ᒪᓐᑕᐅᒡ ᐛᐱᓄᑕᒡ ᑲ ‍ ᐅᑐᑕᒡ
Matthew 2.1-12 (Epiphany Year A, B, C)
2
ᐸᑦᓕᔭᒻ ᑲ ‍ ᐃᓯᓂᐧᑲᑕᔨᒡ ᐅᑕᓇᔪᐤ ᐊᓐᑕ ᒍᑎᔭ ᐊᔅᒋᒡ ᑲ ‍ ᑎᑯᓂᔨᒡ ᐊᑯᑕ ᑲ ‍ ᐃᔪᑦ ᒋᓴᔅ᙮
ᐊᕈᑦ ᒪᒂᒡ ᒋ ‍ ᒋᓴᐅᒋᒪᐤ᙮
ᒋᕈᓯᓕᒥᒡ ᒪᒃ ᒋ ‍ ᑎᑯᓯᓄᐅᒡ ᑲ ‍ ᑭᒐᑕᐛᔨᑕᒡ ᓇᐸᐅᒡ ᐛᐱᓄᑕᒡ ᐊ ‍ ᐅᑐᑕᒡ᙮
Visit of the Magi (ᒪᑎᔪᐤ 2.1-23)
2 ᐊᑯ ᑲ ‍ ᓇᓂᑐᐤ ᑯᒂᒋᒐᒧᒡ ᐊ ‍ ᐃᔅᒋᔄᒡ,
“ᑕᓐᑕ ᐊ ‍ ᑕᑦ ᐊᓐ ᐊᐛᔅ ᑲ ‍ ᐃᔪᐅᑦ ᐊᓂᔭᔪᐛ ᒍᐤ ᐃᔪᒡ ᒐ ‍ ᐅᒋᓴᐅᒋᒪᒥᒡ ?
ᐛᔅ ᐊᓐ ᓂᒋ ‍ ᐛᐱᒪᓇᓐ ᐅᑦ ᐅᒐᑭᑕᐧᑯᒪ ᐊᓐᑕ ᐛᐱᓄᑕᒡ᙮
ᐊᐅᒄ ᒪᒃ ᐊᓂᔭ ᒋᐸ ‍ ᓄᑯᓯᔪᐛ ᐃᔅᐱ ᐃᔪᒐ᙮
ᐊᑯ ᑲ ᐸᒋ ‍ ᑎᑯᓯᓂᔭᒡ ᒐᒋ ᐸᒋ ‍ ᐊᔭᒥᐊᔅᑐᐅᒋᒡ᙮”
3 ᐃᔅᐱ ᒪᒃ ᒋᓴᐅᒋᒪᐤ ᐊᕈᑦ ᐱᔭᑕᐧᒃ ᐅᔭ,
ᓇᔅᒡ ᒋ ‍ ᒥᑯᔅᑲᑕᔨᑎᒻ ᑭᔭ ᒥᓯᐛ ᐊᐛᓐᒋ ᐊᓐᑕ ᒋᕈᓯᓕᒥᒡ ᑲ ‍ ᑕᒡ ᑭᔭ ᐎᔨᐛᐤ ᒋ ‍ ᒥᑯᔅᑲᑕᔨᑎᒧᒡ᙮
4 ᐊᑯ ᐊᕈᑦ ᒂ ‍ ᐎᓴᒪᑦ ᒥᓯᐛ ᐊᓂᔭ ᑲ ‍ ᓂᑲᓂᐱᔨᒋ ᐊᔭᒥᐊᐅᒋᒪᐛ ᑭᔭ ᐊᓂᔭᔪᐛ ᑲ ‍ ᒋᔅᑯᑎᒪᒐᔨᒋ ᐎᓱᐛᐅᓂᔪᐤ,
ᐊᑯ ᒂ ‍ ᐃᑕᑦ,
“ᒐᒄ ᐅᑕᓇᔪᐤ ᒋᐸ ‍ ᐃᔪᐤ ᐊᓐ ᙭ ?”
