ᒋᓴᔅ ᑲ ‍ ᐱᒪᑎᓯᑦ
Luke 2.1-14 (Christmas Year C)
2
ᒪᒂᒡ ᒪᒃ ᓯᓴᕐ ᐊᑲᔅᑕᔅ ᐊᒋ ‍ ᒋᓴᐅᒋᒪᐅᑦ,
ᒋ ‍ ᐃᑎᓱᐛᐤ ᒥᓯᐛ ᐃᔪᐛ ᐊᓐᑕ ᕈᒻ ᐊᔅᒋᒡ ᑲ ‍ ᑕᔨᒋ ᒐᒋ ᑎᐱᒋᒪᑭᓄᔨᒋ ᑭᔭ ᒐᒋ ᒥᓯᓇᐛᑭᓄᔨᒋ᙮
2 ᐊᔪᐅᒄ ᐅᔭ ᒪᐅᒡ ᓂᔅᑎᒻ ᑲ ‍ ᑎᐱᒋᒪᑭᓄᐎᒡ ᐅᒡ ᐃᔪᒡ,
ᒪᒂᒡ ᒪᒃ ᑯᐎᕆᓂᔭᔅ ᒋ ‍ ᐅᒋᒪᐤ ᐊᓐᑕ ᐊᔅᒋᒡ ᓯᕆᔭ ᑲ ‍ ᐃᓯᓂᐧᑲᑕᔨᒡ᙮
3 ᒥᓯᐛ ᒪᒃ ᐊᐛᓐᒋ ᒋ ‍ ᐃᑐᑕᐅᒡ ᐊᓐᑕ ᐅᑦ ᐃᑕᐅᓄᐛᒡ ᐊᓐᑕ ᑲ ‍ ᐱᒪᑎᓯᔨᒋ ᐅᓂᒋᐃᑯᐛᐛ ᑭᔭ ᐎᐧᑲᓂᓱᐛᐛ ᒐᒋ ᒥᓯᓇᐛᑭᓄᐎᒡ᙮
4 ᒍᓯᑉ ᒪᒃ ᐊᓐᑕ ᒋ ᐅᒋ ‍ ᔅᑐᑕᐤ ᓇᓴᕆᑦ ᑲ ‍ ᐃᓯᓂᐧᑲᑕᔨᒡ ᐅᑕᓇᔪᐤ ᐊᓐᑕ ᑲᓕᓕ ᐊᔅᒋᒡ ᑲ ‍ ᑎᑯᓂᔨᒡ,
ᐸᑦᓕᔭᒥᒡ ᒂ ‍ ᐃᑐᑕᑦ,
ᐊᓐᑕ ᒍᑎᔭ ᐊᔅᒋᒡ᙮
ᐛᔅ ᐊᔪᐅᒄ ᐅᔭ ᐅᑕᓇᔪᐤ ᐊᓐᑕ ᑲ ‍ ᐱᒪᑎᓯᔨᒂᓂ ᐊᓂᔭ ᐅᑦ ᐊᓂᔅᒐ ᐅᒧᓱᒪ ᒋᓴᐅᒋᒪᐛ ᑎᐱᑦ ᑲ ‍ ᐃᓯᓂᐧᑲᓱᔨᒋ᙮
5 ᒍᓯᑉ ᒪᒃ ᒋ ‍ ᐎᒐᐅᑯᐤ ᒪᕆᔨᒋ ᐊᓂᔭ ᒐ ‍ ᐎᐅᑦ,
ᒐᒋ ᒥᓯᓇᐛᑭᓄᐎᒡ᙮
ᒪᒂᒡ ᒪᒃ ᒋ ‍ ᑭᓄᐛᔨᒪᐅᓱᐤ ᒪᕆ᙮
6 ᒪᒂᒡ ᒪᒃ ᐊᓐᑕ ᐸᑦᓕᔭᒥᒡ ᐊ ‍ ᑕᒡ ᓴᔅ ᒋ ‍ ᐸᓱᐛᐸᑎᒻ ᒐ ‍ ᐛᐱᒪᐅᓱᑦ ᒪᕆ᙮
7 ᑲᐃᐱᓇᓄᐎᒡ ᒪᒃ ᓇᔅᒡ ᒋ ‍ ᓴᑭᔅᒋᓇᓄᔪᐤ ᐊᑯ ᐊᓐᑕ ᐅᐧᑲᓂᒋᐛᐱᒡ ᑲ ‍ ᑕᒡ᙮
ᐊᑯᑕ ᐊᓐᑕ ᑲ ‍ ᐱᒪᑎᓯᔨᒋ ᐊᓂᔭ ᐅᓂᔅᑎᒧᓴᓇ ᒪᕆ,
ᐊᒋ ‍ ᓇᐸᓯᐎᔨᒋ᙮
ᒂ ‍ ᐎᔎᔭᒋᓇᑦ ᐱᒍᐎᔭᓂᒡ,
