Tarbujmunda Jesús yuyachishkamunda
13
1 Chi p'unllalladimi Jesús wasimunda llujshisha risha,
yaku kucha manyabi tiyariga.
2 Taugalladiguna tandanukushkamunda Jesús shuj barcabi sikusha tiyariga.
Gentegunaga yaku manyabi shayariga.
3 Yuyachina parlugunan milgalladadi yachachishaga kashna niga,
“¡Uyichi!
Shuj tarbujmi tarbungu llujshiga.
4 Jichusha tarbukimi asha muyugunaga ñan manyabi urmuga.
Chimundami pishkuguna shamusha mikugaguna.
5 Asha muyugunaga rumilla ashalla achpa pushtubimi urmuga.
Shinushami chi muyuga p'itinlla achpa tiyashkamunda ratu iñuga.
6 Indi llujshisha rupachiki anguda na charishkamunda chakiriga.
7 Asha muyuga kasha ukubimi urmuga.
Chi kasha yuraguna iñushaga chi muyuguna iñajta jarkusha wañuchiga.
8 Ashtangarin alli achpabi urmushka muyugunaga pachundimi granuga.
Shuj k'atsullamunda kinsa chunga (30),
sujta chunga (60),
patsujmadami (100) granuga.
9 ¡Maijinsh rinrinda uyungu charijka uyichi!”
Imamunda yuyachinagunan yachachishkamunda
10 Chimunda Jesusbujmu Paibuj yachagujkuna kuchuyasha tapuga kashna nisha,
“¿Imamundadi gentegunamuga yuyachina parlugunan yachachingui?”
11 Shina tapuki Jesús niga,
“Diosmi Paibuj mandanamunda pakalla tiyashkagunada kangunamunga yachachun kushka.
Ashtanbish paigunamunga na shina yachachun kushkachu.
12 Maijinsh charijmunga ashtanmi kushka ganga,
shinusha yallidashmi charinga;
ashtanbish na charijmundaga ashalla charishkaidash kichushkami ganga.a
13 Shinushami yuyachina parlugunan parlani.
Paigunaga rikushash na rikuj layami;
uyushash na uyuj layami;
shinaidi na intindingunachu.
14 Shinushami Dios nishkada parluj Isaías ima parlushka paigunabi p'aktun,
‘Uyagushash na intindinguichichu.
Rikuriashash na rikuj shinami ganguichi.
15 Kai gentegunaga muspa laya yuyi illujkunami;
rinringunada tapachishka layagunami;
ñawigunadash ichkushka layagunamigun.
Ama uyangu,
rikungu,
intindingu,
ama Ñukajmu shamungu shina rurunguna.
Na shina rurushkakiga alliyachinimumiga.’
16 “Ashtangarin kushiyachishka ganguichi,
kanguna ñawigunadash rikujta rinringunadash uyujta charishkamunda.
17 Kabishkadadimi nini,
Dios nishkada tauga parlujkunash,
Dios mandushkada rurujkunash kanguna rikushkada rikungu munashash na rikugagunachu.
Kanguna uyushkada uyungu munushash na uyugagunachu.”
Tarbujmunda yuyachishkada intindichishkamunda
18 “Uyichi,
tarbujmunda yuyachinaga ima nishadi nigun.
19 Ñan manyabi tarbushka muyu shinaga Diosbuj mandanamunda yachachishkada uyushash na intindikiga paigunamu alli parlashkada shungubi tarbushkada diablo shamushaga kichunllami.
20 Rumi ukubi urmuj muyuga Diosbuj Shimida parlushkada uyusha chi ratulla kushilla japijkunadami rikuchin.
21 Shina gashash Diosbuj Shimida crishkamunda ima llakiguna rikuriki,
paida katik'ichukish pai crishkash chingarinllami.
Ashalla anguda charij yura layashkamundami na jinchida shayarin.
22 Kasha ukubi tarbushka muyuga Diosbuj Shimi parlushkada uyushash ashtangarin kai pachabi ima ruranagunadash yallidij yuyusha imadash ashtan charina yuyin purisha pandarijkunadami rikuchin.
