SAN MATEO
Jesucristoj ñauba taitagunamunda
1
1 Jesucristoga Taita Abrahambuj Rey Davidbuj churigunaj churimiga.
Jesusbuj ñaubadij kausuj taitagunaj shutigunadami kaibiga rurushka tiyan:
2 Abrahamga Isaacbuj taitamiga.
Isaacga Jacob-buj,
Jacobga Judaj,
paibuj waukigunakish.
3 Judaga Faresbuj shinaidi Zerakish taitamiga,
mamaga Tamarmiga.
Faresga Esrombuj taita,
Esromga Arambuj taita.
4 Aramga Aminadab-buj taita.
Aminadabga Naasonbuj,
Naasonga Salmonbuj.
5 Salmonga Boozbuj taita,
mamaga Rahabmiga.
Boozga Obedbuj taita;
mamaga Rutmiga.
Obedga Isaíbuj taita.
6 Isaíga Rey Davidbuj taita.
Rey Davidga Salomonbuj,
mamaga Uriasbuj warmimishka.
7 Salomonga Roboambuj taitamiga.
Roboamga Abiasbuj,
Abiasga Asabuj.
8 Asaga Josafatbuj taita.
Josafatka Jorambuj,
Joramga Uziasbuj.
9 Uziasga Jotambuj taita.
Jotamga Acazbuj,
Acazga Ezequiasbuj.
10 Ezequiasga Manasesbuj taita.
Manasesga Amonbuj,
Amonga Josiasbuj.
11 Josiasga Jeconiasbuj paibuj waukigunakish taitamiga.
Paiguna kausi p'unllagunabimi israelgunada Babilonia llaktamu prezusha apusha rigaguna.
12 Prezusha rishka k'ipa Jeconiasga Salatielbuj taita tukuga;
Salatielga Zorobabelbuj,
13 Zorobabelga Abiudbuj,
Abiudga Eliaquimbuj,
Eliaquimga Azorbuj.
14 Azorga Sadocbuj taita.
Sadocga Aquimbuj,
Aquimga Eliudbuj.
15 Eliudga Eleazarbuj.
Eleazarga Matanbuj,
Matanga Jacob-buj.
16 Jacobga Mariaj kusa Jozij taitamiga.
Mariamunda Jesús wachariga;
Cristoa shutimiga.
17 Shinakiga Abraham-munda Davidgama chunga chusku (14) ñauba taitagunami;
Davidmunda Babilonia llaktamu apashka p'unllagama chunga chusku (14);
Babiloniamu apashka p'unllamunda Cristogama chunga chusku (14) ñauba taitagunami gashka.
Jesucristo wacharishkamunda
18 Jesucristo wacharinaga kashnami gashka:
Paibuj mama Mariaga Jozin kazarangu ari ninukushkami gaga.
Narikish paiyun purishaidimi Diosbuj Espiritumunda Mariaga iksa charij tukushka.
19 Paibuj kusa Jozigab allilladi k'ari gashkamunda,
Mariada na gentegunaj ñaubuki pinganaidi sakichingumi,
pish na yachujllabidi partirisha ringu munuga.
20 Shina yuyariguki,
ñash Manduj Diosbuj shuj ángel suñibi rikurigallami kashna nisha,
“Jozi,
ñauba Rey Davidbuj churigunaj churi,
Marian kazaranadaga ama mancharichu;
paiga Diosbuj Espiritumundami iksa charij gan.
21 Paimi shuj churida mirunga.
Chi maraga tuki juchagunamunda Paida crijkunada kishpichinashkamunda,
Jesús shutida shutichingui,”
niga.c
22 Tuki kaigunaga Manduj Dios nishkada parluj Isaiasmu Dios parlachishka p'aktachunmi shina tukuga:
23 “¡Uyichi!
Shuj warmi pi k'arinbish na purijmi iksa charij tukusha shuj churida mirunga.
Paidaga Emanueldami shutichingaguna.”
d
(Kai shutiga,
“Diosga ñukuchinmi,” nisha shina nin.)
24 Jozi rijcharishaga imada Manduj Diosbuj ángel mandushkadami rurusha,
Mariada kazaraga.
25 Shinash María churida mirungagama na kusandij warmindij laya puñugagunachu.
Chi maradaga Joziga Jesustami shutichiga.