Diosbuj wasiga urmachishka ganamunda
24
1 Diosbuj wasimunda Jesús llujshisha ña riguki,
chi wasi pirkagunada rikuchingu Paibuj yachagujkuna kuchuyamugaguna.
2 Shina rikuchiki Jesusga niga,
“¿Kai tukigunada rikunguichichu?
Kabishkadadimi nini,
kaibiga shuj rumillash pirkushkaga na sakiringachu.
Illujtami urmachisha tukuchishka ganga.”a
Kai pacha tukurinabi ima tukuna gashkamunda
3 Chi k'ipaga Olivos urkumu risha Jesús tiyariga.
Chibimi Paibuj yachagujkuna kuchuyasha ch'ikunyachisha tapugaguna,
“Kaigunaga ima uradi kashna tukunga parlachunmi munanchi.
¿Kan shamunash,
kai pacha tukurinash ima rikuchinandij rikuchishka ganga?”
4 Shina tapuki Jesusga niga,
“Ama pish kangunada pandachichunga yuyin ganguichi.
5 Taugagunami Ñukaj shutibi shamunga;
‘Ñukami Cristo gani,’
nishami taugagunada llagmusha pandachinga.
6 Llaktapuragunabi pachun p'iñanuki wañunuki kaibish chaibish tiyajta uyushash ama mancharinguichichu.
Shinaidimi tukuna gan.
Shina gakish kai pachajka narij tukurichu ganga.
7 Shuj llaktabi kausujkunan chaishuj llaktabi kausujkunanmi takanukungu jataringaguna;
shinaidi achpa kuyish,
mikuna illushkamunda yarijish tauga pushtubimi tiyunga.
8 Chairijti kaigunaga kallari wachi nani shinallami ganga.b
9 Chimundaga kangunada llakichichun japichingagunami;
shinaidi wañuchingagunami;
shinaidi Ñukada katishkamundami kangunadaga tuki llaktamunda genteguna na rikunachinga.
10 Chi p'unllagunadaga taugagunami Ñukada crishkadash chingachingaguna.
Shinaidi na rikunachinukusha llakichichunbish kaishuj chaishujmumi japichinukungaguna.
11 Shinaidi taugagunami Diosmunda llagmusha yachachijkuna shamunga.
Taugagunada pandachingaguna.
12 Shina na allida ruranaguna mirariki taugaguna k'uyanukushkami chingaringa.
13 Ashtangarin maijinsh tukurina p'unllagama Ñukada tuki shungun crisha alli katijka kishpichishkami ganga.
14 Dios mandanamunda Alli Shimiga tuki kai pachabi kausajkunamumi parlushka ganga,
tuki llaktagunabi yachi chayachun.
Chimundaga tukurina p'unlla shamungami.
15 “Dios nishkada parluj Daniel parlusha escribishka shinami millanaidi na rikunachibujlladadi rurashkada Diosbuj wasibi rikunguichi.
(Maijinbish chi parlushkada liyujka alli intindinguichi.)
16 Chida rikushaga Judea llaktabi gajkunaga urkugunabi mitikungu richun.
17 Shinaidi kikinbuj wasi jawabi gajkunaga ima charishkada llujshichingujllash uku pambamu ama uriyachun.
18 Chagrabi purijkunash wasimunda churanada apungujllash ama vueltachun.
19 Chi p'unllaguna iksa charij warmigunash,
chuchuchigujkunash ¡imachari tukunga!
20 Kanguna mitikusha rinaga ama tamia chiri p'unllaguna shinaidi ama samana p'unllashc gachun Diosta mañichi.
21 Chibiga jatun llakimi tiyanga.
Kai pacha kallarishkamundadi kunungama kashna jatun llakiga narij tiyashkachu.
K'ipa p'unllagunash na tiyangachu.
22 Chi llaki p'unllaguna ashtan katichun Dios na jarkushkakiga pish na kishpirinmunchu.
Pai k'uyasha agllushkagunamundami chi llaki p'unllagunadaga ashallada rurunga.
23 “Kangunada maijinsh,
‘Rikichi,
Cristoga kaibimi gan,’
na gashaga ‘Chaibimi gan,’
nikish ama cringuichichu.
24 Llagmushami,
‘Cristomi gani,’
nisha,
na gashaga ‘Dios nishkada parlujmi gani,’
nisha shamungaguna.
Pish na ruri pudishkagunada,
pish na rikuchishkagunadash rurusha Dios agllushkagunadash pudishallaga pandachingumi munungaguna.
25 Imash narij tukujllabidi ñami kangunamu nini.
26 “Shinushaga maijinsh,
‘Rikichi,
Pai Cristo chi shitushka pushtubimigun,’
nikish ama ringuichichu.