Kai yuyigunami Diosbuj Shimida llapij shina ima granudash kuchun na sakin.
23 Ashtangarin alli achpabi tarbushka muyuga Diosbuj Shimida parlushkada uyusha intindisha shungubi wakichisha alli granuda kuj layadami rikuchin.
Kaigunami shuj muyullamunda patsuj (100) granuma,
sujta chungama (60) shinaidi kinsa chungamada (30) kujkuna laya gan.”
Mapa k'iwa iñushkada yuyachinan parlushkamunda
24 Shinaidi kai yuyachinan kutin Jesús parlusha kashna niga,
“Diosbuj mandanaga shuj k'ari alli muyuda paibuj achpabi tarbuj shinami gan.
25 Shina gakish tukiguna puñugukimi paida p'iñusha na rikunachij chayushaga mapa k'iwa muyuda trigo ukubi jichusha riga.
26 Trigo yura iñusha granukimi mapa k'iwa yurash rikuriga.
27 Shinushami trabajajkuna achpayujmu parlungu rigaguna kashna nisha,
‘Manduj,
kambuj achpabi kan tarbushaga ¿nachu alli muyuda tarbugangui?
Shinushaga ¿imamundadi mapa k'iwa yuraga iñushkanga?’
28 Shina niki achpayujka niga,
‘Maijin p'iñusha na rikunachijmi shinadaga rurushkanga.’
Shinusha trabajajkunaga,
‘¿Chi mapa k'iwada tirungu richun mununguichu?’
nisha tapugaguna.
29 Achpayujka niga,
‘¡Na!
Mapa k'iwada tirukiga trigogunash tiraringami.
30 Ashtangarin trigo granuda japina p'unllagama igulda iñachun sakichilla.
Chibimi trigoda tandujkunada kachusha mapa k'iwadadi ch'ikunyachisha watigunada rurusha ninabi rupachishtachun,
ashtanbish trigodaga ñukaj wakichinabi tandachichun nishami.’ ”
Mostaza muyumunda levaduramundash
31 Shinaidi kai yuyachinan kutin Jesús parlusha kashna niga,
“Diosbuj mandanaga shuj k'ari paibuj achpabi mostaza muyuda tarbushka shinamigun.
32 Tuki muyumunda uchilladi muyu gashash tarbushka yuragunamunda jatundimi iñun.
Jatundi ramasapa yura gashkamundami pishkuguna ramagunabi tazunda rurusha kausungu ringuna.”b
33 Shinaidi kai yuyachinan kutin parlusha kashna niga,
“Diosbuj mandanaga levadura shinami gan.
Shuj warmi tandada rurungu kinsa batia vali kutabi ashalla levadurada churusha chapukish illijtami masushkada p'unguichin.”
34 Kai tukigunadami Jesusga taugalladigunamu kashna yuyachinagunanlla parlujkuga.
35 Dios nishkada parluj kashna nishka p'aktachunmi kaigunaga tukuga:
“Yuyachinagunanmi parlusha.
Kai pachada Dios rurushkamunda pachadi
pakushka tiyashkagunadash yachi chayachishami.”
Mapa k'iwa iñushkada intindichishkamunda
36 Chi k'ipaga tukigunada ʻShuj ratugamachiʼ nisha Jesús wasimu waigukimi,
Paibuj yachagujkuna kuchuyashaga,
“Tarbushka pambabi mapa k'iwa iñushka yuyachinaga imada rikuchin parlabai,”
nisha mañagaguna.
37 Shina mañaki Jesusga niga,
“Alli muyuda tarbujka Aichayuj tukushka Churimi gan.
38 Tarbushka pambaga kai pachamigun.
Alli muyuga Diosbuj mandanabi gajkunadami rikuchin.
Mapa k'iwaga diabloj gajkunadami rikuchin.
39 Shinaidi mapa k'iwada jichujka diablodami rikuchin.
Granoda tandanaga rikuchinmi kai pacha tukurina p'unllada.
