Ungbamvu ku me̱me̱ ku
Biturr
Ure ku me̱me̱
Uttu Neru à ki abiga ba iha na ngɨ ba ku iga imbarr yi. Inggurr bi i abiga yi nu Urushalima i ga ki varrvarr kago anga ka katu ka Asiya uvutsa wa.
Biturr à charr ku ani Yahuda abiga abama yo ungbanvu ku wre ku bu nu ba isu isisurr iso sese ise. Na a bu kri karrkarr ni iso imbarr yi na bu so sama na ankizhi.
Ungbamvu umaku u da ku abangga ba nggo a charr ba na ku nggo di abiga Yesu abanu ba a ta hi iha yi nggo i ta tsarr iga imbarr yi kye nggo. Ni ima mi, aba a bu nyarr nu nggo iha ima i ta du ba a kaki kyekye ni iga yi. Na a taka si ankpinkpye mu ni ikanga i Yesu yi.
Nu nggo Abachi si Abachi tuku nggo Abachi à ta Yesu si ni ibe, abiga a bu surr ashishi kuma ni ichi. Nâ ta si nggo Kristi mi à ki iha bari Abachi à nu ma inkpinkpye, abiga mi a ta tsarr ba kye ni iha bari na nu ba inkpinkpye nggo Atiko wa à taka kanga.
Are ka nggo a charr ka nu ungbamvu unggo ku, tuku ankla ka nggo a charr ka nggo
Uzizi ku ikpa ttungo i Kristi yi 1:1-25
Abachi nggo à hla abiga ki anishirr tuku amirr iko ama 2:1-17
Iha yi nggo Kristi à ki yi tsarr inta nggo 2:18-25
Iso i abiga na ako ambarr wa tuku ni ingbingbru yi 3:1-22
Abu undu azizi ku ina i Abachi yi 4:1-11
Abiga nu umi ku iha 4:12-19
Undu ku abiga tuku are ka ikikre 5:1-14