ᒠᓐ ᐅᓯᑲᐃᑕᒐᐤ ᑲ ‍ ᑭᒐᔅᒋᒧᑦ
Luke 3.1-6 (Advent-2 Year C)
3
ᐊᓂᔭ ᐸᐳᓂᔨᒡ ᐱᑕᑕᒡ ᑕᑐᓴᑉ ᐱᐳᓇ ᑲ ᐃᔅᐱᔅ ‍ ᒋᓴᐅᒋᒪᐅᑦ ᑕᐃᐱᕆᔭᔅ ᓯᓴᕐ ᑲ ‍ ᐃᓯᓂᐧᑲᓱᑦ,
ᑈᓐᑎᔭᔅ ᑈᓚᑦ ᒪᒂᒡ ᒋ ‍ ᓂᑲᓂᔅᑲᒐᐤ ᐊᓐᑕ ᒍᑎᔭ ᐊᔅᒋᒡ ᐊᑯ ᐊᕈᑦ ᐊᓐᑕ ᑲᓕᓕ ᐊᔅᒋᒡ ᑲ ‍ ᓂᑲᓂᔅᑲᒐᑦ,
ᐊᑯ ᐎᐧᑲᓂᓴ ᐊᕈᑦ,
ᐱᓕᑉ ᑲ ‍ ᐃᓯᓂᐧᑲᓱᔨᒋ ᐊᓐᑕ ᒋ ‍ ᓂᑲᓂᔅᑲᒐᔪᐛ ᐃᑐᕆᔭ ᑭᔭ ᑐᕋᑯᓇᐃᑎᔅ ᑲ ‍ ᐃᓯᓂᐧᑲᑕᔨᒋ ᐊᔅᒋᔭ᙮
ᐊᑯ ᓚᐃᓴᓂᔭᔅ ᑲ ‍ ᓂᑲᓂᔅᑲᒐᑦ ᐊᓐᑕ ᐊᐱᓕᓐ ᑲ ‍ ᐃᓯᓂᐧᑲᑕᔨᒡ ᐊᔅᒋᔪᐤ᙮
2 ᒪᒂᒡ ᒪᒃ ᑭᔭ ᐊᓇᔅ ᑭᔭ ᑲᔭᐸᔅ ᒋ ‍ ᒋᓴᐊᔭᒥᐊᐅᒋᒪᐅᒡ᙮
ᐊᐅᒄ ᒪᒃ ᐅᔭᔪᐤ ᒪᒂᒡ ᒠᓐ,
ᓴᑲᕋᔭ ᐅᑯᓴ ᐊᓐᑕ ᐸᐧᑯᑎᔅᑭᒥᑲᒡ ᒋ ‍ ᑕᐤ᙮
ᐊᑯᑕ ᒪᒃ ᐊᓐᑕ ᑲ ‍ ᐎᑎᒪᑯᑦ ᒋᓴᒪᓂᑐᐛ ᑕᓐ ᒋᐸ ᐃᓯ ‍ ᑭᒐᔅᒋᒧᐤ᙮
3 ᒠᓐ ᒪᒃ ᒥᓯᐛ ᒋ ‍ ᐃᑐᑕᐤ ᐊᓂᔭ ᐊᔅᒋᔪᐤ ᒥᒋᒪ ᒠᕐᑕᓐ ᓯᐱᒡ ᑲ ‍ ᑎᑯᓂᔨᒡ ᐊ ‍ ᑭᒐᔅᒋᒪᑦ ᐊᐛᔪᐛ ᒐᒋ ᒂᔅᑲᑎᓯᔨᒋ ᑭᔭ ᒐᒋ ᓯᑲᐃᑐᐛᑭᓄᔨᒋ ᒋᓴᒪᓂᑐᐛ ᒐᒋ ᐛᐸᔨᑎᒪᑯᒡ ᐅᒥᒋᑥᐅᓄᐛᐛ᙮
4 ᐛᔅ ᐊᐃᓴᔭ,
ᐊᓂᔭ ᐅᒋᔅᒋᐛᐃᒐᓱᐤ ᒋ ‍ ᐃᑎᓯᓇᐊᒧᑯᐱᓇ ᒋᓴᒪᓂᑐᐛ ᐅᑦ ᐃᔨᒧᐅᓂᔨᒡ,
