Samana p'unllamunda Jesús yachachishkamunda
12
1 Chi p'unllagunami Jesusga samana p'unllada tarbushkagunabi riguki Paibuj yachagujkuna yarijachishaga trigo k'atsugunada pilusha granuda mikungu kallarigaguna.
2 Chida fariseoguna rikushaga Jesusta nigaguna,
“Riki,
Kambuj yachagujkunaga samana p'unllagunabiga nash kabida rurungunandi.”a
3 Shina niki Jesusga niga,
“Shuj ratu ñauba Rey David paigun igulda purijkunandij yarijachisha imada rurushkada ¿nachu liyushkanguichiri?
4 Diosmu kusha ñaubuki churushka tandagunadaga Davidga Diosbuj wasimu waigushaga paibish paigun igulda purijkunash na mikuna gakish ashtangarin curagunalla mikuna tandagunadami paigunaga mikugaguna.b
5 Shinaidi curagunaga samana p'unllabish na samashalla Diosbuj wasibi trabajashash na juchayuj tukunachu nisha Moisés mandushkabi ¿nachu liyuganguichi?
6 Ashtanbish Ñukaga ninimi,
Diosbuj wasidash yalli valijka kaibimigun.
7 Kangunaga kai shimiguna ima nisha nishkadash na intindishkanguichindi:
‘Animalgunada wañuchisha shinaidi kumbidanagunadash kujkunalla gachunga na munanichu;
ashtanbish shujkunamunda llakirijkuna gachunmi yalliga munani.’
c Shina munashkada intindishkashaga imash na rurujkunada na juchachinguichimuchuga.
8 Ashtanbish Aichayuj tukushka Churiga samana p'unlladash Mandujmi gan.”d
Chakishka makida alliyachishkamunda
9 Chimunda Jesús rishami Diosmunda yachana wasimu waiguga.
10 Chibimi shuj maki chakirishka k'ari tiyaga.
Fariseoguna imallamundash Jesusta juchachingu munashkamundaga tapugaguna,
“¿Samana p'unllabish shuj ungushkada alliyachinallachari?”e
11 Shina tapuki Jesús niga,
“¿Kangunamunda maijinsh shujlladi ovejada charisha,
samana p'unllabi ut'kubi urmukiga nachu llujshichinguichimu?
12 ¡Ashtanbish shuj gentegarin shuj ovejadash yallimi valin!
Shinushaga allida ruranadaga samana p'unllabish rurana allimigun.”
13 Shinushami chi k'aridaga,
“Makida chutallada churi,”
niga.
Makida chutallada churunmi alliyasha chaishuj maki laya sanu sakiriga.
14 Shina alliyachijta rikushami fariseoguna llujshish rishaga ima layash Jesusta wañuchingu nisha tandanukusha parlanukungu kallarigaguna.
Ima laya gana gashkada Jesús parlushkamunda
15 Jesús chida yachushaga chi pushtumunda riga.
Taugalladijkunash katisha riki tuki ungushkagunadash alliyachiga.
16 Shinaidi ʻÑukamundaga pimush ama parlunguichichuʼ nisha mandaga.
17 Kaiga Dios nishkada parluj Isaiasmu kashna nisha parlachishka p'aktachunmi shina tukuga:
18 “Kaibimi Ñukajta ruruj,
maijinda Ñuka agllashka,
Ñuka k'uyushka,
maijinbi Ñuka manchanaidi kushiyani.
Ñukaj Espirituda Paibimi churusha,
shinalladi tuki llaktagunabi tiyujkunamu Paimi kabishkada ruranada parlunga.
19 Pigunbish na p'iñanukungachu,
na kaparingachu;
Pai parlarishkadash ñangunabish pish na uyungachu.
20 P'akiriguj sukus laya p'akirichunga
shinaidi wañuj nina laya wañuchunga
Pai kabishka rurushkash vincichichingama
gentegunadaga na sakingachu.
21 Shinushaga tuki llaktagunami ʻPaimi kishpichingaʼ nisha chapangaguna.”f
ʻBeelzebujmiʼ nisha Jesusta juchachishkamunda
22 Chimundaga yana katishkamunda na rikuj upa k'arida Jesusbujmu pushamuga.
Chibimi Jesusga paida alliyachiki rikuj parluj tukuga.
23 Tukiguna mancharishkaidi tapunukugaguna,
“¿Kaichu ganga shamuna gaj Rey Davidbuj Churi?”
nisha.g
24 Shina nishkada fariseoguna uyushaga,
“Yanagunada manduj Beelzebú poderda kai k'arimu kushkanmi yanagunada llujshichishtan,”
nigaguna.h
25 Paiguna yuyagushkada Jesús yachusha kashna niga,
“Maijin llakta kausujkunapuraidi p'iñanukusha partirinukukiga chi llakta chingaringami.
Pueblobish wasibish tiyujkunapura p'iñanukusha partirisha tukuringagunami.
26 Shinaidi Satanás Satanaslladadi llujshichishaga pailladimi partirigun.
¿Shinushaga ima layadi mandi pudinga?
27 Kanguna ninguichimi Ñukadaga,
‘Beelzebú poderda kushkanmi yanagunada llujshichishtan.’
Shina gakiga ¿pidi kangunada katijkunamunga yanagunada llujshichina poderda kun?
Shinushaga paigunalladimi kanguna pandarishkadaga rikuchinguna.
