Ministijkunamu kushkamunda
6
1 Jesús yachachish katisha kashna niga,
“Ima alligunada rurushash p'akta gentegunaj ñaubuki paiguna rikuchun nishalla rurunguichimu.
Shina rurukiga jawa pachabi tiyuj kangunaj Taitaga ima alli kumbidanadash na kungachu.
2 “Shinushaga ima ura maijin imada ministijkunamu kushaga ishki siki imadash nij tukushalla purijkuna laya ama buzinada tukujma laya tukigunamu yachi chayachinguichichu.
Paigunami genteguna alli parlushka gangu munushalla,
Diosmunda yachana wasigunabish shinaidi ñangunabish shujkunamu parlunguna.
Kabishkadadimi nini,
paigunaga ʻAlligunamigunʼ nisha genteguna parlushkalladami japingaguna.
3 Shinushaga kangunaga ima ura imadash ministijkunamu kumbidashaga kangunan yalli apanukujkunamush ama parlunguichichu.a
4 Imada kumbidashash pakalla pish na rikujllabi kuki kangunaj Taita Dios pakalla rurushkada rikujka,
kangunamush alli kumbidanada kungami.”
Diosta mañanada Jesús yachachishkamunda
5 “Kanguna Diosta mañushaga nij tukushalla ishki sikiguna laya ama gaichichu.
Paigunami genteguna rikuchun nishalla Diosmunda yachana wasigunabi shinaidi genteguna purina ñan manyagunabish shayarisha mañunguna.
Shinushaga kabishkadadimi nini,
paigunaga ʻAlligunamigunʼ nisha genteguna parlushkaidami japingaguna.
6 Ashtan kanga Diosta mañushaga kambuj ukumu waigusha punguda ichkusha pakalla kambuj Taitada mañungui.
Taita Dios pakalla rurushkada rikujka alli kumbidanadami kanmu kunga.
7 “Diosta mañushaga Paida na rijsijkuna mañushka layaidi ama chi shimigunalladadij ñalla ñalla mañunguichichu.
Paigunaga taugalladi shimigunada parlarishkamundaga ʻUyushkami gashunʼ nisha yuyunguna.
8 Shinushaga ama paiguna laya gaichichu.
Imada ministishkadash kanguna narikish mañujllabidimi kambuj Taitaga ña yachun.
9 Kangunaga kashna laya mañunguichi:
‘Jawa pachabi tiyuj ñukuchij Taita Dioslla,
Kan jucha illuj gashkamunda ʻAlliʼ nishka gachun.
10 Kambuj mandana shamuchun.
Ima layami Kan munashkada jawa pachabi rurushka gan,
shinaidi kai pachabish rurushka gachun.
11 Ñukuchimu p'unllandi ministishka tandada kunun kubai.
12 Ñukuchida na alli rurujkunada perdonaganchimi,
shinaidi ñukuchij juchagunada perdonabai.
13 Jucha ruranagunabi urmachunga amalladi sakibaichu,
ashtangarin na alligunamunda wakichibai.’ ”b
14 Jesús yachachish katishaga,
“Shujkuna kangunada na alligunada rurusha p'iñachijkunada perdonakiga kangunaj jawa pachabi tiyuj Taita kangunadash perdonangami.
15 Ashtangarin shujkunada na perdonakiga kangunaj juchagunadash kangunaj Taita na perdonangachu,”
niga.
Na mikushalla Diosta mañanamunda
16 “Kangunaga na mikusha Diosta mañusha kainashaga ishki siki nij tukushalla purijkuna rurushka laya ama llakilladi tukusha rikuchichichu.
Paigunami na mikusha kainagushkada gentegunamu rikuchingaj nishalla urmarishka ñawi tukunguna.
Kabishkadadimi nini,
kaibi genteguna ʻAlligunamigunʼ nishkalladami japingaguna.
17 Ashtangarin kanga na mikusha Diosta mañusha kainashaga kambuj uma juakchada nakchari;
ñawidash mailli,
18 na mikusha kainashkada gentegunamu ama rikuchingu,
ashtanbish kambuj Taita Dioslla rikuchun.