ᐊᑯ ᒂ ‍ ᐱᒥᓯᒪᑦ ᐊᓐᑕ ᐊᐛᓯᓴ ᑲᒋ ᐅᒋ ‍ ᒥᒋᓱᔨᒋ᙮
ᐊᓐᒋᓐ ᑲ ‍ ᓄᑯᓯᔅᑐᐛᑦ ᒪᔭᑕᓂᓯᐅ-ᐃᔪᐛ
Luke 2.8-20 (Christmas Year B)
8 ᐊᓐ ᒪᒃ ᑕᐱᔅᑲᒡ,
ᒥᒋᒪ ᐊᓐᑕ ᐊᓐ ᐅᑕᓇᐤ,
ᒋ ‍ ᑕᐅᒡ ᒪᔭᑕᓂᓯᐅ-ᐃᔪᒡ ᐊ ‍ ᓂᓇᑭᑐᐛᔨᒪᒡ ᒪᔭᑕᓂᓴ᙮
9 ᐅᑎᐸᔨᒋᒐᐛ ᒪᒃ ᐅᑦ ᐊᓐᒋᓂᒥᔪᐛ ᒋ ‍ ᓄᑯᓯᔅᑕᑯᐅᒡ᙮
ᓇᔅᒡ ᒪᒃ ᒋ ‍ ᒋᐧᑲᔭᔅᑕᔪᐤ ᐊᓐᑕ ᐛᔅᑲ ᐊ ‍ ᑕᒡ,
ᐅᑎᐸᔨᒋᒐᐛ ᐊ ‍ ᑕᔨᒋ ᐊ ᐅᒋ ‍ ᐛᔅᑐᐛᔨᒡ᙮
ᓇᔅᒡ ᒪᒃ ᒋ ‍ ᓴᒋᓱᐅᒡ᙮
10 ᐊᑯ ᒂ ‍ ᐃᑎᑯᒡ ᐊᓂᔭ ᐊᓐᒋᓇ,
“ᐊᑲᐎᔾ ᓴᒋᓯᒄ᙮
ᐛᔅ ᒋ ᐎ ‍ ᐎᑎᒪᑎᓇᐛᐤ ᒥᔽᒋᒧᐅᓐ,
ᒥᓯᐛ ᐊᐛᓐ ᐸᑕᒐ ᒐᒋ ᒥᔽᔨᑕᐧᒃ᙮
11 ᐊᓐᑕ ᐅᑕᓇᒡ ᑲ ‍ ᐅᒋᑦ ᐊᓂᔭ ᒋᓴᐅᒋᒪᐤ ᑎᐱᑦ,
ᒋᔨᐛᐤ ᒋ ‍ ᐱᒪᑎᓯᔅᑎᒪᑯᓇᐛᐤ ᐊᐛᔅ,
ᐊᐅᑯᓐ ᐅᑎᐸᔨᒋᒐᐤ ᙭᙮
12 ᒋᑭ ‍ ᐛᐸᑕᓇᐛᐤ ᓇᔅᒡ ᐊ ‍ ᑕᑈᔭᓐ,
ᒋᑭ ‍ ᒥᔅᑯᐛᐛᐤ ᐅᔅᒋᐛᔅ ᐊ ‍ ᐎᔎᔭᒋᓇᑭᓄᐅᑦ ᐱᒍᐎᔭᓂᒡ ᐊᓐᑕ ᐊᐛᓯᓴ ᑲᒋ ᐅᒋ ‍ ᒥᒋᓱᔨᒋ ᐊ ‍ ᐱᒥᓯᐧᒃ᙮”
13 ᓯᔅᒋᑯᒡ ᒪᒃ ᒋ ᐅᒋ ‍ ᒥᒐᑐᐅᒡ ᑯᑎᑭᒡ ᐊᓐᒋᓐᒡ ᒋᒋᒋᓯᑯᒡ ᐊ ᐅᒋ ‍ ᓄᑯᓯᒡ ᐊ ‍ ᒪᒥᒋᒪᒡ ᒋᓴᒪᓂᑐᐛ ᐊ ‍ ᐃᔅᒋᔄᒡ,
14 “ᒋᔅᑕᔨᒪᐧᒄ ᒋᓴᒪᓂᑐᐤ ᒪᐅᒡ ᐃᔅᐱᒥᒡ ᐊ ‍ ᑕᑦ᙮
ᒋᑭ ‍ ᒥᔭᑭᓄᐎᒡ ᒋᔭᒪᔨᑎᒧᐅᓂᔪᐤ ᐊᓐᒡ ᑲ ‍ ᓂᓇᐊᔨᑎᒥᐊᒡ ᒋᓴᒪᓂᑐᐛ ᐅᑕ ᐊᔅᒋᒡ᙮”
15 ᐃᔅᐱ ᒪᒃ ᐊᓐᒡ ᐊᓐᒋᓐᒡ ᑲ ‍ ᒋᐛᐱᔨᒡ ᒋᒋᒋᓯᑯᒡ ᐃᔅ,