5 ᐊᑯ ᒂ ‍ ᐃᑎᑯᑦ,
“ᒋ ‍ ᐃᓇᓄᐤ ᑭᑈ ᐊᓐᑕ ᐊᓂᔭᔪᐤ ᐅᑕᓇᔪᐤ ᐸᑦᓕᔭᒻ ᑲ ‍ ᐃᓯᓂᐧᑲᑕᔨᒡ ᐊᓐᑕ ᐃᑕᒐ ᒍᑎᔭ ᐊᔅᒋᒡ ᐊᑯᑕ ᒐ ‍ ᐃᔪᐅᑦ ᐊᓐ ᙭᙮
ᐛᔅ ᒪᐅᔭ ᑲ ᐃᓯ ‍ ᒥᓯᓇᑕᐅᒥᒂ ᐊᓐ ᐅᒋᔅᒋᐛᐃᒐᓱᐤ,
6 ᒋᔨᐛᐤ ᐸᑦᓕᔭᒻ ᐃᔪᒡ ᐊᓐᑕ ᒍᑕ ᐊᔅᒋᒡ,
ᓇᒪ ᐊᑲ ᒋᑭ ᐅᒋ ‍ ᒋᐧᑲᔭᔨᑕᑯᓐ ᒋᑦ ᐅᑕᓇᒧᐛᐤ ᐊ ‍ ᑕᑎᒋ ᐅᑕᓇᐛ ᐊᓐᑕ ᒍᑕ,
ᐛᔅ ᐊᑯᑕ ᒐ ‍ ᐅᒋᑦ ᐊᓐ ᒐ ‍ ᓂᑲᓂᔅᑯᐛᑦ ᑭᔭ ᒐ ‍ ᒋᔅᒋᓄᑕᐊᑦ ᐃᔅᕋᐃᓪ ᓂᑦ ᐃᔨᒪ᙮”
7 ᐃᔅᐱ ᐊᕈᑦ ᑲ ‍ ᐸᑕᐧᒃ ᐅᔭ ᒋᒧᑦ ᒋ ‍ ᐎᓴᒪᐤ ᐊᓂᔭ ᑲ ‍ ᑭᒐᑕᐛᔨᑎᒥᔨᒋ ᓇᐸᐛ,
ᐊᑯ ᑲ ‍ ᑯᒂᒋᒪᑦ ᑕᐃᔅᐱ ᑲ ‍ ᐛᐱᒪᔨᒋ ᐊᓂᔭᔪᐛ ᐅᒐᑭᑕᒂ ᐊ ‍ ᓄᑯᓯᔨᒋ᙮
8 ᒋ ‍ ᐎᑎᒪᑯᐤ ᑲ ᐃᓯ ‍ ᑯᒂᒋᒪᑦ ᐊᑯ ᐊᕈᑦ ᑲ ‍ ᐃᑎᓴᐛᑦ ᐊᓂᔭᔪᐛ ᑲ ‍ ᑭᒐᑕᐛᔨᑎᒥᔨᒋ ᓇᐸᐛ ᐊᓐᑕ ᐸᑦᓕᔭᒥᒡ ᐊ ‍ ᐃᑕᑦ,
“ᒪᒋᒄ ᓇᔅᒡ ᓇᓂᑐᐛᐱᒪᐧᒄ ᐊᓐ ᐊᐛᔅ,
ᐃᔅᐱ ᒪᒃ ᒥᔅᑯᐛᒂ,
ᒐ ᐸᒋ ‍ ᐎᑎᒧᔭᒄ ᒐᒋ ᓂᑐᐛᐱᒥᒃ,
ᓂᔾ ᑭᔭ ᒐᒋ ᐊᔭᒥᐊᔅᑐᐅᒃ᙮”
