Ungbamvu ku me̱me̱ ku
Yohana
Ure ku me̱me̱
Uwanggo nggo charr angbamvu atarr angga ka a si Yohana, uvuvurr a Zabadi. À si uni kuma na angu. Uwa yo à charr ungbamvu ku Yohana ku tuku Ungbamvu ku Ibwu tsarr Yohana yi. A charr nu 1 Yohana 2:12-14, 19; 3:1; tuku 5:13, di a charr ku abiga ngga ungbamvu unggo ku. A si da abata ngga a si abiga abama hen, na si da inkla yi nggo a so hen. Nu nggo ungbamvu ku u si yo undurr ni isa hen, ima yo i du inta i ba di a charr ku ga ku abiga wawami na ankla tankpami. Ase ka Yohana ka a ka kri ba. Zhi nu abi kuma na angu abanu ba a ka kɨ kre ba, uwa a ni ji uwa yo na nkpama. À charr ungbamvu unggo ku aba a nise han ma ku zu ni ìgbù nu Patimo wa nggo akri na atsutsu ka amasirr ka nggo. Yohana à hi Kristi na ashishi ama na charr kyekye mi ni ima yo wre ku abiga ahe̱he̱ abi so nga nu ugo angga ba a bu yo isisurr na Abachi ku ni iga imbarr yi.
Yohana à charr ungbamvu unggo ku ni ima yo na se na aseki aha ngga ni isisurr: (1) Anishirr a bu hi undanda undu a abitsarr abi imu angga ba (2:26), tuku (2) Abiga a bu hi di ikpa ittungo imbarr yi i se jiji (5:13).
Are ka nggo a charr ka nu ungbamvu unggo ku, tuku ankla ka nggo a charr ka nggo
Inggurr bi i abiga yi na Abachi ku 1:1-10
Ure uhe̱he̱ ku ikpanye ni ikpa ku 2:1-17
A gbye utu ni itu i Uni kà Kristi wa tuku umimi 2:18-27
Uzirr ku uniga 2:28—3:24
Abitsarr abi imu 4:1-6
Ikpanye i Abachi yi na anishirr ba 4:7-21
Iyo isisurr nggi i si ni ichi we 5:1-21