ᐊᓐᒡ ᒪᔭᑕᓂᓯᐅ-ᐃᔪᒡ ᒋ ‍ ᐃᑎᑐᒡ,
“ᐃᑐᑕᑕᐤ ᐸᑦᓕᔭᒥᒡ,
ᒐ ‍ ᐛᐸᑎᒪᐧᒄ ᑕᓐ ᑲ ‍ ᐃᔅᐱᔨᒡ,
ᑕᓐ ᑲ ᐃᓯ ᐸᒋ ‍ ᐎᑎᒪᑕᐧᒄ ᐅᑎᐸᔨᒋᒐᐤ ᐅᑦ ᐊᓐᒋᓇᒪ᙮”
16 ᒋ ᐎ ‍ ᒋᓯᐱᔪᐅᒡ ᐸᑦᓕᔭᒥᒡ ᐊ ‍ ᐃᑐᑕᒡ,
ᐊᑯᑕ ᒪᒃ ᑲ ‍ ᒥᔅᑯᐛᒡ ᒪᕆᔨᒋ ᑭᔭ ᒍᓯᐸ ᑭᔭ ᐊᓂᔭ ᐅᔅᒋᐛᓴ᙮
ᐊᓐ ᒪᒃ ᐅᔅᒋᐛᔅ ᒋ ‍ ᐱᒥᓯᓐ ᐊᓐᑕ ᐊᐛᓯᓴ ᑲᒋ ᐅᒋ ‍ ᒥᒋᓱᔨᒋ᙮
17 ᐃᔅᐱ ᒪᒃ ᐊᓐᒡ ᒪᔭᑕᓂᓯᐅ-ᐃᔪᒡ ᐎᔭᐱᒪᒡ ᐊᓂᔭ ᐊᐛᓴ ᒋ ‍ ᐛᐎᑎᒧᒡ ᑕᓐ ᑲ ᐃᓯ ‍ ᐸᑐᐛᒡ ᐊᓐᒋᓇ ᐊ ᐃᓯ ‍ ᐊᔨᒧᒪᔨᒋ ᐊᓂᔭ ᐊᐛᓴ᙮
18 ᒥᓯᐛ ᒪᒃ ᐊᐛᓐᒋ ᑲ ‍ ᐸᑐᐛᒡ ᐊᓂᔭ ᒪᔭᑕᓂᓯᐅ-ᐃᔪᐛ ᐊᓂᔭ ᑲ ‍ ᐃᑕᒋᒧᔨᒋ ᓇᔅᒡ ᑕᑈ ᒋ ‍ ᒥᔅᑲᑕᔨᑎᒥᐃᑯᐅᒡ᙮
19 ᒪᕆ ᒪᒃ ᒋ ‍ ᑭᓄᐛᔨᑎᒻ ᐅᑕᐃᒡ ᒥᓯᐛ ᐅᔭ ᒐᒂᔪᐤ,
ᑕᓐ ᑲ ‍ ᐃᑕᒋᒪᑭᓄᔨᒋ,
ᐊᔪᐤ ᓇᔅᒡ ᒋ ‍ ᒪᒥᑐᓇᔨᑎᒥᐃᑯᐤ᙮
20 ᐊᑯ ᒪᒃ ᐊᓐᒡ ᒪᔭᑕᓂᓯᐅ-ᐃᔪᒡ ᒋ ‍ ᒋᐛᐅᒡ ᐊ ‍ ᒋᔅᑕᒋᒪᒡ ᑭᔭ ᐊ ‍ ᒪᒥᒋᒪᒡ ᒋᓴᒪᓂᑐᐛ᙮
ᒋ ‍ ᒪᒥᒋᒪᐅᒡ ᐊᓂᔭ ᑕᓐ ᑲ ᐃᓯ ‍ ᐸᑕᒡ ᑭᔭ ᑕᓐ ᑲ ᐃᓯ ‍ ᐛᐸᑕᒡ ᐛᔅ ᐊᐅᑯᓐ ᒧᔭᒻ ᑲ ‍ ᐃᔅᐱᔨᒡ ᐊᓂᔭ ᐅᒋ ᑕᓐ ᑲ ᐃᓯ ‍ ᐎᑎᒪᑯᒡ ᐊᓂᔭ ᐊᓐᒋᓇ᙮
ᑲ ‍ ᐎᔭᑭᓄᐅᑦ ᒐ ‍ ᐃᓯᓂᐧᑲᓱᑦ ᒋᓴᔅ ᑭᔭ ᑲ ‍ ᒋᔅᒋᓄᐛᒋᔄᑭᓄᐅᑦ
21 ᐃᔅᐱ ᐊᓐ ᐊᐛᔅ ᔭᓇᐤ ᑕᑐᐤ ᒋᓯᑲᐛ ᑲ ᐃᔅᐱᔅ ‍ ᐱᒪᑎᓯᑦ,