9 ᐃᔅᐱ ᒪᒃ ᑲᒋ ᐃᓯ ‍ ᐎᑎᒪᑯᒡ ᐊᓂᔭᔪᐛ ᒋᓴᐅᒋᒪᐛ ᑕᓐ ᒐ ‍ ᐃᑎᒡ ᐊᑯ ᒐ ‍ ᐃᑐᑕᒡ᙮
ᒪᒂᒡ ᒪᒃ ᐊᓂᔭᔪᐤ ᐊ ᐊᑎ ‍ ᐱᒧᑕᒡ ᒥᓐ ᒋ ‍ ᐛᐱᒪᐅᒡ ᐊᓂᔭᔪᐛ ᐅᒐᑭᑕᒂ,
ᐊᓂᔭᔪᐛ ᑲ ‍ ᐛᐱᒪᒡ ᐊᓐᑕ ᐛᐱᓄᑕᒡ᙮
ᐃᔅᐱᒥᒡ ᒪᒃ ᐊᓐᑕ ᓂᑲᓄᒡ ᐊ ‍ ᑕᒡ ᐊᑯᑕ ᑲ ᐊᑎ ‍ ᑕᔨᒋ ᐊᓂᔭᔪᐛ ᐅᒐᑭᑕᒂ,
ᒐᒃ ᒪᒃ ᑲ ‍ ᓂᑲᐱᔨᒋ ᐊᓐ ᑎᐱᔅᑯᒡ ᐊᓐᑕ ᐊ ‍ ᑕᔨᒋ ᐊᓂᔭᔪᐛ ᐊᐛᓴ᙮
10 ᓇᔅᒡ ᒪᒃ ᒋ ‍ ᒥᔽᔨᑎᒧᒡ ᐃᔅᐱ ᐎᔭᐱᒪᒡ ᐊᓂᔭᔪᐛ ᐅᒐᑭᑕᒂ᙮
11 ᐊᑯ ᒂ ‍ ᐱᒐᒡ ᐊᓂᔭᔪᐤ ᒥᒋᐛᐱᔪᐤ ᐊᓐᑕ ᑲ ‍ ᑕᔨᒋ ᐊᐛᓴ ᐊᓯᒡ ᐅᑲᐎᔪᐛ ᒪᕆᔨᒋ᙮
ᐃᔅᐱ ᒪᒃ ᐎᔭᐱᒪᒡ ᐊᓂᔭᔪᐛ ᐊᐛᓴ ᒋ ‍ ᐅᒋᒋᐧᑯᓂᐱᔪᐅᒡ ᐊ ‍ ᐊᔭᒥᐊᔅᑐᐛᒡ᙮
ᐊᑯ ᒂ ‍ ᑯᐃᑯᓇᒡ ᐊᓂᔭ ᒥᔨᐛᐅᓇ ᑲ ᐎ ‍ ᒥᔭᒡ ᐊᓂᔭᔪᐛ ᐊᐛᓴ,
ᐎᔄᐅᓱᓇᔭᐱᔎ ᒋ ‍ ᒥᔭᐅᒡ,
ᑭᔭ ᑲᒋ ‍ ᐃᔎᓯᑭᓄᔨᒋ ᑲᐎᒋᒪᑯᓯᔨᒋ ᑭᔭ ᑲ ‍ ᓱᓇᔭᐎᒡ ᑐᒥᓂᑭᓂᔪᐤ ᑲᐎᒋᒪᑯᓯᔨᒡ᙮
12 ᐃᔅᐱ ᒪᒃ ᒐ ‍ ᒋᐛᒡ ᓇᒪ ᐊᓐᑕ ᒋᕈᓯᓕᒥᒡ ᐃᑕᒐ ᐅᒋ ᐃᓯ ᒋᐛᐅᒡ ᒐᒋ ᐎᑎᒧᐛᒡ ᐊᕈᑕ ᑕᓐᑕ ᐊ ‍ ᑕᔨᒋ ᐊᓂᔭᔪᐛ ᐊᐛᓴ᙮
