Jerusalenmu Jesús waigushkamunda
21
1 Jesús Paibuj yachagujkunan Jerusalenmu ña kuchuyagusha Betfagé pueblomu Olivos urkubi chayusha Jesús ishki yachagujkunada kachuga,
2 kashna nisha,
“Ch'imbapura uchilla pueblomu richi.
Chillabidimi warmi burru watushka wawa burrundij shayajta japinguichi.
Chimundaga kacharisha burrugunada pushamunguichilla.
3 Maijinbish imash nikiga,
‘Manduj Jesusmi ministigun,’
ninguichi.
Shina nikiga kachungallami.”
4 Kaiga Dios nishkada parluj kashna nishka p'aktachunmi shina tukuga:
5 “Sióna pueblobi kausujkunamu parlichi:
‘Riki,
kambuj Jatun Mandujka k'uyaj shungumi,
burrubi sikushka kangunajmumi shamun,
shuj wawa burrubi,
cargada aparij burruj wawabi.’ ”b
6 Chi ishki yachagujkuna risha ima laya Jesús mandushkada rurasha,
7 mamun burruda wawandij pushusha rishaga paigunaga jawalla churarishkada chi burrugunabi paltuki chi jawabi Jesusga sikuga.
8 Taugalladigunami paigunaj jawalla churanada ñanbi chutachigaguna.
Chaishujkunaga ramagunada yuramunda p'itisha ñanbi mandugaguna.
9 Shinaidi ñaubusha rijkunash washada katijkunash kashna nisha kaparigaguna,
“¡Hosanac Rey Davidbuj Churi!
Manduj Diosbuj shutibi shamujtaga ʻAlli nishka gaiʼ ninchimi.
¡Jawa pachabish Hosana nishka gachun!”
10 Jerusalenmu Jesús waiguki tuki chibi kausajkunami bullaidi jatarisha kaida chaida yuyusha “¿Kaiga pidikun?”
nigaguna.
11 Shina niki gentegunaga,
“Dios nishkada parluj Jesusmigun,
Galilea llaktabi tiyuj Nazaret pueblomunda,”
nigaguna.
Diosbuj wasida Jesús linshushkamunda
12 Jesús Diosbuj wasimu waigusha tuki chibi k'atujkunada shinaidi randigujkunada washamu llujshichisha kachuga.
Gentegunaj kuchkida cambiusha tiyajkunaj mizagunadash shinaidi palomada k'atuna tiyarinagunadash tangushtaga.
13 Chimunda Jesús niga,
“Dios escribichishkabi ninmi:
‘Ñukaj wasiga Diosta mañana wasi nishkami ganga.’
d Ashtanbish kangunaga kai wasida ‘shuwaguna tiyana ut'ku shinadami’ rurashkanguichi.”
14 Diosbuj wasibi na rikujkunama suchugunama Jesusbujmu kuchuyaki Paiga alliyachigallami.
15 Ashtanbish manduj curaguna shinaidi Moisés mandushkada yachachijkunash pish na ruri pudishkagunada rurujta rikushaga shinaidi Diosbuj wasibi maraguna,
“¡Hosana Rey Davidbuj Churi!”
nisha kaparijta uyushaga p'iñarigaguna.
16 Shinamunda Jesusta,
“¿Paiguna ima laya nisha nigujta uyunguichu?”
nigaguna.
Chimunda Jesús niga,
“Ari,
uyanimi.
Ashtanbish kangunaga ¿nachu kaida liyushkanguichi?
Dios escribichishkabiga,
‘Uchilla maragunakish chuchuj maragunakish,
Kan Diosmi Kanlladadi ʻAllimi ganguiʼ nina shimigunada churushkangui,’
ninmi.”e
17 Shinushami paigunada sakisha chi pueblomunda llujshisha Betania pueblomu rishaga chibimi pakariga.
Jigus yurada Jesús chakichishkamunda
18 Kayundij tutamunda Jerusalén pueblomu ichiyagusha Jesús yarijachiga.
19 Chi ñan kuchubi shuj jigus yurada rikusha kuchuyaga.
Ashtanbish ima mikunadash na japisha p'angagunaida rikushaga Jesusga chi yuradaga,
“¡Kununmunda ichimunga ima granudash amalladi aparichun!”
nisha niga.
Chi k'ipaga yuraga ñash chakirigallami.
20 Shina tukushkada rikushaga Paibuj yachagujkuna mancharishkaidijkuna Jesusta kashna nisha tapuga,
“¿Ima layamunda jigus yuraga ñash chakirinllandi?”
21 Chimunda Jesús niga,
“Kabishkadadimi nini,
kanguna tuki shungun crisha kaida chaida na yuyushalla na kai jigus yurada rurushka layaidaga rurunguichimuchu.
Ashtanbish kanguna kai urkudaga,
‘Kaimunda anchi;
jatun yaku kuchamu ri tigrungui,’
nikiga shina rurunmullami.
22 Kanguna Diosta crisha mañushaga ima mañushkagunadash japinguichillami.”
“¿Pidi kandaga kashna rurachigun?”
23 Diosbuj wasimu Jesús waigusha chibi yachachiguki curagunada mandujkuna israelgunaj pushaj yuyijkunash kuchuyasha tapushaga,
“¿Pi mandukidi kaigunadaga kashna rurangui?
¿Pidi kandaga kashna rurachigun?”
nigaguna.
