ᒋᓴᔅ ᑭᔭ ᓂᑯᑎᒪᔅ
3
1 ᒋ ‍ ᑕᐤ ᓇᐸᐤ ᓂᑯᑎᒪᔅ ᐊ ‍ ᐃᓯᓂᐧᑲᓱᑦ,
ᐸᕆᓯ ᒋ ‍ ᐃᑎᐳᐤ ᑭᔭ ᐊᐅᑯᓐ ᐊᓐ ᐸᐃᒄ ᑲ ‍ ᓂᑲᓂᔅᑯᐛᑦ ᒍᐤ ᐃᔪᐛ᙮
2 ᐸᐃᒂᐤ ᒪᒃ ᐊ ‍ ᑎᐱᔅᑲᔨᒡ ᒋ ‍ ᓂᑐᐛᐱᒪᐤ ᒋᓴᓴ ᐊᑯ ᒂ ‍ ᐃᑕᑦ,
“ᒋᔅᑯᑎᒪᒐᓱᐤ,
ᒋ ‍ ᒋᔅᒐᔨᒥᑎᓇᓐ ᒋᔾ ᒋᔅᑯᑎᒪᒐᓱᐤ ᐊᒋ ᐸᒋ ‍ ᐃᑎᓴᐅᔅᒃ ᒋᓴᒪᓂᑐᐤ᙮
ᐛᔅ ᓇᒪ ᐊᐛᓐ ᒋᑭ ᒋ ‍ ᐃᑐᑎᒻ ᐊᓂᔭ ᒪᒥᔅᑲᒡ ᐃᑐᐅᓇ ᒋᔾ ᑲ ‍ ᐃᑐᑎᒥᓐ ᐊᑲ ᐎᒋᐃᑯᒐ ᒋᓴᒪᓂᑐᐛ᙮”
Jesus speaks with Nicodemus (John 3:1-21)
ᐊ ‍ ᓂᑐᐛᔨᑕᒂᒡ ᒥᓐ ᒐᒋ ᐱᒪᑎᓯᑦ ᐊᐛᓐ
3 ᒋᓴᔅ ᒂ ‍ ᐃᑕᑦ,
“ᑯᐃᔅᒄ ᒋ ‍ ᐎᑎᒪᑎᓐ,
ᓇᒪ ᐊᐛᓐ ᒋᑭ ᒋ ‍ ᐛᐸᑎᒺᐤ ᒋᓴᒪᓂᑐᐛ ᐅᒋᓴᐅᒋᒪᐅᓂᔪᐤ ᐸᑐᔅ ᒥᓐ ᐱᒪᑎᓯᒐ᙮”
4 ᐊᑯ ᓂᑯᑎᒪᔅ ᒂ ‍ ᐃᑕᑦ,
“ᑕᓐᑕ ᒥᓐ ᒐᒋ ᐅᒋ ‍ ᐱᒪᑎᓯᑦ ᐊᐛᓐ ᓴᔅ ᐊᒋ ᐃᓯ ‍ ᓂᑕᐅᒋᑦ ?