ᑕᐤ ᐊᐛᓐ ᐊ ‍ ᑕᑈᑦ ᐊᓐᑕ ᐸᐧᑯᑎᔅᑭᒥᑲᒡ ᐊ ‍ ᐃᔅᒋᔄᑦ,
“ᐊᔭᔅᑯᐎᔅᑕᒺᐧᒄ ᐅᑎᐸᔨᒋᒐᐤ ᒪᔅᑭᓇᔪᐤ ᒐ ‍ ᐱᒧᑕᑦ ᑭᔭ ᑯᐃᔅᑯᒧᑕᐛᐧᒄ᙮
5 ᐊᓐ ᒪᒃ ᒪᔅᑭᓄᐤ ᐊᓐᑕ ᒐ ᐊᑎ ‍ ᐅᐛᔭᒡ,
ᒋᐸ ‍ ᒥᔪᒧᑕᑭᓄᐤ,
ᑭᔭ ᐊᓐᑕ ᐱᔅᑯᑎᓇᒡ ᐊ ‍ ᐃᑎᒧᒡ ᐊᓐ ᒪᔅᑭᓄᐤ ᒋᐸ ‍ ᑕᐱᔅᑯᒐᐃᑭᓄᐤ ᐊᓐ ᐱᔅᑯᑎᓇᐤ ᒐᒋ ᐅᒋ ‍ ᒥᔪᒧᒡ ᐊᓐ ᒪᔅᑭᓄᐤ᙮
ᐊᑯ ᒪᒃ ᐊᓐᑕ ᐊ ‍ ᐛᐛᒋᓯᒧᒡ ᐊᓐ ᒪᔅᑭᓄᐤ,
ᒋᐸ ‍ ᑯᐃᔅᑯᒧᑕᑭᓄᐤ ᑭᔭ ᐊᓐᑕ ᐊ ‍ ᒥᒋᒡ,
ᒋᐸ ‍ ᒥᔪᑕᑭᓄᐤ᙮
6 ᐊᑯ ᒪᒃ ᒥᓯᐛ ᐃᔪᒡ ᒐ ‍ ᐛᐱᒪᒡ ᐅᐱᒪᒋᐃᐛᐛ,
ᐊᓂᔭ ᒋᓴᒪᓂᑐᐤ ᑲ ᐸᒋ ‍ ᐃᑎᓴᐛᑦ᙮”
ᐊᔪᐅᒄ ᐅᔭ ᑲ ‍ ᐃᑎᓯᓇᐊᒧᑯᐱᓇ ᐊᓂᔭ ᐊᐃᓴᔭ᙮
Luke 3.7-18 (Advent-3 Year C)
7 ᒥᒐᑦ ᒪᒃ ᐃᔪᒡ ᒋ ‍ ᓂᑐᐛᐱᒪᐅᒡ ᒠᓇ ᒐᒋ ᓯᑲᐃᑕᑯᒡ ᐊᑯ ᒂ ‍ ᐃᑎᑯᒡ,
“ᒧᔭᒻ ᑕᑈ ᒋᓇᐱᑯᒡ ᐊ ‍ ᐃᑕᔨᑕᑯᓯᔭᒄ᙮
ᒋᑦ ᐃᑕᔨᑕᓇᐛᐤ ᐊ ᒐᒋ ᒋᑎᓯᒧᑎᒺᒄ ᒋᓴᒪᓂᑐᐤ ᓂᑲᓐ ᐅᑦ ᐊᐧᑯᔪᐛᓱᐅᓐ,
ᐊ ‍ ᓯᑲᐃᑕᑯᔭᒄ ᐊᑲ ᒪᒃ ᐎ ᒂᔅᑲᑎᓯᔭᒄ᙮
8 ᒋᐸ ‍ ᒂᔅᑲᑎᓯᓇᐛᐤ ᑭᔭ ᒐ ‍ ᓄᒂᒡ ᑕᑈ ᓇᔅᒡ ᐊ ‍ ᓂᑭᑎᒪᒄ ᒋᒥᒐᑎᓯᐅᓄᐛᐛ᙮