Chi p'ukushka granoda tandachijkunaga Diosbuj angelgunamigun.
40 Ima layami mapa k'iwada tandachisha rupachingu ninabi shitun,
shinaidimi kai pacha tukurina p'unllash tukunga.
41 Shinushaga Aichayuj tukushka Churimi Paibuj mandanamunda tuki juchabi urmachijkunada millida rurusha kausajkunadash tandachun Paibuj angelgunada kachunga.
42 Shina rurushami nina katiriaj jurnubi shitunga.
Chibimi kirugunash kanirisha karrusk'ichisha wakungaguna.
43 Ashtangarin mashnalla kabishkada rurujkunaga paigunaj Taita Diosbuj mandanabi indi layami p'alaninga.
¡Maijinsh rinrinda uyungu charijka uyichi!”
Pakushka valijkunada yuyachishkamunda
44 “Diosbuj mandanaga manchanaidi valijta achpabi pakusha pambushka shinami gan.
Chi manchanaidi valijta pambusha churushkada shuj k'ari japishaga chillabidi kutin pambush churun.
Manchanaidi kushiyasha pai charishkagunada illijta k'atusha chi achpadami randiga.
45 “Kutinga shuj k'atuj tukimunda yalli allidij perlagunada randingu mashkusha purij shinami Diosbuj mandanaga gan.
46 Shuj perlada mejorlladi valijta japishaga pai ima charishkada illujta k'atusha chi perlada randiga.”c
Chaulada japinada yuyachishkamunda
47 “Shinaidi Diosbuj mandanaga chaulada japinada yaku kuchabi shituki tuki laya chaulagunada japij shinami.
48 Ima ura chaulada japina jundukiga chaulada japijkunaga yaku manyamu llujshichin.
Chibimi tiyarisha alli chaulagunada tandusha canastagunabi wakichin;
shinaidi na alligunadaga shitun.
49 Shina layaidimi kai pacha tukurina p'unllash tukunga.
Kabishkada rurujkunapuramunda Diosta na kazujkunada angelgunami shamusha ch'ikunyachinga.
50 Shina rurushami nina katiriaj jurnubi Diosta na kazujkunada shitunga.
Chibimi kirugunash kanirisha karrusk'ichisha wakungaguna.”
51 Jesusga,
“¿Kangunaga kai tuki parlushkagunada intindishkanguichichu?”
nisha tapuki,
“Ari,”
nigagunami.
52 Chimundami Jesusga niga,
“Moisés mandushkada maijin yachachijkish Diosbuj mandanamunda yachushaga shuj wasiyuj shinami.
Alligunada wakichishkamunda mushujkunadash maugagunadash llujshichinllami.”d
Nazaretmundaguna Jesusta na valichishkamunda
53 Jesús yuyachinagunan parlusha tukuchishka k'ipaga chimunda risha,
54 Pai kausushka achpallamundimi chayuga.
Chibimi Diosmunda yachana wasibi yachachingu kallariga.
Genteguna mancharishkaidi parlanukugaguna kashna nisha,
“¿Maibidi kai tuki yachashkagunada yachugashi?
¿Ima layashi kai pish na ruri pudishkagunadaga rurun?
55 ¿Nachu kaikuga carpinteroj churi;
paibuj mamunga Mariagun?
¿Nachu Jacoboj,
Jozij,
Simonbuj,
Judasbukish waukigun?
56 Shinaidi paibuj panigunash ¿nachu ñukuchipurallabidi kausagun?
Shinushaga kaikuga ¿maimundadi kai tukidaga yachamugashi?”
57 Shina Jesús parlashkada na japish nikiga Paiga niga,
“Shuj ladugunabiga Dios nishkada parlujkunaga valichishkamigun.
Ashtan kikinbuj kausushka achpabiga shinaidi kikinpurallabidikish na valichinchu.”
58 Chi genteguna Paida na crishkamundami,
chi pueblobiga pish na ruri pudishkagunada ashallada ruruga.