ᓇᒪ ᒥᓐ ᒋᑭ ᒋ ‍ ᐱᒐᐛᐤ ᐅᑲᐎᔭ ᐅᔅᐱᔭᔨᒡ ᒥᓐ ᒐᒋ ᐱᒪᑎᓯᑦ᙮”
5 ᒋᓴᔅ ᒂ ‍ ᐃᑕᑦ,
“ᑯᐃᔅᒄ ᒋ ‍ ᐎᑎᒪᑎᓐ,
ᓇᒪ ᐊᐛᓐ ᒋᑭ ᒋ ‍ ᐱᒐᐤ ᒋᓴᒪᓂᑐᐛ ᐅᒋᓴᐅᒋᒪᐅᓂᔨᒡ ᐸᑐᔅ ᓂᐱᒡ ᑭᔭ ᐊᒐᐧᑯᐅᓂᒡ ᐅᒋ ᐱᒪᑎᓯᒐ
6 ᒥᓯᐛ ᒋᓂᒋᐃᑯᓄᐅᒡ ᐊ ‍ ᑕᒡ ᔅᒋ ᐅᒋ ‍ ᐊᔭᓇᓄᐤ ᐅ ᐎᔭᔅ ᐱᒪᑎᓯᐅᓐ᙮
ᒥᒄ ᒪᒃ ᑲ ‍ ᐸᔭᒋᓯᑦ ᐊᒐᐧᒄ ᐊ ‍ ᑕᑦ ᐅᒋ ᐊᑯᑕ ᐛᒋ ‍ ᐊᔭᔭᐧᒄ ᐊᒐᐧᒄ ᐱᒪᑎᓯᐅᓐ᙮
7 ᐊᑲᐎᔾ ᒪᒥᔅᑲᑕᔨᑎᒥᐃᑯᐤ ᐅ ᐊ ‍ ᐃᑎᑕᓐ ᐊ ‍ ᓂᑐᐛᔨᑕᑯᓯᔨᓐ ᒥᓐ ᒐᒋ ᐱᒪᑎᓯᔨᓐ᙮
8 ᐊ ‍ ᔪᑎᒡ,
ᒥᒄ ᐊᓐᑕ ᐛ ᐃᓯ ‍ ᔪᑎᒡ ᐊᑯᑕ ᐊ ᐃᓯ ‍ ᔪᑎᒡ᙮
ᐸᑕᑯᓐ ᐊ ‍ ᔪᑎᒡ ᓇᒪ ᒥᒄ ᒋᔅᒐᔨᑕᑯᓐ ᑕᓐᑕ ᐊᓐ ᐛᒋᐱᔨᒡ ᑭᔭ ᑕᓐᑕ ᐊ ‍ ᐃᔅᐱᔨᒡ ᐊᓐ ᐊ ‍ ᔪᑎᒡ᙮
ᐊᐅᑯᓐ ᒪᒃ ᒧᔭᒻ ᐊ ‍ ᐃᓯᓇᑯᓯᑦ ᑲ ‍ ᐸᔭᒋᓯᑦ ᐊᒐᐧᒄ,
ᓇᒪ ᒋ ‍ ᒋᔅᒐᔨᒪᓄᐤ ᐊᐛᔪᐛ ᒥᓐ ᒐ ‍ ᒥᔭᑦ ᐱᒪᑎᓯᐅᓂᔪᐤ᙮”
9 ᓂᑯᑎᒪᔅ ᒪᒃ ᒋ ‍ ᐃᑕᐤ,
“ᑕᓐᑕ ᒪᒃ ᒐᒋ ᐅᒋ ‍ ᐃᔅᐱᔨᒡ ᐅ ?”
10 ᐊᑯ ᒋᓴᔅ ᒂ ‍ ᐃᑕᑦ,
“ᒋᔾ ᐊᐅᒄ ᐸᐃᒄ ᑲ ‍ ᒋᔅᑕᔨᒪᑭᓄᐅᑦ ᒋᔅᑯᑎᒪᒐᓱᐤ ᐅᑕ ᐃᔅᕋᐃᓕᒡ,
ᐃᔭᐱᒡ ᐊ ᓇᒪ ᒋ ‍ ᓂᔅᑐᑐᐅᓐ ᐅ ᑲ ‍ ᐃᔅᒋᔄᔭᓐ ?
11 ᑯᐃᔅᒄ ᒋ ‍ ᐎᑎᒪᑎᓐ᙮
ᓂᑦ ᐊᔨᒧᑕᓇᓐ ᑕᓐ ᐊ ᐃᓯ ‍ ᒋᔅᒐᔨᑎᒪᒡ ᑭᔭ ᑕᓐ ᑲ ᐃᓯ ‍ ᐛᐸᑎᒪᒡ ᓇᒪ ᒪᒃ ᐃᔭᐱᒡ ᐛᐛᒡ ᐸᐃᒄ ᒋ ᐎ ‍ ᑕᑈᑐᐅᓇᓐ᙮
12 ᓇᒪ ᒋ ‍ ᑕᑈᑐᐅᓇᐛᐤ ᐊ ‍ ᐎᑎᒪᑎᑯᒡ ᑕᓐ ᐊ ‍ ᐃᔅᐱᔨᒡ ᐅᑕ ᐊᔅᒋᒡ᙮
ᑕᓐᑕ ᒪᒃ ᒐᒋ ᐅᒋ ‍ ᑕᑈᑎᒪᒄ ᐎᑎᒪᑎᑯᒐ ᑕᓐ ᐊ ‍ ᐃᑕᔨᑕᒂᒡ ᐊᓐᑕ ᒋᒋᒋᓯᑯᒡ ?