ᑭᔭ ᐊᑲᐎᔾ ᐃᑕᔨᑎᒧᒄ ᒐᒋ ᒋᑎᓯᒧᑎᒺᒄ ᒋᓴᒪᓂᑐᐤ ᐅᑦ ᐊᐧᑯᔪᐛᓱᐅᓐ ᒥᒄ ᐊᓂᔭ ᐊᑉᕋᐊᒻ ᐊ ‍ ᑕᑦ ᐊ ‍ ᐅᒋᔭᒄ᙮
ᒋ ‍ ᐎᑎᒪᑎᓇᐛᐤ,
ᒋᓴᒪᓂᑐᐤ ᒋᑭ ᒋ ‍ ᐃᑐᑐᐛᐤ ᐅᔭᔪᐛ ᐊᓯᓂᔭ ᑲ ‍ ᐃᑎᐱᔨᒋ ᒐᒋ ᐅᒋ ‍ ᐅᓯᐊᑦ ᐊᑉᕋᐊᒪ ᐅᑦ ᐊᐛᓯᒥᔪᐛ᙮
9 ᐛᔅ ᒧᔭᒻ ᓴᔅ ᐊ ‍ ᐊᔭᔅᑯᔅᑕᒡ ᐊᑭᑕᔅᒄ ᐊᐅᒄ ᒐ ‍ ᐃᓯᓇᒂᒡ ᒐ ‍ ᓇᑥᑲᐛᑭᓄᐅᑦ ᐊᓐ ᒥᔅᑎᒄ ᐊᓐᑕ ᐊ ‍ ᐅᑎᐱᐅᑦ᙮
ᐛᔅ ᑕᑐᐤ ᒥᔅᑎᒄ ᐊᑲ ᒥᔪ ‍ ᒥᓂᓱᐅᑦ ᒋᑭ ‍ ᓇᑥᑲᐛᑭᓄᐤ ᑭᔭ ᒋᑭ ‍ ᒥᑐᔅᑕᐛᐱᓇᑭᓄᐤ ᐃᔅᑯᑕᒡ᙮”
ᐊᔪᐅᒄ ᐅᔭ ᑲ ‍ ᐃᔅᒋᔄᑦ ᒠᓐ᙮
10 ᐊᑯ ᒪᒃ ᐊᓐᒡ ᐃᔪᒡ ᒋ ‍ ᑯᒂᒋᒪᐅᒡ ᒠᓇ ᐊ ‍ ᐃᑕᒡ,
“ᑕᓐ ᒪᒃ ᒐ ‍ ᐃᑎᔭᒡ ?”
11 ᒂ ‍ ᐃᑕᑦ,
“ᐊᐛᓐ ᐊ ‍ ᓂᓯᓂᔨᒋ ᐅᑦ ᐊᑯᐸ ᐸᐃᒄ ᐊᓂᔭ ᒋᐸ ‍ ᒥᔭᐤ ᐊᐛᔪᐛ ᐊᑲ ᐊᔭᔨᒋ,
ᒪᒃ ᑭᔭ ᒥᒋᒥᔪᐤ ᐊ ‍ ᐃᔭᒂ ᒋᐸ ‍ ᐊᓯᒪᐤ ᐊᐛᔪᐛ ᐊᑲ ᐅᒥᒋᒥᔨᒋ᙮”
12 ᐊᑯ ᒪᒃ ᐊᓐᒡ ᑲ ‍ ᒪᒧᓴᒋᓇᒡ ᒋᓴᐅᒋᒪᐤ ᓱᓇᔭᔪᐤ ᑲ ‍ ᐃᑕᐱᑎᓯᒡ,
ᒋ ᐸᒋ ‍ ᐃᑐᑕᐅᒡ ᒐᒋ ᓯᑲᐃᑐᐛᑭᓄᐅᒡ,
ᐊᑯ ᒂ ‍ ᐃᑕᒡ ᒠᓇ,
“ᒋᔅᑯᑎᒪᒐᓱᐤ,
ᑕᓐ ᓂᐸ ‍ ᑎᓇᓐ ᓂᔭᓐ ?”