ᐛᔅ ᒋᓴᒪᓂᑐᐛ ᒋ ‍ ᐃᔭᒂᒥᒥᑯᐅᒡ ᐅᐳᐛᒧᐅᓄᐛᒡ ᒐ ᐊᑲ ᑲᐤ ᓂᑐᐛᐱᒪᒡ ᐊᕈᑕ ᐊᑯ ᒪᒃ ᐃᔭᒡ ᑲ ᐃᓯ ‍ ᒋᐛᒡ᙮
ᐃᒋᑉᑎᒡ ᐃᑐᑕᐤ ᒍᓯᑉ ᐊᓯᒡ ᒋᓴᓴ ᑭᔭ ᐅᑲᐎᔪᐛ
13 ᐃᔅᐱ ᒪᒃ ᑲ ‍ ᔅᑐᑕᒡ ᐊᓐᒡ ᑲ ‍ ᑭᒐᑕᐛᔨᑕᑯᓯᒡ ᓇᐸᐅᒡ,
ᐊᑯ ᐅᑎᐸᔨᒋᒐᐤ ᐅᑦ ᐊᓐᒋᓂᒪ ᒂ ‍ ᓄᑯᓯᔅᑕᑯᑦ ᒍᓯᑉ ᐅᐳᐛᒧᐅᓂᒡ ᐊ ‍ ᐃᑎᑯᑦ,
“ᐊᕈᑦ ᒋᑭ ‍ ᐃᑎᓱᐛᐤ ᒐᒋ ᓇᓂᑐᐛᐱᒪᑭᓄᔨᒋ ᐊᓂᔭ ᐊᐛᓴ ᐊ ᐎ ‍ ᓂᐸᐊᑦ᙮
ᐅᓂ,
ᒐ ‍ ᔅᑐᑕᐃᑥᐤ ᐊᓐ ᐊᐛᔅ ᑭᔭ ᐊᓂᔭᔪᐛ ᐅᑲᐎᔭ ᑭᔭ ᐃᒋᑉᑎᒡ ᒪᒃ ᐃᑎᓯᒧᒄ,
ᐊᑯᑕ ᒐ ‍ ᑕᔭᒄ ᐸᑐᔅ ᐃᑎᑎᑯᒐ ᒐᒋ ᔅᑐᑕᔭᒄ᙮”
14 ᒂ ‍ ᐅᓂᑦ ᒍᓯᑉ,
ᒂ ‍ ᔅᑐᑕᐊᑦ ᐊᓂᔭᔪᐛ ᐊᐛᓴ ᑭᔭ ᐊᓂᔭ ᐅᑲᐎᔪᐛ ᐊ ‍ ᒪᒂᑎᐱᔅᑲᔨᒡ᙮
ᐃᒋᑉᑎᒡ ᐊᑯᑕ ᑲ ‍ ᐃᑐᑕᐊᑦ᙮
15 ᐊᑯᑕ ᒪᒃ ᐊᓐᑕ ᑲ ‍ ᑕᒡ ᐸᑐᔅ ᑲᒋ ‍ ᓂᐱᔨᒋ ᐊᕈᑕ᙮
ᐅ ᒪᒃ ᑲ ‍ ᐃᔅᐱᔨᒡ ᐊᐅᒄ ᑲ ‍ ᑕᑈᒥᑭᓂᔨᒡ ᐅᑎᐸᔨᒋᒐᐤ ᐅᒋᔅᒋᐛᐃᒐᓯᒪ ᑲ ‍ ᐃᔅᒋᔄᔨᒋ,
“ᐃᒋᑉᑎᒡ ᐅᒡ ᓂᒋ ᐅᒋ ‍ ᑕᑈᑕᐤ ᓂᑯᔅ᙮”
ᑲ ‍ ᓂᐸᐊᑭᓄᐅᒡ ᑲ ‍ ᓇᐸᓯᐅᒡ ᐊᐛᓯᒡ ᐊᓐᑕ ᐸᑦᓕᔭᒥᒡ
