Yesu nggo su uni zi inta wa
2
1 Imba amumarr mungga,
ingga so charr ki imba ungbamvu unggo ku,
wre ki imba bu si la ure hen.
Unuma ti la ure,
inta se nu uwanggo nggo à so barr ki inta Aki wa na angu munta.
Uwama nggo à si Yesu Kristi,
nggo à su ku Abachi isisurr.
2 A ba uwa yo a to,
wre ba bu sarr inta kpa ttungo ni ila ure imunta yi,
na si si ila ure imunta yo mre na akpukpamburr hen,
a di nggurr zhi ku anishirr ba wemi.
3 Ziza nggo inta ka nggurr anke̱ di inta i hi ma nggo inta so kru isisu i are ama ka.
4 Undurr wa nggo ti da di,
“Ingga i hi Abachi,”
na si kru isisu i are ama ka hen,
uwa si uni imu,
ure ujiji ku u sama nu umi ku unushirr uwama.
5 Undurr wanggo nggo ti ga ure kuma,
i ikpanye i Abachi yi i ka na ma ki pempe ba jiji.
Wanggo yo sa anko wa nggo inta i hi di inta i se nu umi ku Kristi:
6 Undurr wa nggo à ti da du uwa à se nu umi umaku Kristi,
uwa bu ga uzirr umaku.
Are ahe̱he̱ ka
7 Imba akpukpamburr,
ingga si ko charr ki imba wanggo su ure numa uhe̱he̱ mu hen,
a si ure ukuku ku nggo imba i wo zhi ni ime̱me̱ yi mu.
A si itsarr ikuku yi nggo imba i ka wo yi ba.
8 Ziza nggo,
ingga so charr ki imba si are ahe̱he̱.
Yesu à tsarr inta du ure kuma u su jiji.
Imba mi tsarr meme yo.
Kye,
ibwu yi so ka nado,
ila i uru jiji yi i so nga.
9 Undurr wa nggo ti da uwa se ni ila i uru yi na di karr uzayirr,
uwa à ni so ni ibwu.
10 Undurr wa nggo ti kpanye na amuyirr ba,
uwa sama ni inkindirr yi nggo ta du abanu a bwu uza.
11 Undurr wa nggo ti karr uzayirr,
uwa so ni ibwu na so zirr kago ni ibwu,
na si hi unto ku nggo a so kuma hen.
Ibwu yi i ka na ma ki unakreshishi ba.
12 Ingga ko charr ki imba,
amarr mu,
nggo a ka nggurr ila ure imba yi zhi ni itu i isa i Yesu ba.
13 Imba akiki,
ingga charr ki imba,
nggo imba i ka hi undurr wa nggo a se zhi ni ime̱me̱ yi ba.
Imba anzinze,
ingga charr ki imba,
nggo imba ka ba Umimi wa nggurr ba.
14 Imba amumarr,
ingga charr ki imba,
nu nggo imba i ka hi uwanggo nggo à si Aki wa ba.
Ingga charr ki imba akiki,
nu nggo imba i ka hi undurr wa nggo a se zhi ni ime̱me̱ yi.
Ni charr ki imba anzinze,
nu nggo imba si akyekye,
ni gri ure ku Abachi ku ni isisurr imba
tuku nu nggo imba i ka ba Umimi wa nggurr ba.
15 Imba bi si kpanye ni ingbingbru inggi yi ka aseki ka ingbingbru ka hen.
Undurr wa nggo ti kpanye ni ingbingbru inggi yi,
i ikpanye i Abachi yi i sama ni isisurr ima.
16 Aseki ka ingbingbru ka we - aseki ka ila ure ka nggo isisurr i zharr,
aseki ka ila ure ka nggo ashishi ka anishirr a zha,
na aseki ka ila ure ka ingbingbru ka nggo anishirr a so di nggurr anke̱ na ka - inkindirr iyirr imbarr i si zhi na aki wa ku hen,
a zhi ni ingbingbru yi we.
17 Ingbingbru inggi yi na aseki ka ila ure ka,
a so vu sarr na aseki ka ila ure ka nggo anishirr a zha,
u undurr wa nggo ti na inkindirr yi nggo Abachi à da di a bu na yi uwa yo à ta so sese.
Abi karr Kristi
18 Imba amumarr,
uwanggo yo a si ivi i ikikre yi.
Nggo imba i wo di uni karr Kristi wa à so nga,
ziza nggo abi karr Kristi ba shishemi a ka nga ba.
Uwanggo yo si inkindirr yi nggo di inta hi di ivi i ikikre yi i nga ba.
19 Abi karr Yesu abama a di se ndo ni inta ba,
na gru ka inta,
mremremu a si si anishirr amunta hen.
Ka da di a sa amunta,
a ka so ni inta ba.
Aba gru kuma.
I ikuma imbarr yi i tsarr di uyirr mi nu umi umbarr ku a si si amunta hen.
20 Nu nggo Uni wre sha wa à ka ni imba Izhi Iwre yi ba,
imba wemi i se ni ihi ijiji yi.
21 Ingga charr ki imba di imba i si hi ure ujiji ku mu hen,
imba hi ku,
ni hi di imu sama nu umi umaku.
22 Unggonggo su uni imu wa?
Uni imu uwanggo à su undurr wa nggo à kisa di Yesu yo à si si Kristi wa hen.
Undurr wa nggo à ti da meme uwa yo à si uni karr Kristi wa,
na kà Aki wa ndo nu Uzuma wa.
23 Undurr wa nggo à ti kisa nu Uvuvurr wa,
uwa sama na Aki wa ku.
Undurr wa nggo ti bwu angu na kpanye nu Uvuvurr wa,
uwa se na Aki wa.
24 Meme nggo,
imba bu yo isisurr,
ni kri ngbangba ni itu i inkindirr yi nggo a tsarr imba zhi ni ime̱me̱ yi.
Imba ti na meme,
imba ta kuchi ni inggurr itu bi nu Uvuvurr wa ku ndo na Aki wa.
25 Iso sese,
iyo si inkindirr yi nggo Uvuvurr wa à da zu ki inta.
26 Ingga i charr ki imba na atu a anishirr ba nggo a so zha di aba ta gri imba ko na anko ndanda.
27 Uwa à ta si imba nanko,
Kristi à ka Izhi ima yi surr ki imba,
Izhi yi so ni imba ba.
Uwa si ni ima yo,
imba si zha unitsarr inuma hen.
Nu nggo Izhi yi i ta tsarr imba aseki ka we,
itsarr ima yi si jiji,
na si si imu hen.
Ga itsarr i Izhi iyo mre,
ni so nu umi ku inggurr bi ku nu Kristi ku.
Amumarr ba Abachi
28 Ziza nggo amumarr mungga,
imba bu so nu umi ku Kristi,
wre ku nggo à ti ka nga inta ka sama ni isisu ni sama ni ishisha na age̱ ama ka.
29 Imba ti hi di a di Kristi à sama ni ila ure,
meme nggo,
imba bu hi di abangga ba nggo a na uzizi a si ku amarr ma.