ᒋ ᐃᓯ ‍ ᒋᔅᒋᓄᐛᒋᔄᑭᓄᐤ ᑭᔭ ᒋᓴᔅ ᒋ ‍ ᐃᓯᓂᐧᑲᑕᑭᓄᐤ᙮
ᐊᐅᑯᓐ ᑲ ‍ ᐃᓯᓂᐧᑲᑎᑯᑦ ᐊᓐᒋᓇ ᐊᔅᒄ ᐊᑲ ᐅᒋ ᐊᔭᐅᑯᑦ ᐅᑲᐎᔭ ᐊᓐᑕ ᐅᔅᐱᔭᔨᒡ᙮
Luke 2.22-40 (Christmas-1 Year B)
22 ᐃᔅᐱ ᒪᒃ ᐛᑎᒋᐱᔨᒡ ᒐᒋ ᐸᔭᒋᐊᑭᓄᔨᒋ ᒋᓴᔅ ᐅᓂᒋᐃᒂ,
ᐊᓐᑕ ᒋᕈᓯᓕᒥᒡ ᒋ ‍ ᐃᑐᑕᐅᒡ ᐛᔅ ᐊᔪᐅᒄ ᐅᔭ ᑲ ᐃᓯ ‍ ᐎᔅᑕᔨᒋ ᐊᓐᑕ ᒧᓱᓴ ᐅᐎᓱᐛᐅᓂᒡ ᒐ ‍ ᐃᑎᓇᓄᐃᑯᐱᓇ᙮
ᑭᔭ ᒋ ‍ ᐸᓱᐛᐅᒡ ᒋᓴᓴ ᐊᓐᑕ ᒋᓴᐊᔭᒥᐊᐅᒋᐛᐱᒡ,
ᐅᑎᐸᔨᒋᒐᐛ ᐊ ‍ ᑕᔨᒋ ᒐᒋ ᐃᓯ ‍ ᒋᔅᒋᓄᐛᒋᐊᑭᓄᔨᒋ᙮
23 ᐛᔅ ᐃᑎᔅᑕᔪᐤ ᐊᓐᑕ ᐅᑎᐸᔨᒋᒐᐤ ᐅᐎᓱᐛᐅᓂᒡ,
ᐃᔎᐤ ᐅᓂᔅᑎᒧᓴᓇ ᓇᐸᓯᐎᔨᒐᓂ ᒋᓴᒪᓂᑐᐛ ᐊ ‍ ᑕᔨᒋ ᒋᑭ ᐃᓯ ‍ ᐱᔅᑎᓇᑭᓄᐤ ᒐᒋ ᐊᐱᒋᐃᑯᑦ᙮
24 ᑭᔭ ᓂᓱ ᐅᒥᒥᔪᐛ ᒋ ‍ ᓂᑐᐛᔨᑕᑯᓱᐅᒡ ᐅᓂᒋᐃᑯᒪᐅᒡ ᒐᒋ ᒥᔭᒡ ᐊᔭᒥᐊᐅᒋᒪᐛ ᒐᒋ ᒥᑐᔅᑕᐊᒪᑯᒡ,
ᐛᔅ ᐊᐅᒄ ᑲ ᐃᓯ ‍ ᐎᑕᑭᓄᐎᒡ ᐊᓐᑕ ᐅᑎᐸᔨᒋᒐᐤ ᐅᐎᓱᐛᐅᓂᒡ ᒐ ‍ ᐃᑥᑯᐱᓇ᙮
25 ᒪᒂᒡ ᒪᒃ ᐊᓐᑕ ᒋᕈᓯᓕᒥᒡ ᒋ ‍ ᑕᐤ ᓇᐸᐤ,
ᓯᒥᐅᓐ ᐊ ‍ ᐃᓯᓂᐧᑲᓱᑦ᙮
ᒋ ‍ ᑯᐃᔅᑯᐱᒪᑎᓯᐤ ᑭᔭ ᒋ ‍ ᐊᔭᒥᐊᐛᑎᓯᐤ᙮
ᑭᔭ ᒋ ‍ ᐸᓱᐛᔨᒪᐤ ᐊᓂᔭ ᑲ ‍ ᐸᑕᒋᒪᑭᓄᔨᒋ ᐅᐱᒪᒋᐃᐛᐛ ᒐᒋ ᐱᒪᒋᐊᔨᒋ ᐃᔅᕋᐃᓪ ᐃᔪᐛ᙮
ᑭᔭ ᑲ ‍ ᐸᔭᒋᓯᔨᒋ ᐊᒐᒂ ᒋ ‍ ᒋᔅᑲᑯᐤ᙮
26 ᒋ ‍ ᐃᑎᑯᑯᐱᓇ ᒪᒃ ᑲ ‍ ᐸᔭᒋᓯᔨᒋ ᐊᒐᒂ ᒐ ᐊᑲ ᐅᒋ ‍ ᓂᐱᑦ ᐸᑐᔅ ᒋ ‍ ᐛᐱᒪᒐ ᐅᔭᔪᐛ ᒋᓴᒪᓂᑐᐛ ᑲ ᐸᒋ ‍ ᐃᑎᓴᐛᔨᒋ,
