1 Mose 1-3
A: 1 Mose 1-2
Ba 'jɩ, ‑mɔ' tɩrɩ 'sʋɛ mu la ‑wlu꞊turu.
Nyɩsʋa ‑hɩërë la 'klɔ be 'lë ye, tɩrɩ 'sʋɛ, 'kö ‑nyrɔlɩ ꞊hunjarö 'mɔ.
‑Mɔ' Nyɩsʋa ‑wɛ ‑tʋrʋ ꞊hɩërë꞊hɩërë, 'jeri nɔ la ʋ ke, 'tɩ‑ dɛ ꞊lëlë 'ya la ʋ ke nɔ.
Ʋ 'yʋ la ‑wɛ ‑wë ö 'ö ba, ʋ 'yi la wë dɛ ꞊lëlë ꞊hɩërë.
‑Bë Nyɩsʋa ‑Hihiu nɔ la 'nye 'li ye.