Jesusta diablo pandachingu munushkamunda
4
1 Chi k'ipami diablo pandachingu nisha imalladash nichun Diosbuj Espirituga Jesusta shitushka pushtumu pushaga.
2 Chusku chunga (40) p'unllada tutadash ayunashka k'ipaga Jesusga yarijachigami.
3 Chibi diabloga pandachisha nisha Jesusbujmu kuchuyashaga,
“Kan Diosbuj churidij gashaga kai rumigunadaga tanda tukuchun niri,”
niga.
4 Shina niki Jesusga niga,
“Diosbuj Shimibiga ninmi,
‘Gentegunaga tandallada mikushaga na kausungachu.
Ashtangarin tuki Diosbuj Shimibi ima nishkamundash kausungallami.’ ” a
5 Chi k'ipa diabloga Jesusta Diosbujlla gaj Jerusalén pueblomu pushusha israelgunaj Diosbuj wasi jawamundi shayachisha kashna niga,
6 “Kan Diosbuj churidij gashaga kaimunda pambamu urmi.
Diosbuj Shimibi kashna nishkamunda:
‘Dios Paibuj angelgunada Kanda chapachun kachungami;
Kambuj chaki rumibi ama takarichun,
paigunaj makin chariringami.’ ”b
7 Shina niki Jesusga niga,
“Shinalladi Diosbuj Shimibiga,
‘Kambuj Manduj Diostaga ama urmachingu munichu,’
ninmi.”c
8 Kutinlladi diabloga Jesusta pandachingu munusha shuj jatun urku jawamundi pushusha riga.
Chimundami kai pachabi tiyaj tuki llaktagunada,
shinaidi paiguna tuki k'uilla charishkagunandij rikuchisha,
9 kashna niga,
“Ñukaj ñaubuki kungurisha kumurisha ʻAllimi ganguiʼ nikiga kai tukidami kanmu kusha.”
10 Shina nikiga Jesusga niga,
“Kaimunda ri,
Satanás.
Diosbuj Shimibiga,
‘Kambuj Manduj Diosllada ʻAllimi ganguiʼ nisha Pai nishkallada rurangui,’
nishka tiyashkamunda.”
11 Chimundami diabloga Jesusbuj kuchumundaga rigallami.
Chibi tauga angelguna ñash rikurisha Pai ima ministishkada rurungu kuchuyagaguna.
Galileabi Jesús parlungu kallarishkamunda
12 Bautizaj Juanchuda carcelbi churushkada Jesús uyushaga Galilea llaktamu vueltamuga.
13 Nazaretmunda llujshisha Galilea yaku kucha manyabi tiyuj Capernaúm pueblomu Zabulón Neftalibuj kausushka achpabi kausungu riga.
14 Kaigunaga Dios nishkada parluj Isaías kashna escribishka p'aktachunmi shina tukuga:
15 “Zabulonbuj shinaidi Neftalibuj achpabi,
yaku kucha manyabi,
Jordán yaku ch'imbabi,
na israelguna kausana Galilea achpabi,
16 tuki chi llaktabi tutabi laya kausujkuna p'unllayachijtami rikugaguna.
P'unllayachij luzmi wañuna manchin tutabi laya kausujkunamu p'alanishka.”
17 Chimundami Jesusga Diosbuj Shimida parlungu kallariga kashna nisha,
“Diosbuj mandanaga ñami kuchuyamugun.
Shinushaga juchagunada sakisha Diosmu kuchuyichi.”
Chaulada japijkunada Jesús kayashkamunda
18 Galilea yaku kucha manyada rigushami Jesusga Simonda paibuj wauki Andikundijta rikuga.
Simonga Pedro nishkamiga.
Paigunaga chaula japijkunashami chaulada japinada yakumu shitagugaguna.
19 Chimunda Jesusga,
“Katimichi;
Ñukami kangunadaga chaulada japij shina,
gentegunada japijta rurusha,”
niga.
20 Shina ninmi,
chaulada japinada chi pushtubi shitusha,
Paigun rigaguna.
21 Chimunda ashallada rishami Zebedeoj churi Jacoboda paibuj wauki Juanchudash barcabi paigunaj taita Zebedeon chaulada japinada p'utyusha tiyajta rikuga.
Shina tiyajta Jesús rikusha kayunmi,
22 barcada shinaidi paigunaj taita Zebedeodash sakisha Jesuskun rigaguna.
Imalla unguiyujkunada Jesús alliyachiga
23 Jesusga illujta Galileada purishami Diosmunda yachana wasigunabi yachachiga.
Diosbuj mandanamunda Alli Shimida parlaga.
Shinalladi tuki unguiyuj,
naniyujkunada alliyachiga.
24 Tuki Siria llaktabimi Jesusmunda parlushkaga.
Shinushami imalla ungui nanigunama charijkunadash,
yana katishkagunadash,
urmuj ungui charijkunadash,
suchugunadash pushamukiga Jesusga alliyachiga.
25 Galileamunda taugalladijkuna,
Decapolismunda,
Jerusalén pueblomunda,
Judeamundash,
shinaidi Jordán yaku ch'imba ladu llaktabi kausujkunashmi Jesusta katisha purigaguna.