ᐊᓂᔭ ᑲ ‍ ᐅᑎᓇᑦ ᐅᑎᐸᔨᒋᒐᐤ,
᙭ᑕ ᒐ ‍ ᐃᑎᐱᔨᒋ᙮
27 ᑲ ‍ ᐸᔭᒋᓯᔨᒋ ᐊᒐᒂ ᒪᒃ ᒋ ᐊᑎ ‍ ᒋᔅᒋᓄᑕᐃᑯᐤ ᓯᒥᐅᓐ ᒐᒋ ᐱᒐᑦ ᐊᓐᑕ ᒋᓴᐊᔭᒥᐊᐅᒋᐛᐱᒡ᙮
ᒋᓴᔅ ᒪᒃ ᐅᓂᒋᐃᒂ ᒋ ‍ ᐸᓱᐅᑯᐤ ᐊᓐᑕ ᐊᓂᔭ ᒋᓴᐊᔭᒥᐊᐅᒋᐛᐱᔪᐤ᙮
ᐛᔅ ᒋ ᐎ ‍ ᐃᑐᑎᒧᒡ ᑕᓐ ᑲ ᐃᓯ ‍ ᐎᔅᑕᔨᒡ ᐊᔭᒥᐊᐅ ᐎᓱᐛᐅᒥᓯᓇᐃᑭᓂᔪᐤ ᐊᓐ ᒋᐸ ‍ ᐃᑐᑕᑭᓄᐎᐱᓐ᙮
28 ᓯᒥᐅᓐ ᒪᒃ ᒋ ‍ ᐅᑎᓇᐤ ᐊᓂᔭ ᐊᐛᓴ,
ᒂ ‍ ᑕᐧᑯᓇᑦ,
ᐊᑯ ᒂ ‍ ᒪᒥᒋᒪᑦ ᒋᓴᒪᓂᑐᐛ,
ᐊ ‍ ᐃᔅᒋᔄᑦ,
29 “ᐅᑎᐸᔨᒋᒐᐤ,
ᐊᑯ ᒐ ‍ ᓇᐊᔨᒥᔨᓐ,
ᓂᔾ ᒋᑦ ᐊᑐᔅᒐᔭᑭᓐ,
ᒋᔭᒪᔨᑎᒧᐅᓂᒡ ᒐ ‍ ᐃᒐᐎᔭᓐ ᒧᔭᒻ ᑲ ‍ ᐃᔪᐸᓇ᙮
30 ᐛᔅ ᓂᔅᒋᓯᑯᒡ ᓇᐃᔪᐤ ᓴᔅ ᓂᒋ ‍ ᐛᐸᑕᓐ ᐊᓐ ᒐ ᐅᒋ ‍ ᐱᒪᒋᐃᐛᔨᓐ,
31 ᑲ ‍ ᐊᔭᔅᑯᔅᑕᔨᓐ ᒐ ‍ ᐛᐸᑕᒡ ᒥᓯᐛ ᐃᔅ ᐃᔪᒡ᙮
32 ᐛᔅᑕᐅᓐ ᒐ ‍ ᐛᔅᑕᓂᒪᑯᒡ ᒐᓐᑕᐃᓚᒡ (ᐊᑲ ᒍᐤ ᐃᑎᔅᑲᓇᓯᒡ ᐃᔪᒡ),
ᑭᔭ ᐊᓂᔭᔪᐤ ᒐ ᐅᒋ ‍ ᒋᔅᑕᔨᑕᑯᓯᒡ ᒋᑦ ᐃᔨᒥᒡ ᐃᔅᕋᐃᓪ᙮”
ᐊᔪᐅᒄ ᐅᔭ ᑲ ‍ ᐃᔅᒋᔄᑦ ᓯᒥᐅᓐ᙮
33 ᒋ ‍ ᒥᔅᑲᓯᑎᒥᔪᐛ ᒪᒃ ᐊᓂᔭ ᐅᓂᒋᐃᒂ ᒋᓴᔅ ᑕᓐ ᑲ ᐃᓯ ‍ ᐸᑎᒥᔨᒋ ᐊ ᐃᓯ ‍ ᐊᔨᒧᒪᑭᓄᐅᑦ᙮
34 ᐊᑯ ᐊᓐ ᒋᓴᐃᔪᐤ ᓯᒥᐅᓐ ᒥᓯᐛ ᑲ ‍ ᓱᐛᔨᒪᑦ,
ᐊᑯ ᒂ ‍ ᐃᑕᑦ ᐊᓂᔭ ᒪᕆᔨᒋ,
ᒋᓴᓴ ᐅᑲᐎᔪᐛ,
“ᐅ ᐊᐛᔅ ᒋ ‍ ᐅᑎᓂᑯᐤ ᒋᓴᒪᓂᑐᐛ,