13 ᒋ ‍ ᐃᑕᐤ ᒪᒃ,
“ᐊᑐᒡ ᐎ ᐃᐛᒃ ᒋᐸ ᐅᒋ ‍ ᐅᑎᓇᓇᐛᐤ ᓱᓇᔭᐤ ᒥᒄ ᐊᓐ ᑕᓐ ᐊᔅᐱᔅ ᓂᑐᐛᔨᑕᑭᓄᐅᒡ᙮”
14 ᐊᑯ ᒪᒃ ᐊᓯᒪᑭᓂᓯᒡ ᑭᔭ ᐊᐅᑯᓐ ᑲ ᐃᓯ ‍ ᑯᒂᒋᒐᒧᒡ,
“ᓂᔭᓐ ᒪᒃ ᐎ ᑕᓐ ᓂᐸ ‍ ᑎᓇᓐ ?”
ᒠᓐ ᒋ ‍ ᐃᑕᐤ,
“ᐊᑲᐎᔾ ᐊᔨᐧᑭᒥᐃ ᐊᐛᓐ ᒐᒋ ᒥᔨᔅᒃ ᓱᓇᔭᔪᐤ ᑭᔭ ᐊᑲᐎᔾ ᓂᑐᐎᔾ ᐃᓯ ᒪᒥᓯᒻ ᐊᐛᓐ᙮
ᒋᐸ ‍ ᓇᐊᔨᑕᓇᐛᐤ ᐊᓐ ᐊ ᐃᔅᐱᔅ ‍ ᒋᓯᐧᑲᑯᐅᔭᒄ᙮”
Luke 3.15-17,21-22 (Epiphany-1 Year C)
15 ᐊ ‍ ᐸᑐᐛᒡ ᒪᒃ ᒠᓇ ᐊ ‍ ᑭᒐᔅᒋᒧᔨᒋ ᐊᓐᒡ ᐃᔪᒡ,
ᓴᔅ ᓇᔅᒡ ᒋ ‍ ᐸᓱᐛᔨᒪᐅᒡ ᙭ᑕ ᒐ ‍ ᑎᑯᓯᓂᔨᒋ,
ᐊᑯ ᒂ ‍ ᒪᒥᑐᓇᔨᒪᒡ ᒠᓇ ᐊ ‍ ᔭᐅᒂᓂ ᐊᓂᔭ᙮
16 ᐊᑯ ᒠᓐ ᒂ ‍ ᐎᑎᒧᐛᑦ ᐊ ‍ ᐃᑕᑦ,
“ᒥᓯᐛ ᐊ ‍ ᑎᓯᔭᒄ ᓂᐱᒡ ᓂᔾ ᒋ ‍ ᓯᑲᐃᑕᑎᓇᐛᐤ,
ᒥᒄ ᒪᒃ ᑯᑎᒃ ᐊᐛᓐ ᒋᑭ ‍ ᑎᑯᓯᓐ ᐃᐛᒃ ᐊ ‍ ᒋᔅᑕᔨᑕᑯᓯᑦ ᐃᔅᐱᔅ ᓂᔾ᙮
ᐎᔾ ᒪᒃ ᒋᑭ ‍ ᓯᑲᐃᑕᑯᐛᐤ ᑲ ‍ ᐸᔭᒋᓯᔨᒋ ᐊᒐᒂ,
ᑭᔭ ᐃᔅᑯᑕᔪᐤ᙮
ᓇᒪ ᒪᒃ ᐛᐛᒡ ᓂᑦ ᐃᔅᐱᑕᔨᑕᑯᓯᓐ ᒐᒋ ᐊᐱᐧᑯᓂᒧᒡ ᐅᒥᔅᒋᓇ᙮
17 ᐅ ᒐ ‍ ᑎᑯᓯᐧᒃ ᒧᔭᒻ ᓇᐸᐤ ᑲ ‍ ᐸᔭᒋᑕᑦ ᐸᒂᓯᑭᓂᒥᓇᑎᒂ ᒋᑭ ‍ ᐃᑕᔨᑕᑯᓱᐤ᙮
ᐊᓂᔭ ᐸᒂᓯᑭᓂᒥᓇᑎᒂ ᐊᓐᑕ ᐊᔅᑕᓱᐅᒋᐛᐱᒡ ᒋᑭ ᐃᓯ ‍ ᒪᐅᒋᑕᐤ᙮