13 ᓇᒪ ᒪᒃ ᐊᐛᓐ ᐅᒋ ᐅᐱᔪᐤ ᒋᒋᒋᓯᑯᒡ ᐃᔅ ᒥᒄ ᐃᔪᐤ ᐅᑯᓯᓴᓐ ᒋᒋᒋᓯᑯᒡ ᑲ ‍ ᐅᑐᑕᑦ᙮”
ᑕᓐᑕ ᒐᒋ ᐅᒋ ‍ ᐊᔭᑦ ᐊᐛᓐ ᑲᒋᒡ ᐱᒪᑎᓯᐅᓂᔪᐤ
John 3.14-21 (Lent-4 Year B)
14 ᒧᔭᒻ ᐊᓂᔭ ᑲ ‍ ᐃᑎᑦ ᒧᓱᔅ ᒪᒂᒡ ᐸᐧᑯᑎᔅᑭᒥᑲᒡ ᑲ ‍ ᑕᒡ ᑲ ‍ ᒋᑭᒺᐊᑦ ᒋᓇᐱᑯᐧᑲᓇ ᒥᔅᑎᑯᒡ ᒥᓯᐛ ᐊᐛᔪᐛ ᒐᒋ ᐛᐱᒪᔨᒋ,
ᐊᐅᑯᓐ ᒧᔭᒻ ᒐ ‍ ᐃᑐᑐᐛᑭᓄᐅᑦ ᐃᔪᐤ ᐅᑯᓯᓴᓐ᙮
15 ᐊᑯ ᒪᒃ ᒥᓯᐛ ᐊᐛᓐ ᑲ ‍ ᑕᑈᔭᔨᒪᑦ ᒐ ‍ ᐊᔭᑦ ᑲᒋᒡ ᐱᒪᑎᓯᐅᓂᔪᐤ᙮
16 ᐛᔅ ᒋᓴᒪᓂᑐᐤ ᐊ ‍ ᐃᔅᐱᔅ ᒋ ‍ ᓴᒋᐊᑦ ᒥᓯᐛ ᐊᐛᔪᐛ ᐅᑕ ᐊᔅᒋᒡ ᒋ ‍ ᒥᔨᐛᐤ ᑲ ‍ ᐸᐃᑯᓯᔨᒋ ᐅᑯᓴ,
ᒥᓯᐛ ᐊᐛᔪᐛ ᑲ ‍ ᑕᑈᔭᔨᒪᔨᒋ ᒐ ᐊᑲ ᒋ ᓂᓱᐅᓇᑎᓯᔨᒋ ᒥᒃ ᒐᒋ ᐊᔭᔨᒋ ᑲᒋᒡ ᐱᒪᑎᓯᐅᓂᔪᐤ᙮
17 ᐛᔅ ᒋᓴᒪᓂᑐᐤ ᒋ ᐸᒋ ‍ ᐃᑎᓴᐛᐤ ᐅᑯᓴ ᐅᑕ ᐊᔅᒋᒡ ᒐᒋ ᐱᒪᒋᐊᔨᒋ ᐊᐛᔪᐛ ᓇᒪ ᐎ ᒐᒋ ᐸᒋ ‍ ᓂᓱᐅᓇᒋᒪᔨᒋ᙮
18 ᐊᓐ ᒪᒃ ᐊᐛᓐ ᒐ ‍ ᑕᑈᔭᔨᒪᒂ ᐅᑯᓯᓯᒪᐛ ᓇᒪ ᒋᑭ ᐅᒋ ‍ ᓂᓱᐅᓇᒋᒪᑭᓄᐤ,
ᐊᓐ ᒪᒃ ᐊᐛᓐ ᒐ ᐊᑲ ‍ ᑕᑈᔭᔨᒪᒂ ᓴᔅ ᓂᓱᐅᓇᒋᒪᑭᓄᐤ ᐛᔅ ᓇᒪ ᑕᑈᔭᔨᒪᐤ ᐊᓂᔭ ᒋᓴᒪᓂᑐᐛ ᑲ ‍ ᐸᐃᑯᓯᔨᒋ ᐅᑯᓯᔪᐛ᙮