24 Shina niki Jesusga niga,
“Ñukash kangunada shuj tapunaida tapusha;
tapushkada parlakiga Ñukash pi mandushkamunda kaigunada rurushkada parlushallami.
25 Juanchu bautizashaga ¿pi kachukidi bautizajkuga?
¿Dioschu,
na gashaga gentegunachu?”
Shina niki kaishuj chaishuj parlanukungu kallarigaguna kashna nisha,
“ ‘Diosmi kachuga,’
nikiga ‘Shinadijka ¿imashadi Juanchu nishkada na criganguichi?’
ningami.
26 Shinaidi gentegunada mancharishkamundami,
‘Gentegunami kachashkanga,’
ningukish na pudinchi,
Juanchu Dios nishkada parluj gashkada tukiguna crishkamunda.”
27 Shinushaga Jesusmunga,
“Na yachanchichu,”
nigaguna.
Shina niki Jesusga,
“Shinadijka Ñukash pi manduki kaigunada kashna rurashkadash na parlushachu,”
niga.
Ishki churida yuyachisha parlashkamunda
28 Jesús parlusha katishaga,
“¿Kai parlanamunda imada yuyanguichi?
Shuj k'arimi ishki churida chariga.
Ñauba churij kuchumu rishaga,
‘Churi,
kunun p'unllaga ñukaj uva tarbushkabi trabajangu ri,’
niga.
29 “Shina niki chi churiga,
‘Na rish ninichu,’
niga.
Shinash k'ipa yuyarishaga rigallami.
30 “Shinaidi taitaga chaishuj churijmu kuchuyasha shina layaidi niga.
Shina niki,
‘Ari,
taita,
rishallami,’
niga.
Shina nishash na rigachu.
31 “¿Maijindi ishkimundaga taita munushkada ruruga?”
nisha Jesús tapuga.
Paigunaga,
“Ñauba churi,”
nigaguna.
Jesusga niga,
“Kabishkadadimi nini,
impuestoda cobrujkuna shinaidi k'arigunamu k'aturisha purij warmigunadijmi kanguna narikish waigujllabidi Diosbuj mandanamuga ñaubungaguna.
32 Bautizaj Juanchu kabishkada rurusha kausana ñanda rikuchingu shamukish kangunaga na crishkamundami kashna nini.
Ashtangarin impuestoda cobrujkuna shinaidi k'arigunamu k'aturisha purij warmigunash pai parlushkada crigagunami.
Kangunagarin shinagunada rikushash pai nishkada cringujka nalladi yuyariganguichichu.”
Wañuchij k'arigunamunda yuyachishka
33 “Ashtan shuj yuyachinadash uyichi:
Shuj achpayujka paibuj milga achpabi uvada lantusha muyundijtash pirkasha churuga.
Shuj ut'kuda ut'kuga vinoda chibi rurungaj,
shinaidi jawamunda tukida rikusha chapana wasidash ruruga.
Chi k'ipaga achpabi rurujkunamu partido rurachun kushaga karu llaktamu riga.
34 Ña uvada pallana p'unlla p'aktukiga chi partido rurujkunajmunda pai japina gashkada tandachichun paibuj sirvijkunada kachuga.
35 Ashtanbish chi partido rurujkunaga chi sirvijkunada japishaga shujtaga takugaguna,
kaishujtaga wañuchiga shinaidi chaishujtaga rumigunan pigugaguna.
36 Chi achpayujka ñaubusha kachushka sirvijkunadash ashtandi yalli kutin kachukish chi sirvijkunanbish shinaidimi rurugaguna.
37 “Tukigunada kachushka k'ipa,
‘Ñukaj churidaga kazungagunami,’
nisha yuyasha paibuj churidaga kachuga.
38 Ashtanbish chi partido rurujkunaga paibuj churida rikusha paigunapura,
‘Kaikumi paibuj taitamunda kai achpadaga japinga.
Pai japinada ñukuchilla japingu wañuchishtashunchi,’
nisha ninukugaguna.
39 Shinusha paida charirisha uva chagramunda washamu llujshichish shitusha wañuchigaguna.f
40 “Shinadijka kununga ima ura chi uva chagrayuj shamushaga ¿chi partido rurujkunadaga imada rurunga yuyanguichi?”
41 Shina niki nigaguna,
“Chi na alligunadaga na llakirisha illujtami tukuchishtanga.
Uva chagradaga shuj partido rurujkunamu kunga,
pallana p'unlla chayuki pai japina gashkada kuchunllaguna.”
42 Jesús nigusha niga,
“Ima urash kaidaga ¿nachu kangunaga Dios escribichishkabi liyushkanguichi?
‘Wasichijkuna na munusha shitushka rumiga
ashtan kallarimu churana rumimi tukushka.
Kaidaga Manduj Diosmi rurushka.
Shinushaga ñukuchij ñawibiga k'uilladijmi gan.’ g
43 “Shinushaga ninimi,
Diosbuj mandanaga kangunamunda kichushkami ganga.
Shinaidi Paibujta rurusha alli frutoda kujkunamumi kushka ganga.
44 Maijin kai rumi jawabi urmujka p'akiringami.
Maijinbuj jawabi kai rumi urmushash ñutushtangami.”
45 Curagunada mandujkuna fariseogunash chi yuyachinagunan Jesús parlajta uyushaga paigunamunda rimashkadami yachugaguna.
46 Chimundami ima layash prezungu munushash Dios nishkada parluj gashkada tukiguna crishkamunda,
Jesustaga japinada manchagaguna.