Thi Jian Juajnee Jesucristo dikji̱n Mateo
1
Kain ni xrachrjeꞌen Jesucristo
(Lc. 3:23-38)
1 Jiꞌi ni xrachrjeꞌen Jesucristo,
thi bachrjeninxin David ko Abraham.
2 Abraham kjui ndudee Isaac,
ko Isaac kjui ndudee Jacob,
ko Jacob kjui ndudee Judá ko kain xan choo Judá.
3 Judá kjui ndudee Fares ko Zara,
ko janee na̱ kjui Tamar.
Fares kjui ndudee Esrom,
ko Esrom kjui ndudee Aram.
4 Aram kjui ndudee Aminadab,
ko Aminadab kjui ndudee Naasón,
ko Naasón kjui ndudee Salmón.
5 Salmón kjui ndudee Booz ko janee Booz kjui Rahab.
Booz kjui ndudee Obed ko janee Obed kjui Rut.
Obed kjui ndudee Isaí.
6 Isaí kjui ndudee rey David,
ko rey David kjui ndudee Salomón,
ko janee Salomón kjui nchri bekaꞌo Urías.
7 Salomón kjui ndudee Roboam,
ko Roboam kjui ndudee Abías,
ko Abías kjui ndudee Asa.
8 Asa kjui ndudee Josafat,
ko Josafat kjui ndudee Joram,
ko Joram kjui ndudee Uzías.
9 Uzías kjui ndudee Jotam,
ko Jotam kjui ndudee Acaz,
ko Acaz kjui ndudee Ezequías.
10 Ezequías kjui ndudee Manasés,
ko Manasés kjui ndudee Amón,
ko Amón kjui ndudee Josías.
11 Josías kjui ndudee Jeconías ko kain xan choo Jeconías.
Ko ngain nchaꞌon mee,
chujni Babilonia sabikao kain chujni Israel ngain nuntheꞌe,
xraa chujni dikeꞌna na̱ ixin runcheꞌe xree na̱.
12 Kuthimejan Jeconías kjui ndudee Salatiel,
ko Salatiel kjui ndudee Zorobabel.
13 Zorobabel kjui ndudee Abiud,
ko Abiud kjui ndudee Eliaquim,
ko Eliaquim kjui ndudee Azor.
14 Azor kjui ndudee Sadoc,
ko Sadoc kjui ndudee Aquim,
ko Aquim kjui ndudee Eliud.
15 Eliud kjui ndudee Eleazar,
ko Eleazar kjui ndudee Matán,
ko Matán kjui ndudee Jacob.
16 Jacob kjui ndudee José thi kjui xixiꞌi María.
Ko María kjui janee Jesús,
thi diꞌin Cristo.
17 Binthechon thenoo ndudaꞌa ko kuexinxin Abraham ko juinchekjexinxin rey David,
kuthejan binthechon ithenoo ndudaꞌa ko kuexinxin rey David ko juexinxin are chujni Babilonia sabikao chujni Israel inchin chujni dikeꞌna na̱,
ko binthechon inaa thenoo ndudaꞌa ko kuexiꞌin are ni Israel sabikao na̱ na̱ nunthe Babilonia,
ko juexinxin are kunkjiꞌi Cristo.
Are kunkjiꞌi Jesucristo
(Lc. 2:1-7)
18 Jaꞌin kuꞌen are kunkjiꞌi Jesucristo:
María,
janee Jesús,
ukjuathexin José ixin rukutheꞌe ngain.
Aro xrabinthekaoꞌa choo na̱ are María ubeyaa chjan ixin juachaxiin Espíritu Santo.
19 Aro José,
xixiꞌi María,
kjui naa xii jian ngathexin kon Ndo Dio,
ko jeꞌe binaoꞌa ixin rugeꞌe chijni ixin thi kuꞌen María ko jeꞌe ibinaoꞌa rugekaꞌo,
mexinxin jeꞌe xraxaon jimao rukinthuꞌe.
20 Are José jixraxaon jañaa,
naa angeel Ndo Dio juii ngathe kuthachriin are tajijua ko ángel mee ndachro:
—José,
jaꞌa thi bachrjeninxin chujnii David,
xraonꞌa sayéꞌe María inchin chriꞌa,
ixin chjan ruchunda juixin xan ngain Espíritu Santo.
21 Jeꞌe sinchekunkjiꞌi naa xaxii,
ko jaꞌa sinchegiꞌin xan JESÚS.
Jañaa siꞌin xan ixin jeꞌe xan tsjenga xan ꞌna kainxin thi jianꞌa ncheꞌe chujnii xan.
22 Kain jiꞌi bikuenxin thi dindachro Ndo Dio ngain chujni bagayée juajnee ndo thi ndachro:
23 Naa xanchrii xruꞌin xii bejuakaꞌo seyaa xan chjan,
ko are tsunkjiꞌi chjan mee,
siꞌin xan Emanuel,
ko jiꞌi ruchro:
Ndo Dio jii ngayaa ná.
24 Are José xingameꞌe,
jeꞌe bincheꞌe inchin kuetuꞌen angeel Ndo Dio ko bayée María inchin chriꞌi.
25 Aro bejuakaoꞌa María,
binchekunkjija xeꞌen xan saꞌo ko binchegiꞌin xan JESÚS.