19 ᐛᔅᑕᐅᓐ ᒋ ᐸᒋ ‍ ᐱᔅᑎᓇᑭᓄᐤ ᐅᑕ ᐊᔅᒋᒡ ᒥᒄ ᒪᒃ ᐃᐛᒃ ᒋ ‍ ᐃᑕᔨᑎᒧᒡ ᐊᐛᓐᒋ ᐅᓂᑎᐱᔅᒋᓯᐅᓂᒡ ᒐᒋ ᐃᓯ ‍ ᐱᒪᑎᓯᒡ ᐃᔅᐱᔅ ᐎ ᐛᔅᑕᐅᓂᒡ ᒐᒋ ᐃᓯ ‍ ᐱᒪᑎᓯᒡ ᐛᔅ ᒋ ‍ ᒥᒐᑎᓯᐅᒡ᙮
ᐊᔪᐅᒄ ᒪᒃ ᐅᔭ ᒐ ᐅᒋ ‍ ᑎᐸᔅᑯᓇᑭᓄᐎᒡ᙮
20 ᐊᓐ ᒪᒃ ᐊᐛᓐ ᑲ ‍ ᒥᒐᑎᓯᑦ ᐛᐧᑲᑎᒻ ᐊᓂᔭ ᐛᔅᑕᐅᓂᔪᐤ ᓇᒪ ᐎ ‍ ᓇᑎᒻ ᐛᔅ ᓇᒪ ᓂᑐᐛᔨᑎᒻ ᒐᒋ ᓄᑯᓂᔨᒡ ᐅᒥᒐᑎᓯᐅᓐ ᐊᓐᑕ ᐊ ‍ ᐛᔅᑕᔨᒡ᙮
21 ᒥᒄ ᒪᒃ ᐊᓐ ᐊᐛᓐ ᑕᑈᐅᓂᒡ ᑲ ᐃᓯ ‍ ᐱᒪᑎᓯᑦ ᐊᓐᑕ ᐊ ‍ ᐛᔅᑕᔨᒡ ᑕᐤ ᑭᔭ ᐊ ‍ ᓄᑯᓂᔨᒡ ᑕᓐ ᐊ ᐃᓯ ‍ ᓂᓇᐃᑐᐛᑦ ᒋᓴᒪᓂᑐᐛ᙮
ᒠᓐ ᐅᓯᑲᐃᑕᒐᐤ ᑲ ‍ ᐎᑕᐧᒃ ᒋᓴᓴ ᐊ ‍ ᐊᐎᔨᒋ ᙭ᑕ
22 ᐊᓐᑕ ᒍᑎᔭ ᐊᔅᒋᒡ ᒋ ‍ ᐃᑐᑕᐤ ᒋᓴᔅ ᐅᒋᔅᒋᓄᐊᒧᐛᑭᓐ ᐊ ‍ ᐎᒐᐅᑯᑦ᙮
ᐊᑯᑕ ᐊᓐᑕ ᑲ ‍ ᑕᒡ,
ᒋᓴᔅ ᒪᒃ ᒋ ‍ ᓯᑲᐃᑕᒐᐤ᙮
John testifies about Jesus (John 3:22-36)
23 ᑭᔭ ᐎᔾ ᒠᓐ ᒋ ‍ ᓯᑲᐃᑕᒐᐤ ᐊᓐᑕ ᐊᐃᓄᓐ,
ᓇᒪ ᐛᔪᐤ ᐊᓐᑕ ᐅᒋ ᓴᓕᒥᒡ ᐛᔅ ᓇᔅᒡ ᒋ ‍ ᒥᓴᔪᐤ ᓂᐱᔪᐤ ᐊᓐᑕ᙮
ᒧᔅ ᒋ ‍ ᓂᑐᐛᐱᒥᑯᐤ ᐊᐛᔪᐛ ᐊ ‍ ᓂᑐᐛᔨᑎᒥᔨᒋ ᒐᒋ ᓯᑲᐃᑐᐛᑦ,
ᒋ ‍ ᓯᑲᐃᑐᐛᐤ ᒪᒃ᙮
