Ungbamvu ku ha ku
Yohana
Ichi
1
1 Ingga ankpye nu uki ku Abachi ku,
Ingga so charr ku ùwà ayamba wa nggo Abachi à hla zu ndo na amarr ma ba.
Ingga kpanye ni imba ku ure ujiji ku.
Na si si ingga na nkpamu mu hen.
Kye na abangga ba nggo a hi ure ujiji ku.
2 Inta kpanye ni imba ku ujiji ku nggo u so nu umi umunta we ni ta se ni inta ba sese.
3 Abachi Aki wa tuku Yesu Kristi Uzuma a Aki wa a bu ni inta ina wre,
itito,
tuku isu isisurr.
Du ba a si amunta nu ujiji tuku ikpanye.
Ujiji tuku ikpanye
4 Ingga i se ni inyarr nggo ingga hi amumarr a amba abanu ba a so zirr nu ujiji ku,
nâ ta si nggo Aki wa à ttu ki inta ukorr.
5 Ayamba,
ziza nggo ingga ko tsi ku ùwà ango,
ingga si charr ku ùwà ure numa uhe̱he̱ mu hen,
a su ure uyiyirr ku nggo ku yo nggo inta i kpa ni ime̱me̱ yi,
nggo da di inta bu kpanye ni ikpa.
6 Ikpanye inggi i si di inta bu so di na inkindirr yi nggo ukorr ku Abachi ku u da ki inta.
Ukorr ku nggo si di imba we bu so ni ikpanye nâ ta si nggo imba i wo zhi ni ime̱me̱ yi.
Imba bu hi di anu Kristi abi ba imu a se
7 Abi re anishirr shishemi a ga rri ni ingbingbru inggi yi,
nggo a tsarr di Yesu Kristi à si ji nye ni inina ikpa inggi iyo hen.
A sa abi imu,
na si abi karr Kristi.
8 Imba ki kpi,
ni si na ssussu ni du azadi ka undu amba ka a firr gbuddu ki imba hen.
Ki bwe wre ki imba ka kpa ka pempe.
9 Undurr wa nggo ti si ga itsarr i Kristi yi hen,
na na mri meme,
uwa sama na Abachi.
Undurr wanggo nggo à ti kuchi ni ga itsarr i Kristi yi uwa se na Aki wa ndo nu Uzuma wa.
10 Undurr ti nga ni imba ba na si gri itsarr inggi yi hen,
imba si kpa ma yo hen,
ni si kpa ma yo na ako amba wa hen.
11 Undurr wa nggo à ti kpa ma yo,
uwa kaki ukpama na ku ni na aseki amimi ka nggo a di na.
Ichi i ikikre yi
12 Ingga se na aseki shishemi nggo ingga ka charr ki imba,
ingga kye i si ta wre ingga bu charr ki imba na ka chicharr hen.
Ingga ko yo isisurr di ingga i ta nga ni re ni imba ba ashishi na ashishi,
wre ki inta bu nyarr ni ikpa.
13 Amumarr bu uvayirr amba wa nggo Abachi à hla ma,
a so chi imba.