Na gashaga,
‘Rikichi,
kai ukubimi mitikushka,’
nikish ama cringuichichu.
27 Ima layami indi llujshina ladumunda indi waiguna ladugama relámpago p'alanij rikurin shinami Aichayuj tukushka Churi shamuna p'unllash ganga.
28 Maibimi wañushkaguna sirin,
chibimi angagunaga tandanukunga. d
Aichayuj tukushka Churi shamunamunda
29 “Chi manchanai llakichina p'unllaguna ña tukurishka k'ipaga,
‘indish ansayangami,
lunash na p'unllayachingachu.
Luzerogunash jawa cielomunda urmungami.
Jawabi tuki imalla tiyajkunash ch'ujchuchishkaminga.’e
30 Aichayuj tukushka Churida rikuchinaga jawa cielobimi rikuringa.
Tuki kai pachabi tiyaj tuki laya gentegunami manchillandi wakungaguna.
Shinami Aichayuj tukushka Churi tukida ruri pudijlla jatun k'uilla p'alaniguj gashkan jawa pachamunda p'uyugunabi shamujta rikungaguna.
31 Paiga Paibuj angelgunadami chusku ladumunda kai pachabi tiyuj shuj ladu manyamundash chaishuj ladu manyagama jinchida buzinabi tukasha Paibuj agllushkagunada tandachichun kachunga.
32 “Jigus yura ima laya tukujta rikusha yuyida japinguichi.
Chi yuramunda llullu ramaguna iñuki p'angagunash kutin iñusha jundukiga k'uilla rupi p'unllaguna chayamugushkada kangunalladi yachunguichimi.
33 Shinalladi kai tukigunada rikushaga chi p'unllagunaga ña pungubi gashkada yachichi.
34 Kabishkadadimi nini,
kausajkuna narij wañujllabidimi kai tukigunaga shina tukunga.f
35 Jawa pachash kai pachash tukuringami,
ashtanbish Ñuka nishka shimigunaga na tukuringachu.
36 “Ima p'unlla ima uras shina tukunadaga pish na yachunchu.
Jawa pachamunda angelgunash Diosbuj Churilladikish na yachunchu.
Taitallami yachun.
37 “Ima layami Noé kausi p'unllaguna tukuga,
shinaidimi Aichayuj tukushka Churi shamuna p'unllabish tukunga.
38 Chi p'unllaguna narikish pachun tamiujllabidi Noé arcabi sikungamaga genteguna ubiasha,
mikusha,
kazarasha,
kazarachisha kausagaguna.
39 Ashtanbish kungushkadami ñash manchanaidi tamia shamusha yaku jatarisha tukigunada apush riga.
Shinaidimi Aichayuj tukushka Churi shamunajka tukunga.
40 Chi ratugunaga ishki k'arigunami achpabi rurusha puringaguna;
shujka pushushkami ganga,
chaishujka sakishkami ganga.
41 Shinaidi ishki warmimi rumibi kutangaguna;
shujka pushushkami ganga,
chaishujka sakishkami ganga.
42 “Shinushaga Ñuka kangunada Manduj ima ura shamunada kanguna na yachushkamundaga yuyin chapanguichi.
43 Kaidash yachichi.
Shuj wasiyujka tutabi ima urasta shuwa shamunada yachushaga shuwa wasimu waiguchunbish na sakisha yuyinmi chapanmu.
44 Shinushaga kangunash rinalla chapanguichi.
Aichayuj tukushka Churiga nash yuyashka urastami shamunga.
Kazuj shinaidi na kazujmunda
45 “¿Maijindi alli kazuj,
alli yuyiyuj sirvij gan?
Paimumi mandujka paibuj wasibi tiyujkunamush mikuna uras p'aktuki karachunbish mingun.
46 Manduj chayushaga pai mingashkagunada p'aktachigujta japikiga chi sirvijka kushilla gachun.
47 Kabishkadadimi nini.
Chi mandujka tuki imalla charishkada paimumi minganmu.
48 Ashtanbish chi sirvijka na alli milli gasha,
ʻManduj narij shamungachuʼ yuyusha,
49 paigun igulda purij sirvijkunada takungu kallarisha,
shinaidi shingagunan tandanukusha mikusha ubiaki,
50 na chapashka p'unlla shinaidi na yachushka uras paibuj manduj shamushaga
51 jinchida llakichinga,
ishki siki imadash nij tukushalla purijkunada llakichishka laya.
Chibimi kirugunash kanirisha karrusk'ichisha wakungaguna.”