ᒋᑭ ‍ ᐃᑐᑐᐛᐤ ᐊᓂᔭ ᐃᔅᕋᐃᓪ ᐃᔪᐛ ᒐᒋ ᐸᒋᓯᓂᔨᒋ,
ᐊᑯ ᐊᓂᔭᔪᐛ ᑲ ‍ ᑕᑈᔭᔨᒥᑯᑦ ᒋᑭ ‍ ᐅᐱᑲᐳᐛᐤ᙮
ᐅ ᐊᐛᔅ ᒋᑭ ‍ ᐛᐸᑎᔨᐛᐤ ᒋᓴᒪᓂᑐᐛ ᐅᐱᒪᒋᐃᑯᓯᐅᓂᔪᐤ,
ᒥᒄ ᒪᒃ ᒥᒐᑦ ᐊᐛᔪᐛ ᒋᑭ ‍ ᓂᔅᑯᔅᑕᑯᐤ᙮
35 ᐊᑯᑕ ᒪᒃ ᒐ ‍ ᓄᑯᓂᔨᒡ ᑕᓐ ᐊᓐ ᐊ ‍ ᐃᓯᓇᑯᓂᔨᒋ ᐅᑕᑈᑎᒧᐅᓄᐛᐛ ᐊᐛᓐᒋ᙮
ᐊᑯ ᒪᒃ ᒋᔾ ᒪᕆ,
ᒥᔅᑎ ᒋᑭ ‍ ᒥᓯᒪᔨᑎᒥᐃᑯᓐ ᒐ ‍ ᐃᑐᑐᐛᑭᓄᐅᑦ,
ᒧᔭᒻ ᒧᐧᑯᒪᓐ ᐊ ‍ ᑕᐧᑲᒥᑯᔨᓐ ᒋᑦ ᐊᒐᐧᑯᒡ ᒋᑭ ‍ ᐃᑎᒪᒋᐅᓐ᙮”
ᐊᓇ ᑲ ‍ ᐃᓯᓂᐧᑲᓱᑦ ᒋᓴᐃᔎᔅ ᑲ ‍ ᐅᒋᔅᒋᐛᐃᒐᓱᐅᑦ
36 ᒋ ‍ ᑕᐤ ᐊᓐᑕ ᐊᔭᒥᐊᐅᒋᐛᐱᒡ ᒋᓴᐃᔎᐤ ᐊᓇ ᐊ ‍ ᐃᓯᓂᐧᑲᓱᑦ ᐊᒋ ‍ ᐅᒋᔅᒋᐛᐃᒐᓱᐅᑦ᙮
ᐸᓄᐃᓪ ᒋ ‍ ᐃᓯᓂᐧᑲᓱᔪᐛ ᐅᑕᐎᔭ,
ᐊᓱᕐ ᑲ ‍ ᐃᑎᔅᑲᓇᓯᔨᒋ ᐊᑯᑕ ᑲ ‍ ᐅᒋᔨᒋ᙮
ᓴᔅ ᒪᒃ ᓇᔅᒡ ᒋ ‍ ᒋᓴᐃᔎᐅᐤ ᐊᓇ᙮
ᔭᓇᐤ ᑕᑐᔪᐤ ᐊᓱ ᓇᐤ ᒋ ‍ ᐃᑕᑐᐳᓇᓱᐤ᙮
ᒥᒄ ᓂᔄᐅᑕᒡ ᑕᑐᐤ ᐱᐳᓇ ᒋ ‍ ᐎᒋᒥᑐᐎᒐᓂᒋ ᐅᓇᐸᒪ,
ᐊᑯ ᑲ ‍ ᐳᓂᐱᒪᑎᓯᔨᒋ᙮
ᓇᒪ ᒪᒃ ᒥᓐ ᐅᒋ ᐅᓇᐸᒧᐤ᙮
37 ᓇᓂᑎᒻ ᒪᒃ ᒋ ‍ ᑕᐤ ᐊᓐᑕ ᒋᓴᐊᔭᒥᐊᐅᒋᐛᐱᒡ ᐊ ‍ ᒋᓯᑲᔨᒡ ᑭᔭ ᐊ ‍ ᑎᐱᔅᑲᔨᒡ,
ᐊ ‍ ᐊᔭᒥᐊᑦ ᐊᑲ ᐊᓯᑯᒻ ᒥᒋᓱᑦ᙮
38 ᒪᒂᒡ ᒪᒃ ᐊᓐᑕ ᐊ ‍ ᑕᔨᒋ ᒋᓴᓴ ᐅᓂᒋᐃᑯᔪᐛ ᒋ ᐅᒋ ‍ ᐱᒐᐤ ᐅ ᒋᓴᐃᔎᔅ᙮
ᒋ ‍ ᓂᓇᔅᑯᒪᐤ ᒋᓴᒪᓂᑐᐛ ᐃᔅᐱ ᐎᔭᐱᒪᑦ ᐊᓂᔭ ᐊᐛᓴ᙮
ᐊᑯ ᒂ ‍ ᐊᔨᒧᑎᒧᐛᑦ ᐊᓂᔭ ᐊᐛᓴ ᐊᓂᔭᔪᐛ ᐃᔪᐛ ᐊᓐᑕ ᒋᕈᓯᓕᒥᒡ ᑲ ‍ ᑕᔨᒋ,
