Anishirr we a si narrnarr na age̱ ka Abachi
2
1 Imba amuya,
nggo imba ziza sa abiga Atiko munta wa Yesu Kristi,
nggo su Atiko unkpi,
imba bu si di na ku anishirr na nkanka hen,
nu nggo imba kye ba ba nu ukpa nggo.
2 Ka di anishirr aha a mirri nu unto ku nggo imba so na issubi,
uyirr wa a su unu ungo na surr iki iwre ni indehri yi nggo a na yi ni izinarriya,
uyirr wa si uni iha na surr iki yi nggo ika ngla kre ba na mirri meme.
3 Imba ti kye uni kri wa ssu nu ungo ni ddu ma di,
“Ji so na abubo a iwre anggo,”
ni ddu uni iha wa di,
“Kri nabo,”
ka di,
“Ji so ni imimi yi na aza mungga.”
4 Uwa si meme nâ ta si nggo a di da di anishirr banu a mri abanu,
imba ta na nâ ta si ugbugbu uni hla ure.
5 Wo yi,
imba amuya!
Abachi hla abi iha bi ingbingbru ba ki abi kri gbangba ni iga ima yi,
wre ba ka kpa aseki ka nggo Abachi à da zu ku abangga ba nggo a kpanye na ku.
6 Imba kye nggo imba di kpa abi iha ba chirr!
A sa abata ngga so di de imba na di gri imba ko ni into ibre amu yi?
A si si aba azo ba yo hen?
7 A si sa aba yo nggo a so di bre are andanda ni itu isa i Atiko amba wa Yesu hen?
8 Ure unkpi kakami ku nu Ungbamvu ku Abachi ku u da di,
“Kpanye na abanu ba nâ ta su nggo ùwà kpanye ni itu muwa.”
a Imba ti na meme imba ta di na inkindirr zizi.
9 Imba ti na ku anishirr wre na nkanka,
imba na ndanda mi,
Are ka Abachi ka a tsarr di imba kpala.
10 Undurr wa nggo ti kru isisu i are ka Abachi ka we na jaku ni inkpi iyirr,
uwa jaku na are ka Abachi ka namri.
11 Abachi uyiyirr wama yo à da di,
“Si zha amba hen,
si zha aniru hen,”
b uwa yo da di,
“Si ngu unushirr hen.”
c Ùwà ta si di zha amba ka aniru hen,
ni ngu unushirr,
ùwà la ure ku Abachi.
12 Meme nggo,
inkindirr yi nggo imba ti da,
ka inkindirr yi nggo imba ti na,
imba bu hi da Abachi taka yo inta ibre amu.
A taka yo inta ibre amu nu ure umaku nggo di kpa anishirr ttungo.
13 Na azhibarr a ibre amu wa,
Abachi si ta kye undurr wa ma na ashishi ki itito hen,
nggo a si di kye uzayirr na ashishi ka itito hen.
Undurr wa nggo di ka ki itito na atu a anishirr taka hi di itito yi nggo Abachi à se na yi na atu a anishirr nggo i mri ibre amu i Abachi yi.
Iyo isisurr ni ina undu uzizi
14 Amuya,
i wre ki imba kingginggi,
unushirr bu da du uwa yo isisurr na Abachi ku na si na undu uzizi ku nggo u tsarr iyo isisurr ima yi hen?
Iyo isisurr ima na ankpa ma ka kpa uwa ttungo?
15 Ka di uzumbirr ka uvambirr numa sama ni ila iri na ankru ka surr.
16 Imba kye,
a si inkindirr iwre uyirr imba bu ddu ma di,
“Abachi bu zi ùwà!
Na du ukpa muwa ku nggurr ssu,
na du ùwà bu shi.”
Ùwà ti na meme ni si nu ma inkindirr yi nggo à ko zha yi nu ùwà ku hen,
uwama sa angginggi iwre?
17 Iyo isisurr nggi si ma mi.
Iyo isisurr na nkpama sa ni na undu i si iku.
18 Unuma ta da di,
“Unuma se ni iyo isisurr,
unuma se ni ina undu.”
Ure mungga ku nggo su di,
“Tsarr ingga iyo isisurr imuwa yi sa ni ina undu uzizi,
ingga ta tsarr ùwà iyo isisurr mungga yi nu umi ku undu ku nggo ingga na.”
19 Ùwà kpanye da Abachi su uyirr yo?
Ùwà ti kpanye,
iwre meme!
Anazhi ndanda ba mi kpanye meme na di kru isisu ima yi na wri kpakpa.
20 Urrurru ùwà!
Ùwà zha da a bu tsarr ùwà di iyo isisurr sa ni ina undu su undu ku igigye?
21 Ábáchí munta wa Ibrayi,
à na kingginggi mu na su ku Abachi isisurr?
A si su nu undu umaku yo,
nggo à gri uzuma wa Ishaku kuma ku to ankpurr ku Abachi na akikre ka hen?
22 Kye,
iyo isisurr ima yi nu undu umaku,
inkindirr yi nggo a na yi iyo tsarr iyo isisurr ima yi si ijiji.
23 A su jiji nggo Ungbamvu ku Abachi ku u da meme yo di,
“Ibrayi à kpanye na Abachi ku,
iyo isisurr ima yi i du Abachi kpanye na ku,
na yo ma ki unushirr uzizi.”
Ima yo du ba yo Ibrayi ki ukpama a Abachi.
24 Imba hi di a su undu ku unushirr nggo ta gri ma chi ko na Abachi ku,
na si ta si iyo isisurr na nkpama hen.
25 I si meme nggo unddunddu ayamba nggo ku,
nggo a yo ma du Raha.
A su ku Abachi isisurr nu undu umaku yo.
Nggo à kpa ani Israila abi ku bre abubo kye ba yo na na ba anko a ikru huzzu nanka.
26 Nâ ta si ukpa ku unushirr ku nggo sa ni izhi si iku mu,
i si meme yo iyo isisurr sa nu undu i si iku mu.