ᐊᑯ ᐊᓂᔭᔪᐛ ᐊᓐᑕ ᑲ ‍ ᐱᐱᐅᔅᑕᔨᒋ ᐊᑲ ᐎᔭᔅ ᒋ ‍ ᐃᑕᐱᑎᓂᔨᒋ ᒋᑭ ‍ ᐃᔎᓯᒻ,
ᐊᓐᑕ ᒐ ᐊᑲ ‍ ᓂᑕ ᐊᔅᑐᐛᔨᒡ ᐃᔅᑯᑕᔪᐤ᙮”
18 ᒠᓐ ᒪᒃ ᓂᓇᐧᑯᐤ ᒥᓐ ᒋ ᐃᓯ ‍ ᐃᔭᒂᒥᒪᐤ ᐃᔪᐛ ᐊᔪᐤ ᐊ ‍ ᑭᒐᔅᒋᒪᑦ ᒥᔽᒋᒧᐅᓂᔪᐤ᙮
ᒠᓐ ᑲ ‍ ᒋᐸᐛᑭᓄᐅᑦ
19 ᒥᒄ ᒪᒃ ᒠᓐ ᐃᔅᐱ ᑲ ‍ ᐊᓏᔨᒪᑦ ᐊᓂᔭ ᒋᓴᐅᒋᒪᐤ ᐊᕈᑕ ᐊᓂᔭ ᐊ ‍ ᐎᒋᒪᔨᒋ ᐎᐧᑲᓂᓴ ᐎᐎᔪᐛ,
ᐊᕈᑎᔭᔅ ᑲ ‍ ᐃᓯᓂᐧᑲᓱᔨᒋ,
ᑭᔭ ᑲ ‍ ᐊᔨᒧᑎᒺᑦ ᒥᓯᐛ ᒐᒂᔪᐤ ᑕᓐ ᑲ ᐃᓯ ‍ ᒥᒋᑐᑎᒥᔨᒋ,
20 ᐊᕈᑦ ᒋ ‍ ᐃᑎᓱᐛᐤ ᒐᒋ ᒋᐸᐛᑭᓄᔨᒋ ᒠᓇ᙮
ᐅᔭᔪᐤ ᒪᒃ ᑲ ‍ ᐃᑎᑦ,
ᐊᑐᐎᔅ ᒋ ‍ ᐅᓯᑎᒪᓱᐤ ᐊᓂᔭ ᑕᓐ ᓴᔅ ᑲ ᐃᓯ ‍ ᒥᒋᑐᑎᒧᐛᒂ᙮
ᑲ ‍ ᓯᑲᐃᑐᐛᑭᓄᐅᑦ ᒋᓴᔅ
Luke 3.15-17,21-22 (Epiphany-1 Year C)
21 ᐃᔅᐱ ᒪᒃ ᒥᓯᐛ ᐊᓐᒡ ᐃᔪᒡ ᑲ ‍ ᓯᑲᐃᑐᐛᑭᓄᐅᒡ,
ᐊᑯ ᑭᔭ ᐎᔾ ᒋᓴᔅ ᒂ ‍ ᓯᑲᐃᑐᐛᑭᓄᐅᑦ᙮
ᒪᒂᒡ ᒪᒃ ᐊ ‍ ᐊᔭᒥᐊᑦ ᒋ ᐅᒋ ‍ ᔪᑕᐱᔪᐤ ᒋᒋᒋᓯᒄ,
22 ᑲ ‍ ᐸᔭᒋᓯᔨᒋ ᐊᒐᒂ ᑲ ᐅᒋ ‍ ᔭᓯᔅᑕᑯᑦ ᒋᓴᔅ ᒧᔭᒻ ᐅᒥᒥᐤ ᐊ ‍ ᐃᓯᓇᑯᓯᔨᒋ᙮
ᐊᑯ ᒂ ᐅᒋ ‍ ᐸᑕᑯᓯᑦ ᐊᐛᓐ ᐊᓐᑕ ᐅᒋ ᒋᒋᒋᓯᑯᒡ ᐊ ‍ ᐃᔅᒋᔄᑦ,