24 ᐊᐅᒄ ᐅᔭ ᑲ ‍ ᐃᑎᑦ ᒠᓐ ᐊᔅᒄ ᐊᑲ ᐅᒋ ᒪᑯᓇᑭᓄᐅᑦ᙮
25 ᐱᔅᒐ ᒪᒃ ᐊᓂᔭᔪᐛ ᒠᓐ ᐅᒋᔅᒋᓄᐊᒧᐛᑭᓇ ᑭᔭ ᑯᑎᑭᒡ ᒍᐤ ᐃᔪᒡ ᒋ ‍ ᒥᒋᐱᔪᒡ ᐊ ‍ ᐊᔨᒧᑕᒡ ᐊᔭᒥᐊᐅ ᐸᔭᒋᐃᐛᐅᓂᔪᐤ᙮
26 ᒋ ‍ ᓂᑐᐛᐱᒪᐅᒡ ᒠᓇ ᐊᑯ ᒂ ‍ ᐃᑕᒡ,
“ᒋᔅᑯᑎᒪᒐᓱᐤ,
ᐊᓐ ᓇᐸᐤ ᑕᐱᔅᑯᓐ ᑲ ‍ ᑕᔭᒄ ᐊᓐᑕ ᐛᐱᓄᑕᒡ ᐊᓐ ᒠᕐᑕᓐ ᓯᐱᔾ,
ᐊᓐ ᑲ ‍ ᐊᔨᒧᒥᑦ,
ᐊᓄᒡ ᑭᔭ ᐎᔾ ᓯᑲᐃᑕᒐᐤ ᑭᔭ ᒥᓯᐛ ᐊᐛᔪᐛ ᓂᑐᐛᐱᒥᑯᐤ᙮”
27 ᒠᓐ ᒪᒃ ᒋ ᐃᓯ ‍ ᐎᑎᒧᐛᐤ ᐊ ‍ ᐃᑕᑦ,
“ᓇᒪ ᐊᐛᓐ ᒋᑭ ᒋ ‍ ᐃᑐᑎᒻ ᒐᒂᔪᐤ ᐸᑐᔅ ᒋᓴᒪᓂᑐᐛ ᐃᑕᔨᒥᑯᒐ ᒐᒋ ᐃᑐᑕᐧᒃ᙮
28 ᒋᔨᐛᐤ ᒪᒃ ᔅᒋ ‍ ᐸᑐᐅᓇᐛᐤ ᐅ ᑲ ‍ ᐃᔅᒋᔄᔭᓐ,
‘ᓇᒪᔭᐤ ᓂᔾ ᐊᓐ ᙭ ᒥᒄ ᒪᒃ ᓂᒋ ᐸᒋ ‍ ᓂᑲᓂᑎᓯᐅᑯᓐ ᓂᔾ ᒐᒋ ᐊᔨᒧᒥᒃ᙮’
29 ᒧᔭᒻ ᐅᔅᒋᓇᐸᐤ ᐎᔾ ᑎᐸᔨᒪᐤ ᐊᓂᔭ ᐅᔅᒋᐃᔎᐛ᙮
ᐊᓂᔭ ᒪᒃ ᐅᐎᒐᐛᑭᓇ ᐊᓐ ᐅᔅᒋᓇᐸᐤ,
ᐊᓂᔭ ᑲ ‍ ᐎᒋᐃᐛᔨᒋ ᐊᓱᐛᐱᒥᑯᐤ ᒐ ‍ ᐃᔅᐱᔅ ᑎᑯᓯᐧᒃ ᑭᔭ ᒥᔽᔨᑎᒥᔪᐛ ᐃᔅᐱ ᐱᔭᑕᑯᑦ᙮
ᐊᐅᑯᓐ ᒪᒃ ᒧᔭᒻ ᑭᔭ ᓂᔾ ᐊ ‍ ᐃᔅᐱᔅ ᒥᔽᔨᑎᒪᓐ ᓴᔅ ᐊ ‍ ᑕᑦ ᐊᓐ ᑲ ᐸᒋ ‍ ᐃᑎᓴᐅᑯᑦ ᒋᓴᒪᓂᑐᐛ᙮
