Amba na aniru
3
1 Uwa a si meme yo imba amba mi bu nu aniru amba ba atu amba wa,
wre ku aniru abangga ba nggo si kpanye nu ure ku Abachi ku hen a ta kanga ni kpanye na ku ku uzirr ku amba ambarr ba.
2 Aniru amba ba a ta hi nggo imba i di kye Abachi ssu na ango ni so sama na ankizhi nggo.
3 Si kye di ikpurr iki ssu nu ukpa nggi i ta du imba i wre ikye hen.
Na ti nggo imba i di karr infunfutu imba yi,
ni inkpa i tsɨ anta yi nggo imba di klo ni to ni iki isurr izizi.
4 Iwre imba yi i ta zhi ni imba yo ba,
undurr a ka si ka yi nado hen.
A di hi iwre inggi yi nu unushirr wanggo nggo a na chě na su ywi.
Abachi a di kye iwre ima yo di si iwre ijiji.
5 Amba abiga abi kuchi ba nggo a yo isisurr imbarr yi na Abachi ku nggo a di hi iwre imbarr yi nu nggo a di wo ku aniru ambarr ba ure.
6 Sarratu à si meme yo.
À di wo ku Ibrayi ure,
na di yo ma di,
atiko.
Ziza nggo,
imba mi ti na zizi ni si kru isisu inkindirr hen,
imba mi ta kaki na ta sa áníwá ama.
7 Na anko ayiyirr ama yo,
ùwà ti si unuru,
ùwà bu na wre ku ayamba amuwa wa nu nggo a si si ukyekye nâ ta si ùwà hen.
Kye ma ssu na ango nu nggo Abachi a nu ma uzizi ku iso nâ ta si nggo a nu ùwà nggo.
Na meme,
wre ku inkindirr bu si harr ibarr imba yi hen.
Abiga a di ki iha nu nggo a di na aseki ka wre
8 Ni ikikre yi,
imba wemi bu so ni isisurr iyirr,
kye ikpa ni itito,
ni kpanye ni ikpa ni isisurr izizi ni na zzuzzu ku ikpa.
9 Si karr ni marr abangga ba nggo a karr imba na marr imba hen.
Yo ba angu azizi,
nu nggo Abachi à hla imba yo,
na ta yo ki imba angu azizi.
10 A charr nu ungbamvu ku Abachi di:
“Ùwà ti zha du ùwà i ta si ni inyarr ni iso imuwa yi
ni hi ivi izizi na yi,
ùwà bu han irrirri imuwa yi ni re are amimi,
ni si du ibarr angu imuwa yi i ki imu hen.
11 Kasarr ni ina umimi ni na uzizi.
Ta ukpa ni so su na anishirr ba.
12 Ashishi ka Atiko ka a si na abi na uzizi ba ba.
Atu ama ka à di wo ibarr imbarr yi,
uwa a ta si abi na umimi ba nanko,
Atiko à di ka ashishi ama ka glo na ba.”a
13 Imba ti yo isisurr di imba ta na uzizi,
unggonggo a ta ki imba iha?
14 Imba ti ta ki iha yi mi ku uzizi ku nggo imba ta na nggo,
Abachi à ta yo ki imba angu ka iwre.
“Imba si kru isisu i inkindirr yi nggo a kru yi hen,
ni si ri amarr ka inkindirr hen.”b
15 Kru isisu i Kristi ni du uwa yo a bu si Atiko ni isisurr imba yi.
Zirr na amarr ka inkindirr yi nggo imba ta da ku undurr wa nggo a ti zhi imba inkpi i so kye anko imba yi.
Meme mi,
imba bu ki itu nggi ni nu anishirr inkpinkpye imbarr yi,
16 ni du isisurr imba yi i si pyarr.
Meme nggo anishirr a ti re ndanda na atu amba,
ishisha i ta ki ba nggo a ti hi uzirr uzizi umba ku,
nu nggo imba i si abi Kristi.
17 A ti si ikpanye i Abachi,
i ta wre unushirr bu ki iha ku uzizi ku nggo à na.
Ina ima i mri nggo imba bu ki iha ku undanda.
18 A si meme yo Kristi à ni itu ima ankpa ayirr yo ku ila ure imunta yi.
Unushirr wanggo nggo à sama ni ila à nga ni ttu ku abi la ure,
wre ku a bu gri imba nga na Abachi ku.
Nggo anishirr a ngu Kristi,
uwa a su unushirr nu ukpa nâ ta si inta.
I ziza nggo,
nggo Abachi à ta ma si ni ibe yi,
uwa à si ni Izhi.
19 Uwa a si ni Izhi iyo na ko ku re ku izhi i abi kɨ yi nggo a harr ba zu nggo.
20 Abama yo a kà iwo ku Abachi nu nggo Nuhu à di me uddu ku amasirr ku nggo,
meme mi Abachi à ka di vu gri na ba ba.
Anishirr atandarr a rri nu uddu ukuma na ssuzzu na amancha wa,
i inkindirr i si ki ba hen.
21 Amancha ama a si nâ ta si izzu na amasirr yi nggo i kpa imba ttungo nggo.
Meme mi,
izzu na amasirr yi i si su ure ku ngla ukpa yo mre hen.
Iya,
i si itsi ango ku Abachi di a bu ni inta amarr azizi,
nu nggo a gɨ Yesu Kristi gru ni ibe.
22 Yesu Kristi à ka hun kuma nu unkplassu ba,
na se nu ungo ri ku Abachi.
Abitu ba wemi,
inkpinkpye tuku ukyekye a si ku ni imbwaza ima.