“ᐊᐅᒄ ᐅ ᒋᔾ ᓂᑯᔅ ᑲ ‍ ᓴᒋᐃᑕᓐ ᑭᔭ ᓇᔅᒡ ᑲ ‍ ᓂᓇᐊᔨᑎᒥᐃᔨᓐ᙮”
ᒋᓴᔅ ᑕᓐᑕ ᑲ ‍ ᐃᑎᔅᑲᓇᓯᑦ
23 ᒋᓴᔅ ᒪᒃ ᓴᓯᑲᓐ ᒋ ‍ ᓂᔅᑐᔪᐛᐳᓇᓱᐤ ᐃᔅᐱ ᑲ ‍ ᒋᒋᐱᔨᑦ ᑕᓐ ᑲ ᐎ ‍ ᐃᑕᐱᒋᐃᑯᑦ ᒋᓴᒪᓂᑐᐛ᙮
ᒋ ‍ ᐃᑕᔨᒥᑯᐤ ᒪᒃ ᐊᐛᔪᐛ ᐊᐅᑯᓐ ᐊᓂᔭ ᑎᐱᔨᐛ ᐅᑕᐎᔭ ᐊᓂᔭ ᒍᓯᐸ᙮
ᐅ ᒪᒃ ᒍᓯᑉ,
ᐃᓚᐃ ᒋ ‍ ᐃᓯᓂᐧᑲᓱᔪᐛ ᐅᑕᐎᔭ᙮
24 ᐃᓚᐃ ᒪᒃ ᒪᑕᑕ ᒋ ‍ ᐅᑕᐎᔪᐤ,
ᐊᑯ ᒪᑕᑦ,
ᓕᐸᐃᔨᒋ ᒋ ‍ ᐅᑕᐎᔪᐤ,
ᓕᐸᐃ ᒪᒃ ᒪᓪᑭᔨᒋ ᒋ ‍ ᐅᑕᐎᔪᐤ,
ᐊᑯ ᒪᓪᑭ,
ᒐᓇᐃᔨᒋ ᒋ ‍ ᐅᑕᐎᔪᐤ,
ᒐᓇᐃ ᒪᒃ ᒍᓯᐸ ᒋ ‍ ᐅᑕᐎᔪᐤ᙮
25 ᒍᓯᑉ ᒪᒃ ᒪᑕᑕᔭᓴ ᒋ ‍ ᐅᑕᐎᔪᐤ,
ᐊᑯ ᒪᑕᑕᔭᔅ,
ᐊᒥᓴ ᒋ ‍ ᐅᑕᐎᔪᐤ,
ᐊᒥᔅ ᒪᒃ ᓇᐅᒪ ᒋ ‍ ᐅᑕᐎᔪᐤ,
ᐊᑯ ᓇᐅᒻ,
ᐃᔅᓕᔨᒋ ᒋ ‍ ᐅᑕᐎᔪᐤ,
ᐃᔅᓕ ᒪᒃ ᓇᑲᐃᔨᒋ ᒋ ‍ ᐅᑕᐎᔪᐤ᙮
26 ᓇᑲᐃ ᒪᒃ ᒪᑕ ᒋ ‍ ᐅᑕᐎᔪᐤ,
ᑭᔭ ᒪᑦ,
ᒪᑕᑕᔭᓴ ᒋ ‍ ᐅᑕᐎᔪᐤ,
ᒪᑕᑕᔭᔅ ᒪᒃ ᓴᐃᒥᓇ ᒋ ‍ ᐅᑕᐎᔪᐤ,
ᓴᐃᒥᓐ ᒪᒃ ᒍᓴᑲ ᒋ ‍ ᐅᑕᐎᔪᐤ,
ᑭᔭ ᒍᓴᒃ,
ᒍᑕᔨᒋ ᒋ ‍ ᐅᑕᐎᔪᐤ᙮
27 ᒍᑕ ᒪᒃ ᒍᐛᓇᓇ ᒋ ‍ ᐅᑕᐎᔪᐤ,
ᐊᑯ ᒍᐛᓇᓐ,
ᕋᓴᔨᒋ ᒋ ‍ ᐅᑕᐎᔪᐤ,
ᕋᓴ ᒪᒃ ᓯᕈᐸᐸᓚ ᒋ ‍ ᐅᑕᐎᔪᐤ,
ᑭᔭ ᓯᕈᐸᐸᓪ,
ᓴᓪᑎᔭᓚ ᒋ ‍ ᐅᑕᐎᔪᐤ,
ᓴᓪᑎᔭᓪ ᒪᒃ ᓇᕆᔨᒋ ᒋ ‍ ᐅᑕᐎᔪᐤ᙮