30 ᐃᑕᔨᑕᑯᓂᔪᐤ ᒪᒃ ᐎᔾ ᐊᑐᐎᔅ ᒐᒋ ᐊᑎ ‍ ᒋᔅᑕᔨᒪᑭᓄᐅᑦ ᐊᑯ ᓂᔾ ᐊᔭᔅᒃ ᒐ ᐊᑲ ᒋ ᐃᔅᐱᔅ ᒋᔅᑕᔨᒥᑯᔭᓐ᙮”
ᐊᓐ ᒋᒋᒋᓯᑯᒡ ᑲ ‍ ᐅᒋᑦ
31 ᐛᔅ ᐊᓐ ᐃᔅᐱᒥᒡ ᑲ ‍ ᐅᑐᑕᑦ ᐊᐅᒄ ᐊᓐ ᐊᑐᐎᔅ ᐊ ‍ ᐃᔅᐸᔨᑕᑯᓯᑦ᙮
ᐊᓐ ᐊᔅᒋᒡ ᑲ ‍ ᐅᒋᑦ,
ᐊᔅᒋᒡ ᐃᓯ ᐱᒪᑎᓯᐤ,
ᑭᔭ ᐊᔅᒋᔪᐤ ᐊᔨᒧᑎᒻ᙮
ᐊᓐ ᐊᐛᓐ ᒋᒋᒋᓯᑯᒡ ᑲ ‍ ᐅᒋᑦ ᐎᔾ ᓇᔅᒡ ᐃᔅᐸᔨᑕᑯᓱᐤ᙮
32 ᐎᑎᒻ ᑕᓐ ᑲ ᐃᓯ ‍ ᐛᐸᑕᐧᒃ ᑭᔭ ᑕᓐ ᑲ ᐃᓯ ‍ ᐸᑕᐧᒃ ᐊᓐᑕ ᒋᒋᒋᓯᑯᒡ ᒥᒄ ᒪᒃ ᓇᒪ ᐊᐛᔪᐛ ᑕᑈᑕᑯᐤ᙮
33 ᐊᓐ ᐊᐛᓐ ᑲ ‍ ᐅᑎᓂᒺᑦ ᑕᓐ ᐊ ‍ ᐃᔅᒋᔄᔨᒋ ᐊᑯᑕ ᐊ ‍ ᓄᑯᓂᔨᒡ ᐊ ‍ ᑕᑈᑕᐧᒃ ᒋᓴᒪᓂᑐᐛ ᐊ ‍ ᑕᑈᐅᒐᔨᑕᑯᓯᔨᒋ᙮
34 ᐊᓐ ᑲ ᐸᒋ ‍ ᐃᑎᓴᐅᑯᑦ ᒋᓴᒪᓂᑐᐛ ᐃᔅᒋᔄᐤ ᑕᓐ ᐊ ᐃᓯ ‍ ᒥᔨᑯᑦ ᒋᓴᒪᓂᑐᐛ ᒐᒋ ᐃᔅᒋᔄᑦ ᑭᔭ ᓇᔅᒡ ᐱᒋᔅᑲᑯᐤ ᒋᓴᒪᓂᑐᐛ ᐅᑦ ᐊᒐᐧᑯᔪᐛ᙮
35 ᐅᑕᐎᒪᐤ ᓴᒋᐊᐤ ᐅᑯᓯᓯᒪᐛ᙮
ᒋ ‍ ᒥᔭᐤ ᒥᓯᐛ ᒐᒂᔪᐤ ᒐᒋ ᐎᓱᑎᒥᔨᒋ᙮
36 ᐊᓐ ᒪᒃ ᐊᐛᓐ ᑲ ‍ ᑕᑈᔭᔨᒪᑦ ᐅᑯᓯᓯᒪᐛ ᐊᔭᐤ ᑲᒋᒡ ᐱᒪᑎᓯᐅᓂᔪᐤ,
ᐊᑯ ᐊᓐ ᐊᐛᓐ ᐊᑲ ᓂᓇᐃᑐᐛᑦ ᐅᑯᓯᓯᒪᐛ ᓇᒪ ᒋᑭ ᐅᒋ ‍ ᐊᔭᐤ ᑲᒋᒡ ᐱᒪᑎᓯᐅᓂᔪᐤ᙮
ᒋᓴᒪᓂᑐᐛ ᐅᑦ ᐊᐧᑯᔪᐛᓱᐅᓂᔪᐤ ᒋᑭ ‍ ᒪᑎᑯᔅᑲᑯᐤ᙮