Kangunaj Taita Diosga pakalla rurushkada rikuj gashami kangunamush alli kumbidanada kunga.”
Jawa pachabi charij tukunamunda
19 “Yalli valijkunadaga ama kai pachabi tandachisha charichichu,
maibimi polillagunash mikunlla;
ima charishkagunash wakushka jirru laya tukuringallami;
shinaidi shuwagunash waigusha shuwanllami.
20 Ashtangarin yalli valijkunada jawa pachabi tandachichi,
c maibimi polillash na mikunga;
ima charishkash na tukuringa;
chibimi shuwagunash na waigunga.
21 Yalli valijkunadaga maibimi wakichinguichi,
kangunaj shunguga chibimi yuyagun.”
“Ñawiga cuerpoj luzmi”
22 “Kambuj ñawigunami cuerpobuj luz shinagun.
Shinushaga kambuj ñawi alli rikukiga tuki kambuj cuerpomi p'unllagun.d
23 Kambuj ñawi na alli rikukiga kambuj cuerpoga tutabi layaminga.
Shinushaga kambuki tiyuj luz tuta laya gakiga ¡yanamangagarin ima layashi ganga!”
Diosmunda shinaidi kikin ima charishkamunda
24 “Ishki trabajachij nishkadaga pish na ruri pudinchu.
Shujta p'iñungami,
chaishujta llakingami.
Na gashaga shujtaga paillada k'uyunga,
kaishujtaga na rikunachinga.
Shinushaga charij ganaida yuyagusha Diosbujllada rurush nishash ishkimunga na ruri pudinchu.”
Ima ministishkadash Dios yachashkamunda
25 “Chimundami ñukaga kangunada kashna nini:
Kangunaj kausibiga ʻ¿Imadadi mikushun?
¿Imadadi ubiashun?
¿Imadadi churarishun?
ʼ nisha,
ama mancharij shina chi yuyilla gaichichu.
¿Kausiga nachu mikunada yalli valin?
¿Kikinbuj cuerpoga nachu churanadash yalli valin?
26 Jawada vuluj pishkugunada rikusha yuyarichi.
Paigunaga na tarbunchu.
Granudash na tandachisha wakichinchu.
Shina gakish jawa pachabi tiyuj Taitaga karanllami.
Kangunagarin pishkugunadash yallimi valinguichi.
27 Shinaidi maijinsh chaida kaida yuyarishash kikinbuj kausidaga shuj urawaidash na mirachi pudinchu.
28 “¿Imamundadi kangunaga churanamunda mancharij shina kaida chaida yuyaringuichi?
Rikunguichimungandi tarbushkabi iñuj lirio sisagunada.
Chigunaga imadash na rurungunachu,
puchkidash na puchkungunachu.
29 Shinash kangunada ninimi,
Rey Salomonbish pai tukida charij gashash kai sisaguna laya k'uilladaga na churarigachu.
30 Kununga k'iwaguna tarbunabi iñagun.
Kayaga jurnubi shitana gakish Diosga k'uilladami sisachin.
Kangunamungarin churanada kungami.
¡Na tuki shungun crij genteguna!
31 Chimundaga ‘¿Imadadi mikushun?
¿Imadadi ubiashun?
¿Imadadi churarishun?’
tapusha ama kaida chaida yuyunguichichu.
32 Kai tukigunadaga Diosta na rijsijkunami shina mancharij laya kaida chaida yuyarisha puringuna.
Ashtangarin kangunaj jawa pachabi tiyuj Taitaga imada ministigushkagunadash ñami yachun.
33 Shinusha kallarimunga Diosbuj mandanada shinaidi Pai mandushkada p'aktachinadash mashkichi.
Shina kausakiga Diosga kangunamu ima ministishkagunadami kunga.
34 Shinushaga ʻKayaga ¿ima tukungashi?
ʼ nishaga mancharij laya ama chi yuyilla gaichichu.
Ima llakigunash tuki p'unllagunami shamun.
Shinushaga kaya ima tukunadash kayalladimi yuyarina gan.”