28 Chimundami Ñukaga Diosbuj Espíritu poderda kushkan yanagunada llujshichisha Diosbuj mandana ña kangunamu chayushkada rikuchini.
29 “Maijinbish shuj jinchi k'ari ima charishkada shuwangu wasimu waigush nishaga tsagnidadimi chi k'aridaga tsagnanagun.
Shina rurushallami shuwi pudinga.
30 “Maijinbish Ñukan na gajkunaga Ñukada p'iñujkunami.
Shinaidi maijinbish na Ñukan igulda gentegunada tandachijka chingachishami kachun.
31 “Shinushami nini,
tuki juchagunadash shinaidi Diosta imakish na valichisha rimashkagunadash Diosga perdonangami.
Ashtangarin Diosbuj Espirituda imakish na valichisha rimushkadaga nalladi perdonangachu.
32 Shinushaga Aichayuj tukushka Churida p'iñusha rimujtash Diosga perdonangami.
Ashtangarin Diosbuj Espirituda p'iñusha rimujtaga kai kausibish k'ipa kausibish na perdonashkachunga.”
Alli yuradaga granuki rijsinamunda
33 Jesusga kashna niga,
“Alli yuraga alli granudami aparin;
na alli yuraga na alli granudami aparin.
Shinushaga alli yura na alli yura gashkadaga granukimi rijsinagun.
34 ¡Culebra shina millida rurajkunaminguichi!
Kanguna na alliguna gashkamunda ¿ima layadi alligunada ni pudinguichiri?
Shungu ukubi imalla tiyashkadami shimimundaga parlun.
35 Shinushaga alli gajka shungubi alli yuyiguna junda gashami alligunadaga nin.
Na alli gajka shungubi na alli yuyiguna junda gashami na alligunadaga nin.
36 Ashtanbish Ñukaga kangunamu ninimi,
Dios juchachina p'unllabiga tukigunami imakish na valij shimigunamundaga imamunda nishkadash parlana tukunguichi.
37 Shinaki kambuj nishka shimigunamundami ʻKauzayujmingui,
ʼ ʻNa kauzayujchungui,
ʼ nisha juchachishkash gangui.”
Dios kachushka gashkada rikuchichun mañashkamunda
38 Chi k'ipaga fariseoguna shinaidi Moisés mandushkada yachachijkuna Jesusta,
“Yachachij,
pish na ruri pudishkada rurusha Dios kachushka gashkada rikuchichun ninchimi,”
nigaguna.
39 Shina nikimi Jesusga niga,
“Kunun p'unlla milli gentegunaga wainayaj laya,
Diosta na kazujkunaga pish na ruri pudishkada rurusha rikuchichunmi mañunguna.
Ashtangarin Dios nishkada parluj Jonás ima tukushka layallami rikuchishka ganga.
40 Ima layami Jonás kinsa p'unlla kinsa tutada jatundij chaulaj iksa ukubi tiyuga,
Aichayuj tukushka Churish shinalladi kinsa p'unlla kinsa tutadami achpa ukubi ganga.i
41 Dios juchachina p'unllaga ñaubadi kausuj Ninivemundagunami kunun p'unllabi kausujkunadaga juchachingu jatarisha shayaringaguna.
Ninivebi kausajkuna Jonás parluki juchagunada sakisha Diosmu kuchuyagaguna.
Jonastash yalliga kaibimi gan.
42 Shinalladi Dios juchachina p'unllaga ura llakta jatun manduj warmishmi kunun p'unllabi kausujkunadaga juchachingu shayaringa.
Pai Salomón alli yachushkada uyungu karulladi llaktamunda shamuga.
Salomondash yalli valijka kaibi tiyan.”
Yana llujshishash kutin vueltamushkamunda
43 “Milli espíritu shuj gentemunda llujshichiki llujshishaga chakishka pushtugunabimi samanada mashkusha purin.
Na japishami,
44 ‘Ashtan ñukaj wasimunda llujshishkallamundi vueltusha,’
nisha yuyarin.
Shina kutin chimu vueltushaga chushuj,
p'ichushka,
k'uilladi parijashka wasi layada chi genteda japishaga
45 paida yalli na alli kanchis espiritugunada tandachishaga pushusha chi tukigunanmi chibi kausungu waigunguna.
Shinushami chi gentega ñauba kausidash ashtan yalli na alli tukun.
Paiguna na alli gashkamundaga kunun kausajkunash shinaidimi tukungaguna.”
Jesusbuj mamamunda waukigunamundash
46 Chairijtij Jesús taugalladigunamu parlusha katijllabidi,
Paibuj mamash waukigunash Paiyun parlaringu munushami washabi chapagaguna.
47 Chibimi maijinchari Jesusmu parluga,
“Kambuj mamash waukigunash Kangun parlarish nisha washabi shayangunandi.”
48 Ashtangarin shina parlujta Jesús kashna nisha yuyachiga,
“¿Maijindi Ñukaj mama?
¿Shinaidi maijingunadi Ñukaj waukigunagun?”
49 Chimundami Paibuj yachagujkunamu makin rikuchisha,
“Ñukaj mamash,
Ñukaj waukigunash kaigunamigun,”
nisha niga.
50 “Shinushaga maijinbish jawa pachabi tiyuj Ñukaj Taita munushkada rurujkunallami,
Ñukaj mama,
shinaidi Ñukaj wauki paniguna gan,”
niga.