16 ᐊᔅᒄ ᒪᒃ ᒪᒂᒡ ᐊᒋ ‍ ᐱᒪᑎᓯᑦ ᐊᕈᑦ ᐃᔅᐱ ᒐᔅᒐᔨᑕᐧᒃ ᐊ ‍ ᒋᐎᔭᓯᒥᑯᑦ ᐊᓂᔭ ᑲ ‍ ᑭᒐᑕᐛᔨᑎᒥᔨᒋ ᓇᐸᐛ ᒋ ᒥᔅᑎ ‍ ᒋᔄᓱᐤ᙮
ᐊᑯ ᒂ ‍ ᐃᑎᓱᐛᑦ ᒐᒋ ᓂᐸᐊᑭᓄᔨᒋ ᒥᓯᐛ ᑲ ‍ ᓂᓱᐳᓇᓯᔨᒋ ᑭᔭ ᐊᐛᓯᐎᔨᒋ ᐊ ‍ ᓇᐸᓯᐎᔨᒋ ᐊᐛᓴ ᐊᓐᑕ ᐸᑦᓕᔭᒥᒡ ᑲ ‍ ᑕᔨᒋ ᑭᔭ ᐛᔅᑲ ᐊᓐᑕ ᑲ ‍ ᑕᔨᒋ,
ᐊᐅᒄ ᐅᔭ ᐛᒋ ‍ ᐃᑐᑐᐛᑦ ᐛᔅ ᐊᐅᑯᓐ ᒂᔄᓐ ᑲ ᐃᔅᐱᔅ ‍ ᐎᑎᒪᑯᑦ ᐊᓂᔭᔪᐛ ᑲ ‍ ᑭᒐᑕᐛᔨᑎᒥᔨᒋ ᓇᐸᐛ ᓂᓱ ᐱᐳᓇ ᐊᓐᑕ ᐅᑕᒡ ᐊᑯᑕ ᓂᔅᑎᒻ ᑲ ‍ ᐛᐱᒪᔨᒂᓂ ᐊᓂᔭ ᐅᒐᑭᑕᒂ᙮
17 ᐊᐅᒄ ᒪᒃ ᑲ ‍ ᐃᔅᐱᔨᒡ ᑕᑈ ᑕᓐ ᑲ ᐃᓯ ‍ ᓂᑲᓐ ᐎᑎᒧᒂ ᐊᓂᔭ ᐅᒋᔅᒋᐛᐃᒐᓱᐤ ᒐᕆᒪᔭ ᒐ ‍ ᐃᔅᐱᔨᒡ,
ᑲ ‍ ᐃᔅᒋᔄᑦ,
18 ᒋ ‍ ᐸᑕᑯᓐ ᐊ ‍ ᓂᓇᐧᑲᑥᐅᑕᑭᓄᐅᒡ ᐊᓐᑕ ᕋᒪ ᐅᑕᓇᒡ,
ᐊᐅᒄ ᕋᐃᒍᓪ ᐊᒧᔎᑕᑦ ᐅᑦ ᐊᐛᓯᒪ,
ᓇᒪ ᒪᒃ ᐅᒋ ᓂᑐᐛᔨᑎᒻ ᒐᒋ ᒥᔽᔨᒧᐃᑯᑦ ᐊᐛᔪᐛ ᐛᔅ ᒥᓯᐛ ᒋ ‍ ᓂᐱᔪᐛ ᐅᑦ ᐊᐛᓯᒪ᙮
ᑲ ‍ ᒋᐛᒡ ᒍᓯᑉ, ᒪᕆ ᑭᔭ ᒋᓴᔅ ᐃᒋᑉᑎᒡ ᐅᒋ
19 ᐃᔅᐱ ᒪᒃ ᓇᐱᔨᒋ ᐊᕈᑕ,
