Imba bi kà umimi wa ni nga ni ga Abachi
4
1 Sa angginggi di gri ki imba uvi ni itsi ni ikpa?
A su ndanda izharr inkindirr yi nggo so di tsi ttuttumi nu umi umba nggo di gri ki imba uvi tuku itsi.
2 Imba di zha aseki ni si hi ka hen.
Ima yo du imba ri amarr ka ingu unushirr.
Imba ki ishishi ni inkindirr yi nggo abanu se na yi ni si ta hi yi hen.
Ima yo di imba so di vi ni tsi kye.
Imba sa abi iha,
nu nggo imba si di barr Abachi hen.
3 Imba ti ta barr mi,
Abachi si di ni imba inkindirr yi hen,
nu nggo imba di barr na amarr andanda.
Imba di barr ku atu amba aseki ka nggo ta su ki imba yo isisurr.
4 Imba kà Abachi nâ ta si amba ba nggo di ga aniru.
Imba si hi di unushirr wa nggo ki ikpikpa ni ingbingbru yi ku à kri na angba ichi na Abachi ku hen?
Unushirr wa nggo ti du uwa ta ga ingbingbru yi uwa na itu ima ki uni ki iku na Abachi ku.
5 Imba kye da are ka nggo a charr ka nu Ungbamvu ku Abachi ku a si imu?
A charr di,
“Izhi yi nggo Abachi a yo yi nu umi ki isisurr munta i di zha di inta bu yo isisurr munta yi na Abachi yo ku mre.”
6 Di ingga da ki imba,
ina wre i Abachi yi i kri kakami na atu munta.
Nâ ta si nggo ungbamvu ku Abachi ku u da di:
“Abachi di kà abi gɨ atu,
na di zi abangga ba nggo di gri atu ambarr wa ji.”a
7 Ziza nggo,
ingga ko da ki imba di,
imba gri atu amba wa ji na age̱ ka Abachi.
Imba bu kri ngbangba,
ni kà umimi wa,
uwa ta kru na du imba.
8 Chi ki ywhiywhirr na Abachi ku,
uwa ta chinga nu ùwà ku.
Ngla ango a imba ka,
imba bi la ure!
Imba ba asusurr aha,
imba ka amarr ndanda glo ni isisurr imba yi!
9 Imba bu yi ni gu ashishi ku ila ure imba yi.
Imba bu vri isisurr ni yì.
Imba bu duma nu ume̱ ku ni ba azhittu yi,
ni vri isisurr,
ni si nyarr hen!
10 Gri atu amba wa ji,
na age̱ ka Abachi,
uwa ta gɨ imba gru.
Imba du ibre ki ikpa are
11 Amuya,
imba bu si bre are andanda na atu a abanu hen.
Imba ti na meme,
ka imba ti da abanu a sa abi la ure,
imba so da di Are ka Abachi ka a si ndanda.
Ziza nggo,
imba ti da di Are ka Abachi ka su ndanda,
imba da du imba mri Are ka Abachi ka,
ni kà iwo ku.
12 Abachi yo na ankpa ma à si uni ni inta Are ka,
na di bre amu.
Uwa na nkpama se nu ukyekye ku kpa ttungo,
ni ku itsi ngu.
Ùwà kye,
ùwà su unggonggo ni bre ku uzumbirr amu?
Imba du nggurr anke̱ yi
13 Imba anishirr bi di nggurr anke̱,
imba wo ingga yi?
Nggo imba di da di,
“Ari ka ambre inta ta kuma ni ìgbù inkpinkpi numa,
ni ta ku so kre ise,
ni so aseki re ni vu sarr re,
ni kpa azo shishemi.”
14 Imba si hi inkindirr yi nggo ta la ambre hen.
Imba se nâ ta si intsi nggi nggo i di ka ntsɨmi ni ka nado.
15 Inkindirr yi nggo imba ka da si di,
“Abachi ti kpanye,
inta ti so inta ta na undu unggo ku,
ka unggo ku.”
16 Ziza nggo,
inggurr anke̱ ni igɨ itu imba ima yi i si ndanda.
17 Imba bu hi di,
unushirr wa nggo hi inkindirr yi nggo iwre na kà ina yi,
uwa à la ure.