28 ᓇᕆ ᒪᒃ ᒪᓪᑭᔨᒋ ᒋ ‍ ᐅᑕᐎᔪᐤ,
ᑭᔭ ᒪᓪᑭ,
ᐊᑎᔨᒋ ᒋ ‍ ᐅᑕᐎᔪᐤ,
ᐊᑎ ᒪᒃ,
ᑯᓴᒪ ᒋ ‍ ᐅᑕᐎᔪᐤ,
ᑭᔭ ᑯᓴᒻ ᐊᓪᒪᑕᒪ ᒋ ‍ ᐅᑕᐎᔪᐤ,
ᐊᓪᒪᑕᒻ ᒪᒃ,
ᐊᕋ ᒋ ‍ ᐅᑕᐎᔪᐤ᙮
29 ᐊᑯ ᒪᒃ ᐊᕐ,
ᒐᓱᐛᔨᒋ ᒋ ‍ ᐅᑕᐎᔪᐤ,
ᒐᓱᐛ ᒪᒃ ᐃᓕᐃᓴᕋ ᒋ ‍ ᐅᑕᐎᔪᐤ,
ᐊᑯ ᐃᓕᐃᓴᕐ,
ᒠᕆᒪ ᒋ ‍ ᐅᑕᐎᔪᐤ,
ᒠᕆᒻ ᒪᒃ ᒪᑕᑕ ᒋ ‍ ᐅᑕᐎᔪᐤ,
ᐊᑯ ᒪᑕᑦ,
ᓕᐸᐃᔨᒋ ᒋ ‍ ᐅᑕᐎᔪᐤ᙮
30 ᓕᐸᐃ ᒪᒃ ᓯᒥᐅᓇ ᒋ ‍ ᐅᑕᐎᔪᐤ,
ᑭᔭ ᓯᒥᐅᓐ,
ᒍᑕᔨᒋ ᒋ ‍ ᐅᑕᐎᔪᐤ,
ᒍᑕ ᒪᒃ ᒍᓯᐸ ᒋ ‍ ᐅᑕᐎᔪᐤ,
ᑭᔭ ᒍᓯᑉ,
ᒠᓇᒪ ᒋ ‍ ᐅᑕᐎᔪᐤ,
ᐊᑯ ᒠᓇᒻ,
ᐃᓚᔭᑭᒪ ᒋ ‍ ᐅᑕᐎᔪᐤ᙮
31 ᐃᓚᔭᑭᒻ ᒪᒃ ᒪᓕᔭᔨᒋ ᒋ ‍ ᐅᑕᐎᔪᐤ,
ᑭᔭ ᒪᓕᔭ,
ᒪᓇᔨᒋ ᒋ ‍ ᐅᑕᐎᔪᐤ,
ᒪᓇ ᒪᒃ ᒪᑕᑕᔨᒋ ᒋ ‍ ᐅᑕᐎᔪᐤ,
ᑭᔭ ᒪᑕᑕ,
ᓇᐃᑕᓇ ᒋ ‍ ᐅᑕᐎᔪᐤ,
ᓇᐃᑕᓐ ᒪᒃ ᑎᐱᑕ ᒋ ‍ ᐅᑕᐎᔪᐤ᙮
32 ᑎᐱᑦ ᒪᒃ ᒐᓯᔨᒋ ᒋ ‍ ᐅᑕᐎᔪᐤ,
ᑭᔭ ᒐᓯᔾ,
ᐅᐸᑕ ᒋ ‍ ᐅᑕᐎᔪᐤ,
ᐅᐸᑦ ᒪᒃ ᐳᐊᓴ ᒋ ‍ ᐅᑕᐎᔪᐤ,
ᑭᔭ ᐳᐊᔅ,
ᓴᓪᒧᓇ ᒋ ‍ ᐅᑕᐎᔪᐤ,
ᐊᑯ ᒪᒃ ᓴᓪᒧᓐ,
ᓇᓱᓇ ᒋ ‍ ᐅᑕᐎᔪᐤ᙮
33 ᓇᓱᓐ ᒪᒃ ᐊᒥᓂᑕᐸ ᒋ ‍ ᐅᑕᐎᔪᐤ,
ᐊᑯ ᐊᒥᓂᑕᑉ,
ᐊᑦᒥᓇ ᒋ ‍ ᐅᑕᐎᔪᐤ,