ᐊᓂᔭ ᑲ ‍ ᐊᓱᐛᐱᒪᔨᒋ ᐅᐱᒪᒋᐃᐛᐤ ᒐᒋ ᐱᒪᒋᐊᔨᒋ ᐃᔅᕋᐃᓪ ᐃᔪᐛ᙮
39 ᐃᔅᐱ ᒪᒃ ᒋᓴᔅ ᐅᓂᒋᐃᒂ ᑲ ᐃᓯ ‍ ᐃᑐᑕᒡ ᒥᓯᐛ ᑲ ᐃᓯ ‍ ᐎᔅᑕᑭᓄᔨᒋ ᐊᓐᑕ ᐅᑎᐸᔨᒋᒐᐛ ᐅᑦ ᐊᔭᒥᐊᐅ ᐎᓱᐛᐅᒥᓯᓇᐃᑭᓂᔪᐤ,
ᑲᐤ ᒋ ‍ ᒋᐛᐅᒡ ᐊᓐᑕ ᑲ ‍ ᐅᒋᒡ,
ᓇᓴᕆᑦ ᑲ ‍ ᐃᓯᓂᐧᑲᑕᔨᒡ ᐅᑕᓇᔪᐤ ᐊᓐᑕ ᑲᓕᓕ ᐊᔅᒋᒡ᙮
40 ᒋᓴᔅ ᒪᒃ ᒋ ᐊᑎ ‍ ᒥᔪ ‍ ᓂᑕᐅᒍᐤ ᑭᔭ ᒋ ᒥᔅᑎ ‍ ᑭᒐᑕᐛᔨᑎᒻ᙮
ᓇᔅᒡ ᒪᒃ ᒋ ‍ ᓱᐛᔨᒥᑯᐤ ᒋᓴᒪᓂᑐᐛ᙮
ᒋᓴᔅ ᑲ ‍ ᒥᔅᑲᑯᑦ ᐅᓂᒋᐃᒂ ᒋᓴᐊᔭᒥᐊᐅᒋᐛᐱᒡ
Luke 2.41-52 (Christmas-1 Year C)
41 ᐊᓯᑯᒻ ᐱᐳᓇ ᒋᓴᔅ ᐅᓂᒋᐃᒂ ᒋ ‍ ᐃᑐᑕᔪᐛ ᒋᕈᓯᓕᒥᒡ ᐃᔅᐱ ᐛᑎᒋᐱᔨᒋ ᐎᒪᔅᑲᒐᐅ-ᒥᑯᓴᐅᓐ ᑲ ‍ ᐃᓯᓂᐧᑲᑕᔨᒡ᙮
42 ᒋᓴᔅ ᒪᒃ ᑲ ‍ ᓂᓱᓴᐳᓇᓯᑦ ᒋ ‍ ᐎᒐᒐᐤ ᐊᓐᑕ ᐊ ‍ ᐃᑐᑕᓄᐎᒡ᙮
43 ᐃᔅᐱ ᒪᒃ ᑲᒋ ᐃᓯ ‍ ᒥᑯᓴᓄᐎᒡ ᑲᐤ ᒋ ‍ ᒋᐛᐅᒡ,
ᒥᒄ ᒪᒃ ᒋᓴᔅ ᐊᑯᑕ ᑲ ‍ ᑕᑦ ᐊᓐᑕ ᒋᕈᓯᓕᒥᒡ ᐊᑲ ᒋᔅᒐᔨᒥᑯᑦ ᐅᓂᒋᐃᒂ᙮
44 ᒋ ‍ ᐃᑕᔨᒥᑯᐤ ᒪᒃ ᐊ ᐸᒋ ‍ ᐎᒐᒐᑦ ᐊᓐᑕ ᐊᓂᔭ ᐊ ‍ ᒪᒧᐱᒧᑕᓄᐎᒡ᙮
ᐸᐃᒄ ᒋᓯᑲᐛ ᒪᒃ ᒋ ᐃᔅᐱᔅ ‍ ᐱᒧᑕᐅᒡ ᐊᑯ ᒂ ‍ ᓇᓂᑐᐛᐱᒪᒡ ᐊᓂᔭ ᒋᓴᓴ ᐊᓐᑕ ᐊᑎ ‍ ᐃᑕᔨᒋ ᐎᐧᑲᓂᓱᐛᐛ ᐊᔪᐤ ᐅᐎᒐᐛᑭᓄᐛᐛ ᐊ ‍ ᑕᔨᒋ᙮
45 ᓇᒪ ᒪᒃ ᐅᒋ ᒥᔅᑯᐛᐅᒡ,
