Jesusta wañuchingu yuyarinukushkamunda
26
1 Kai tuki parlanagunada nishka k'ipaga Jesús Paibuj yachagujkunada kashna niga,
2 “Kangunaga ishki p'unllabi Pascua pishta gashkada yachunguichimi.
Chibimi Aichayuj tukushka Churiga cruzbi chakatasha wañuchichun kushka ganga.”a
3 Chi p'unllagunami manduj curagunash shinaidi israelgunada pushaj yuyijkunash curagunada jatun manduj Caifasbuj wasibi tandanukushaga
4 ima layash pandachisha Jesusta japingaj shinaidi wañuchingaj yuyarinukugaguna.
5 Ashtanbish,
“Genteguna ama bulla rurachunga chi pishta p'unllagunabiga ama japichishunchi,”
ninukugaguna.
Jesusbuj umabi k'uilla ashnarijta tallishkamunda
6 Jesús Betania pueblobi gasha lepra unguiyuj nishka Simonbuj wasibimiga.
7 Jesús mizabi tiyakimi shuj warmi milga kuchki valij k'uilla ashnariguj yakuda alabastro rumida rurushka uchilla puñubi apushka kuchuyasha Jesusbuj uma jawabi talliga.
8 Jesusbuj yachagujkuna chida rikusha p'iñarisha,
“¿Imashadi kai k'uilla ashnariguj yakuda yangadi jichushtan?
9 Ashtanbish kai yakuda milga kuchkibi k'atushaga imadash na charijkunamu kunami allinmuga,”
ninukugaguna.
10 Jesús uyushaga,
“¿Imashadi kai warmidaga p'iñachinguichi?
Pai Ñukada kashna rurushaga allidami rurushka.
11 Shinalladi imadash na charijkunadaga kangunapurabiga charinguichilladijmi.
Ashtanbish Ñukadaga na tuki ratu charigunguichillachu.
12 Kai warmi kai k'uilla ashnariguj yakuda Ñukaj cuerpobi tallishaga Ñukada pambanabujmi shina parijaga.
13 Kabishkadadimi nini.
Kai pachabi mai pushtubish Dios kishpichina Alli Shimida yachachishaga kai warmi imada rurushkadashmi parlushka ganga.
Shinami kai warmimunda yuyarishka ganga.”
Judas Jesusta japichingu munushkamunda
14 Chunga ishki yachagujkunamunda shujka,
Judas Iscariote shuti manduj curagunada rikungu risha,
15 kashna niga,
“Ñuka kangunamu Jesusta kuchunga ¿mashnada kush ninguichi?”
Shina niki paigunaga kinsa chunga (30) kuchkidami kugaguna.b
16 Chimunda pacha Judasga chi yuyilla gasha ima layash Jesusta japichinada mashkaga.
Jesús yachagujkunan mikushkamunda
17 Levadura illuj tandada mikuna pishta kallari p'unlla chayamukimi yachagujkuna Jesusbujmu kuchuyashaga,
“¿Maibidi Pascua mikunada Kanmu parijachunga munungui?”
nisha tapugaguna.
18 Shina niki Jesusga,
“Pueblomu richi;
chibi shuj k'arij wasimu chayushaga kashna ninguichi,
‘Yachachijka,
“Ñukaj p'unllaga ñami p'aktamugun.
Kambuj wasimumi Ñukaj yachagujkunan Pascuada yuyarisha mikungu risha,”
ninmi,’
ninguichi,”
niga.
19 Jesús ima laya mandushkadami Paibuj yachagujkunaga rurugaguna;
shinami Pascua mikunada tukida parijagaguna.
20 Ña tutayaki Jesusga Paibuj chunga ishki yachagujkunandij mizabi tiyasha,
21 mikugushka ratu Jesusga,
“Kabishkadadimi nini,
Ñukada p'iñajkunamu kangunapuramunda shujka Ñukada japichingami,”
niga.
22 Shina niki llakilladi tukusha kaishuj chaishuj,
“Manduj,
¿ñukachu gasha kanda japichijka?”
nisha tapungu kallarigaguna.
23 Jesusga niga,
“Ñukan kai latullabidi tandada nuyuchijmi Ñukadaga japichinga.
24 Kabishkadimigun;
Dios escribichishka shina Aichayuj tukushka Churidaga wañuchinga.
¡Ashtangarin maijin japichijka imachari tukunga!
Na wacharishkashami alli ganmuga,”
niga.
25 Chimunda Jesusta japichingu purij Judasga,
“Yachachij,
¿ñukachu gasha kanda japichijka?”
nisha tapuki Jesusga,
“Kanlladimi ningui,”
niga.
26 Shinaidi mikugushami Jesusga tandada japisha Diosta ‘Diosolopai’ nishka k'ipa yachagujkunamu,
“K'aigachi.
Mikichi.
Kaimigun Ñukaj cuerpo,”
nisha chaubisha kuga.
27 Chi k'ipa shuj copada japisha Diosta ʻDiosolopaiʼ nisha Paibuj yachagujkunamu kuga.
“Kai copamunda tukiguna ubiyichi.