ᐊᑦᒥᓐ ᒪᒃ ᐊᕐᓂᔨᒋ ᒋ ‍ ᐅᑕᐎᔪᐤ,
ᑭᔭ ᐊᕐᓂ,
ᐊᔅᕈᓇ ᒋ ‍ ᐅᑕᐎᔪᐤ,
ᐊᔅᕈᓐ ᒪᒃ ᐸᕋᓴ ᒋ ‍ ᐅᑕᐎᔪᐤ᙮
34 ᐸᕋᔅ ᒪᒃ ᒍᑕᔨᒋ ᒋ ‍ ᐅᑕᐎᔪᐤ,
ᑭᔭ ᒍᑕ,
ᒐᑭᐸ ᒋ ‍ ᐅᑕᐎᔪᐤ,
ᒐᑭᑉ ᒪᒃ ᐊᐃᓯᑲ ᒋ ‍ ᐅᑕᐎᔪᐤ᙮
ᐊᐃᓯᒃ ᒪᒃ ᐊᑉᕋᐊᒪ ᒋ ‍ ᐅᑕᐎᔪᐤ,
ᑭᔭ ᐊᑉᕋᐊᒻ,
ᑕᕋᔨᒋ ᒋ ‍ ᐅᑕᐎᔪᐤ,
ᑕᕋ ᒪᒃ ᓇᐅᕋ ᒋ ‍ ᐅᑕᐎᔪᐤ᙮
35 ᓇᐅᕐ ᒪᒃ ᓴᕈᑲ ᒋ ‍ ᐅᑕᐎᔪᐤ,
ᐊᑯ ᒪᒃ ᓴᕈᒃ,
ᕆᐅᐊ ᒋ ‍ ᐅᑕᐎᔪᐤ,
ᕆᐅ ᒪᒃ ᐸᓚᑲ ᒋ ‍ ᐅᑕᐎᔪᐤ,
ᑭᔭ ᐸᓚᒃ,
ᐃᐳᕋ ᒋ ‍ ᐅᑕᐎᔪᐤ,
ᑭᔭ ᐃᐳᕐ,
ᓯᓚᔨᒋ ᒋ ‍ ᐅᑕᐎᔪᐤ᙮
36 ᓯᓚ ᒪᒃ ᑲᐃᓇᓇ ᒋ ‍ ᐅᑕᐎᔪᐤ,
ᑭᔭ ᑲᐃᓇᓐ,
ᐊᕐᐸᑭᓴᑕ ᒋ ‍ ᐅᑕᐎᔪᐤ ᐊᕐᐸᑭᓴᑦ ᒪᒃ ᓴᒪ ᒋ ‍ ᐅᑕᐎᔪᐤ,
ᑭᔭ ᓴᒻ,
ᓄᐛᔨᒋ ᒋ ‍ ᐅᑕᐎᔪᐤ,
ᓄᐛ ᒪᒃ ᓚᒪᑲ ᒋ ‍ ᐅᑕᐎᔪᐤ᙮
37 ᓚᒪᒃ ᒪᒃ ᒪᑐᓯᓚᔨᒋ ᒋ ‍ ᐅᑕᐎᔪᐤ,
ᑭᔭ ᒪᑐᓯᓚ,
ᐃᓄᑲ ᒋ ‍ ᐅᑕᐎᔪᐤ,
ᐃᓄᒃ ᒪᒃ ᒐᕋᑕ ᒋ ‍ ᐅᑕᐎᔪᐤ,
ᒐᕋᑦ ᒪᒃ ᒪᐊᓚᓕᓚ ᒋ ‍ ᐅᑕᐎᔪᐤ,
ᒪᐊᓚᓕᓪ ᒪᒃ ᑲᐃᓇᓇ ᒋ ‍ ᐅᑕᐎᔪᐤ᙮
38 ᑲᐃᓇᓐ ᒪᒃ ᐃᓄᓴ ᒋ ‍ ᐅᑕᐎᔪᐤ,
ᑭᔭ ᐃᓄᔅ,
ᓴᑕ ᒋ ‍ ᐅᑕᐎᔪᐤ,
ᓴᑦ ᒪᒃ ᐊᑕᒪ ᒋ ‍ ᐅᑕᐎᔪᐤ᙮
ᐊᑯ ᒪᒃ ᐊᑕᒻ,
ᒋᓴᒪᓂᑐᐛ ᒋ ‍ ᐅᑕᐎᔪᐤ᙮