ᑭᔭ ᑲᐤ ᒂ ‍ ᐃᑐᑕᒡ ᐊᓐᑕ ᒋᕈᓯᓕᒥᒡ ᐊ ‍ ᓇᓂᑐᐛᐱᒪᒡ᙮
46 ᓂᔅᑐ ᒋᓯᑲᐛ ᒪᒃ ᑲ ᐃᔅᐱᔅ ‍ ᓇᓂᑐᐛᐱᒪᒡ ᐊᑯ ᒂ ‍ ᒥᔅᑯᐛᒡ ᐊᓐᑕ ᒋᓴᐊᔭᒥᐊᐅᒋᐛᐱᒡ᙮
ᒋ ‍ ᐎᑎᐱᒪᔪᐛ ᑲ ‍ ᒋᔅᑯᑎᒪᒐᔨᒋ ᐊ ‍ ᓂᑐᑕᑯᔨᒋ ᑭᔭ ᐊ ‍ ᑯᒂᒋᒪᔨᒋ ᒐᒂᔪᐛ᙮
47 ᒥᓯᐛ ᒪᒃ ᐊᐛᔪᐛ ᑲ ‍ ᐸᑕᑯᑦ ᓇᔅᒡ ᒋ ‍ ᒪᒥᔅᑲᑕᔨᑎᒥᐃᑯᔪᐛ ᐅᑭᒐᑕᐛᔨᑎᒧᐅᓐ ᑭᔭ ᐊᓂᔭ ᓇᔅᒡ ᐊ ‍ ᑭᔅᒋᐅᑦ ᐊ ᐃᓯ ‍ ᐎᑎᒪᒐᑦ ᒐᒂᔪᐤ ᐊ ‍ ᑯᒂᒋᒪᑭᓄᐅᑦ᙮
48 ᐊᓂᔭᔪᐛ ᒪᒃ ᐅᓂᒋᐃᒂ ᑲ ‍ ᐛᐱᒥᑯᑦ ᒋ ‍ ᑯᔅᑯᐱᔪᐛ ᐊᓐᑕ ᐊ ‍ ᒥᔅᑲᑯᑦ᙮
ᐊᓂᔭ ᒪᒃ ᐅᑲᐎᔭ ᒋ ‍ ᐃᑎᑯᐤ,
“ᓂᑯᓴ,
ᒐᒂᓐ ᐛᒋ ‍ ᓇᔅᒡ ᐊᔨᒪᔨᑎᒥᐃᔭᒡ,
ᔅᒋ ᒥᔅᑎ ‍ ᓇᓂᑐᐛᐱᒥᑎᓇᓐ ᒍᑕᐎᔾ ᐊ ‍ ᓂᓯᔭᒡ ?”
49 ᐊᑯ ᒋᓴᔅ ᒂ ‍ ᐃᑕᑦ,
“ᒐᒂᓐ ᐛᒋ ‍ ᓇᓂᑐᐛᐱᒥᔭᒄ ?
ᓇᒪᐎᔾ ᐊ ᒋ ‍ ᒋᔅᒐᔨᑕᓇᐛᐤ ᐊ ‍ ᐃᑕᔨᑕᑯᓯᔭᓐ ᒐᒋ ᐃᑐᑎᒧᒡ ᓄᑕᐎᔾ ᐅᑦ ᐊᑐᔅᒐᐅᓐ ?”
50 ᓇᒪ ᒪᒃ ᐅᒋ ᓂᔅᑐᑎᒥᔪᐛ ᐊᓂᔭᔪᐛ ᐅᓂᒋᐃᒂ ᒐᒂᔪᐤ ᐊᓂᔭ ᐛᒋ ‍ ᐃᔅᒋᔄᑦ᙮
51 ᐊᑯ ᒂ ‍ ᐎᒐᐛᑦ ᐊ ‍ ᒋᐛᔨᒋ ᐊᓐᑕ ᓇᓴᕆᑎᒡ,
ᒋ ‍ ᐱᓯᒋᐊᐤ ᒪᒃ ᒐᒂᔪᐤ ᐊ ‍ ᐃᑎᓱᒥᑯᑦ᙮
ᐅᑲᐎᔭ ᒪᒃ ᒋ ‍ ᑭᓄᐛᔨᑎᒥᔪᐛ ᐅᑕᐃᒡ ᒥᓯᐛ ᑕᓐ ᑲ ‍ ᐃᔅᐱᔨᒡ᙮
52 ᒋᓴᔅ ᒪᒃ ᒋ ᐊᑎ ‍ ᓂᑕᐅᒍᐤ ᐊᔪᐤ ᐊᔭᔅᒃ ᒋ ᐊᑎ ‍ ᑭᒐᑕᐛᔨᑎᒻ᙮
ᓇᔅᒡ ᒪᒃ ᒋ ‍ ᓇᐊᔨᑎᒥᔪᐛ ᒋᓴᒪᓂᑐᐛ ᑭᔭ ᐃᔪᐛ,
ᐊᓂᔭ ᑕᓐ ᑲ ᐃᓯ ‍ ᐱᒪᑎᓯᑦ᙮