ᐊᔅᒄ ᒪᒂᒡ ᐊᓐᑕ ᐃᒋᑉᑎᒡ ᒋ ‍ ᑕᐅᒡ᙮
ᐊᑯ ᐅᑎᐸᔨᒋᒐᐛ ᐅᑦ ᐊᓐᒋᓂᒥᔪᐛ ᒂ ‍ ᓄᑯᓯᔅᑕᑯᑦ ᒍᓯᑉ ᐅᐳᐛᒧᐅᓂᒡ᙮
ᒋ ‍ ᐃᑎᑯᐤ ᒪᒃ,
20 “ᐅᓂᔾ,
ᔅᑐᑕᐃ ᐊᓐ ᐊᐛᔅ ᑭᔭ ᐊᓂᔭ ᐅᑲᐎᔭ,
ᑲᐤ ᒐ ‍ ᒋᐛᔭᒄ ᐊᓐᑕ ᐃᔅᕋᐃᓪ ᐊᔅᒋᒡ ᐛᔅ ᓴᔅ ᓇᒪ ᐱᒪᑎᓯᐅᒡ ᐊᓐᒡ ᑲ ᐎ ‍ ᓂᐸᐊᒡ ᐊᓂᔭᔪᐛ ᐊᐛᓴ᙮”
21 ᐊᑯ ᒍᓯᑉ ᐛᓂᑦ,
ᒂ ‍ ᔅᑐᑕᐊᑦ ᐊᓂᔭ ᐊᐛᓴ ᑭᔭ ᐊᓂᔭᔪᐛ ᐅᑲᐎᔪᐛ,
ᑲᐤ ᐊᓐᑕ ᐃᔅᕋᐃᓪ ᐊᔅᒋᒡ ᒂ ‍ ᐃᑐᑕᐊᑦ᙮
22 ᒥᒄ ᐃᔅᐱ ᒍᓯᑉ ᐱᔭᑕᐧᒃ ᐊᕐᑭᓚᔭᓴ ᐊᒋ ‍ ᒥᔅᑯᑎᔅᑯᐛᔨᒋ ᐊᓂᔭ ᐅᑕᐎᔪᐛ ᐊᕈᑕ ᐊ ‍ ᒋᓴᐅᒋᒪᐅᓇᓄᐎᒋ ᐊᓐᑕ ᒍᑎᔭ ᐊᔅᒋᒡ,
ᐊᑯ ᑲ ‍ ᑯᔅᑕᒋᑦ ᒐᒋ ᐎᒋᑦ ᐊᓐᑕ᙮
ᐊᑯ ᒥᓐ ᑲ ‍ ᐎᑎᒧᐛᑭᓄᐅᑦ ᐅᐳᐛᒧᐅᓂᒡ ᑕᓐ ᒐ ‍ ᐃᑎᑦ,
ᐊᑯ ᐊᓐᑕ ᑲᓕᓕ ᐊᑯᑕ ᑲ ‍ ᐃᑐᑕᒡ᙮
23 ᐊᑯ ᐊᓐᑕ ᓇᓴᕆᑦ ᑲ ‍ ᐃᓯᓂᐧᑲᑕᔨᒡ ᐅᑕᓇᔪᐤ ᐊᑯᑕ ᑲ ‍ ᐎᒋᒡ᙮
ᑭᔭ ᒂ ‍ ᑕᑈᒥᑭᓂᔨᒡ ᐛᔅᑭᒡ ᑕᓐ ᑲ ‍ ᐃᔅᒋᔄᒡ ᐊᓂᔭᐧᑲ ᐅᒋᔅᒋᐛᐃᒐᓱᒡ,
“ᓇᓴᕆᑎᒡ ᑲ ‍ ᐅᒋᑦ ᒋᑭ ‍ ᐃᓯᓂᐧᑲᑕᑭᓄᐤ ᐊᓐ ᐊᐛᔅ᙮”