28 Kaimi Ñukaj yaur.
Kai yaurgunmi Ñuka ari nishkada p'aktachingu rikuchisha.
Taugagunamundami kai yaurga jichushka ganga,
paigunaj juchagunada perdonangaj.
29 Shinaidi Ñukaga ninimi,
Ñukaj Taitabuj mandanabi mushuj vinoda kangunan ubiana p'unllagama uvan rurushka vinodaga kutinga na ubiashachu,”
nisha niga.
Pedro “Jesusta na rijsinichu” ninamunda
30 Salmoskunada cantushka k'ipami Olivos urkumu rigaguna.
31 Chibimi Jesusga,
“Kunun tutami kangunaga tukiguna Ñukada crinada chingachinguichi.
Dios escribichishkabi kashna nishka shina:
‘Michijta wañuchikiga oveja kanllaga kaida chaida rishami chingashka ganga.’c
32 Shinash Ñuka kausarishaga kanguna Galilea llaktamu narij rijllabidimi Ñukaga ñaubusha risha,”
niga.
33 Shina nikimi Pedroga,
“Tukiguna Kanda crinada chingachikish ñukaga ima urasgamash na chingachishachu,”
niga.
34 Chimunda Jesusga,
“Kabishkadadimi nini,
kunun tutaidimi gallo narikish cantujllabidi kinsa kutin Ñukadaga ʻNa rijsinichuʼ ninguimi,”
niga.
35 Shinash Pedroga,
“Kangun wañuna gakish Kandaga ʻNa rijsinichuʼ nishaga na nishachu,”
niga.
Tuki yachagujkunash shinaidimi nigaguna.
Getsemanibi Jesús Diosta mañushkamunda
36 Chi k'ipa Jesús Paibuj yachagujkunan Getsemaní nishka pushtumu chayushaga,
“Ñuka chaida risha Diosta mañungama kaibi tiyarichi,”
niga.
37 Chimunda Jesusga Pedrodash shinaidi Zebedeoj ishki churidash pushusha riga.
Shina rishami Paibuj shungubi llakin gasha manchanaidi llakiringu kallarisha,
38 paigunadaga,
“Ñuka shungubiga wañi llakidami yuyani.
Kangunaga kaillabi sakirichi.
Na puñushalla Ñukan rijchuj ganguichi,”
niga.
39 Jesusga ashan ñaubujmu risha kungurishaga pambabi tuparingama kumurishami,
“Ñuka Taitalla,
pudinalla gakiga kai jayuj yakuda ubiana shina llakimunda Ñukada anchuchibai;
ashtangarin ama Ñuka munushka gachun,
ashtanbish Kan munushka shina gachun,”
nisha Diosta mañuga.
40 Chi k'ipa Paibuj yachagujkuna tiyashkamu shamushaga puñujkunada japishami Pedroda niga,
“¿Shuj urawaidash nachu rijchuj Ñukan gai pudiganguichi?
41 Ama ima jucha ruranabi urmachishka gangujka na puñushalla Diosta mañichi.
Kangunaj espirituga allida rurungu munakish aichami shaikushka shinagun,”
niga.
42 Kutinlladi risha kashna nisha mañuga,
“Ñuka Taitalla,
kai jayuj yakuda ubiuj shinada na jarkana gakiga Kan munushka shina rurushka gachun.”
43 Yachagujkuna puñunaimunda ñawi ichkariki Jesús shamushaga kutin puñujkunada japiga.
44 Chimunda paigunada sakisha kinsa kutibi Diosta mañungu rishaga chi shimigunallandi kutin mañuga.
45 Chimunda Paibuj yachagujkuna tiyashkamu shamushaga Jesusga,
“¿Kangunaga puñush katisha samanguichillachu?
Rikichi,
Aichayuj tukushka Churida juchayujkunaj makibi japichina uras ñami chayamushka.
46 Jatarichi.
Jakuchi.
Ñukada japichijka ñami kuchuyamugun,”
niga.
Judas Jesusta japichishkamunda
47 Jesús chairijtij nigujllabidimi chunga ishki yachagujkunamunda Judasga kaspigunama espadagunamada apushka taugalladijkunan shamuga.
Chigunaga manduj curaguna,
israelgunada pushaj yuyijkuna kachushkami shamugaguna.
48 Japichij Judasga,
“Ñawi ichibi ñuka muchushkami,
Jesusga ganga;
Paida japinguichi,”
nishami paigunada ña yachachishkaga.
49 Paiga ña Jesusbujmu kuchuyasha,
“Yachachij,
¿allillachu gangui?”
nisha Paida muchuga.
50 Chimunda Jesusga niga,
“Amigo,
imada rurungu shamushkadaga rurilla.”
Chimunda chaishujkuna kuchuyasha Jesusta japisha charirigaguna.
51 Chibimi Jesusta katijkunapuramunda shujka paibuj espadada surkushaga jatun manduj curaj sirvijta juaktusha rinrinda p'itiga.
52 Chimunda Jesusga niga,
“Kambuj espadada wakichi,
wakichina pushtullabidi.
Tuki espadan takanukujkunaga ashtanbish espadallandimi wañungaguna.
