Bautizaj Juanchu shitashka pushtubi parlashkamunda
3
1 Chi wataguna k'ipami Bautizaj Juanchuga Diosbuj Shimida Judea llakta shitushka pushtubi parlusha chayushaga
2 kashna niga,
“Jawa Pacha Dios Kangunada Mandanagaa ñami kuchuyamugun.
b Shinusha juchagunada sakisha Diosmu kuchuyichi,”
nishami parlaguga.
3 Dios nishkada parluj Isaiasga Juanchumundami kashna nishaga escribishka:
“Shitashka pushtubi kaparijka uyarigun,
‘Mandujbuj ñanda derecho rurusha alli parijichi,’ ”
d nisha nin.c
4 Bautizaj Juanchuj churanaga camello millmallanmi rurushkaga.
Shinaidi kara chumbilladami chumbillishkaga.
Chuzbitigunadashe sacha bunga mishkidash mikujmiga.
5 Tuki Judea llaktabi kausujkunash,
chi llaktallabidi tiyuj Jerusalén pueblobi kausujkunash shinaidi Jordán yaku kuchu muyundiki kausujkunashmi paimu kuchuyagujllagunaga.
6 Paigunaj juchagunada Diosmu parlukiga Juanchuga Jordán yakubimi bautizajkuga.
7 Tauga fariseoguna saduceoguna bautizaringu shamujta rikusha Juanchuga niga,
“Culebra shina millida rurajkunaminguichi.
Dios p'iñarisha llakichina p'unlla shamunamunda ʻKangunaga kishpiringuichimiʼ nisha ¿pidi parlugari?
8 Juchagunada sakishkashaga alli grano shina allida rurusha rikuchichiri.
9 Ama kangunaj yuyillabi,
‘Abrahamga ñukuchij ñauba taitamigun,’
yuyusha nisha ama nichichu.
Ñukaga ninimi,
Diosga kai rumigunada Abrahambuj wawagunada rurunmullami.
10 Yurada angundi p'itingu jacha ña tiyanmi.
Tuki na alli aparij yuragunadaga p'itishami ninabi shitun.f
11 Kanguna juchagunada sakisha Diosmu kuchuyaki,
ñukaga yakunllami bautizani.
g Ñukaj k'ipa shamujmi Diosbuj Espiritun ninanbish bautizanga.
Paimi ñukada yalli imadash ruri pudijllagun.
Ñukaga Paibuj pargatida apungujllash na kabinichu.
12 Paiga trigoda wairachingu palada Paibuj makibi charisha t'amumunda ch'ikunyachij shinami ruranga.
Trigolladami wakichinga.
T'amudaga na wañuj ninabi shitashami rupachinga,”
niga.
Jesusta bautizashkamunda
13 Chi p'unllagunaidi Jesús Galilea llaktamunda risha Jordán yaku kuchumu Juanchu bautizachun nisha chayuga.
14 Ashtanbish Juanchuga na bautizash nisha kashna niga,
“Ñukami Kan bautizachunga ministini.
¿Ashtan Kan ñukamu shamushkanguindi?”
15 Shina niki Jesusga,
“Kununllaga shinash saki;
Dios tuki mandushkadami p'aktachina ganchi,”
niga.
Chimundami ʻAriʼ nisha Juanchuga bautizaga.
16 Bautizarishka k'ipa,
Jesús yakumunda llujshinmi jawa pacha paskariki Diosbuj Espíritu Paibuj jawamu paloma shina uriyajta Jesús rikuga.
17 Chi k'ipa jawa pachamunda,
“Kaimigun Ñuka k'uyashka Churi;
Paibimi manchanaidi kushiyani,”
nisha shuj parlarishka uyariga.