53 ¿Nachu yachungui?
Ñukaga Ñukaj Taitada mañukiga kununlladi chunga ishki kanllalladi angelgunada yalli kachunmunllami.d
54 Shina gakiga ¿ima layadi Diosbuj Shimibi ‘Kashnami tukunagun’ nishkaga p'aktungari?”
55 Chibimi Jesusga gentegunada tapuga,
“¿Imashadi kangunaga kaspigunan espadagunan Ñukada shuj shuwamada laya japingu shamuganguichi?
Tuki p'unllagunami israelgunaj Diosbuj wasibi yachachigukish ima urash Ñukada na prezu japiganguichichu.
56 Ashtangarin tuki kaigunaga tukunmi Dios nishkada parlujkuna escribishka shina p'aktachun.”
Chimundaga tuki yachagujkunami Jesusllada sakisha mitikusha rigaguna.
Jesusta juchachishkamunda
57 Jesusta japijkunaga curagunada mandaj Caifasbuj wasimu pushusha rigaguna,
maibimi Moisés mandushkada yachachijkunash pushaj yuyijkunash tandanukushka tiyagaguna.
58 Jesusta pushakimi Pedroga washa washa katisha jatun manduj curaj wasi kanlla pambagama chayuga.
Chimu waigusha chapujkunan igulda tiyarisha imabi tukurinashkada rikungu sakiriga.
59 Chibimi manduj curaguna,
israelgunada mandajkunapura tandanukushkabish Jesusta wañuchingaj nisha imalladash llagmusha juchachijkunada mashkagaguna.
60 Taugaguna kuchuyasha llagmusha juchachigukish ima jucha rurashkadash na japigagunachu.
Chibimi ishkigunabish kuchuyasha,
61 “Kai k'ariga,
‘Ñukaga kai Diosbuj wasidaga urmachi pudinimi;
kinsa p'unlla k'ipaga kutin shayachimunllami,’
nigami,”
nisha juchachigaguna.
62 Chimunda jatun manduj cura shayarisha Jesusta,
“¿Shina nikish nachu ima ninadash charingui?
¿Imadi gan kai tuki kanda juchachishkagunaga?”
nisha tapugukish,
63 Jesús upalla sakiriga.
Shinusha curagunada manduj curaga niga,
“Kausuj Diosbuj shutibi,
ñukuchimu kabishkada nichun mandanimi.
¿Kanchungui Cristo,
Diosbuj Churi?”
64 Shina niki Jesusga,
“Kanlladimi nishkangui.
Kangunadash Ñukash ninimi,
Aichayuj tukushka Churidaga Tukida Ruri Pudijbuj alli ladubi tiyajtami kunun p'unllagunamundaga rikunguichi,
shinaidi jawa pachamunda p'uyubi shamujtashmi rikunguichi,”
niga.e
65 Shina niki curagunada manduj curaga paibuj churanada llikishtashagaf kashna niga,
“Kai k'ari parlushka shimigunaga ¡Diosta imakish na valichishkagunamigun!
¿Imajtikish juchachijkunadaga ashtanga ministishun?
Kangunaidimi pai imakish Diosta na valichishkada uyushkanguichi.”
66 Shina nishaga,
“¿Ima layadi rikurin?”
niki chaishujkunaga,
“Paiga wañunami kabin,”
nigaguna.
67 Chimundaga ñawibi t'iukushtashaga juaktugaguna.
Chaishujkunaga lutskishaga,
68 “Kan Cristo gashaga ¿maijindi kanda juaktanchi?
Parli,”
nigaguna.
“Jesusta na rijsinichu” Pedro nishkamunda
69 Chigunabiga washa pungu pambabi Pedro tiyaki chibi gaj sirvij warmi kuchuyashaga,
“Kambish Galileamunda Jesuskundijmi purij gangui,”
niga.
70 Shina niki Pedroga tukigunaj ñaubuki “Na shinachugun.
¿Imadachari nigungui?
Na yachanichu,”
niga.
71 Chimunda pungu llujshinamu riki kutin shuj warmish rikusha chibi gajkunamu,
“Paiga Nazaretmunda Jesuskundij purijmi,”
niga.
72 Kutinmi Pedroga,
“¡Na shinachugun!
¡Chi k'aridaga nalladi rijsinichu!”
nisha juraga.
73 Chi k'ipalladimi chibi gajkunaga Pedrojmu kuchuyashaga,
“Kabishkadimigun,
kambish paigunapurallamundadimingui;
kan parlarishkabish rijsinallamigun,”
nigaguna.
74 Shina niki kutin kutin ʻKabishkadadimi nini,
Ñuka llagmakiga Dios llakichichunʼ nisha Pedroga,
“¡Chi k'aridaga nalladi rijsinichu!”
nigujllabidimi gallo cantuga.
75 Chibimi Pedroga,
“Gallo narikish cantujllabidimi kinsa kutin Ñukadaga ‘Na rijsinichu,’
ningui,”
nisha Jesús nishkada yuyariga.
Chimunda llujshish risha llakirishaidi pachun wakuga.