Yesu nggo à su ankpye unkpi abikye amunta wa
8
1 Ichi i ure umunta inggi i si di,
inta i se nu ankpye unkpi abikye,
nggo à so nu ungo ri ku imburr ittu i Abachi Unkpi nu unkplassu wa.
2 A su ankpye unkpi abikye nu Unto ku Iwre Sha Kakami ku,
ni iburr yi nggo i sa abubo a ibarr ajiji wa nggo Atiko wa mu à me na ankpa ma,
na si su unushirr nggo à me yi hen.
3 Undu ku ankpye unkpi abikye ku nggo u si ito tuku igri aseki ni nu Abachi.
Uwa a si meme yo nu ankpye unkpi abikye amunta wa ku.
4 Ka da ankpye abikye munta wa à so ni ingbingbru inggi,
à ka si su unikye hen,
nu nggo abikye a se ni ingbingbru yi inggya na so gri aseki ka na nga nâ ta su nggo Are ka a da nggo.
5 Undu ku nggo abikye ba a di na ku nggo u su ni inkla abubo yi nggo i su ukpukpla mu tuku iyu mu i inkla iwre sha ijiji yi nu unkplassu.
Ni ima yo,
Musa à ta so me Iburr i nggurr bi i Abachi yi nggo,
Abachi à gbye ku utu di,
“Ki bwe ni ga aza ka iyu yi nggo ingga i tsarr uwa ni igbre yi nggo.”
6 Ziza nggo Abachi à nu Yesu undu ku unikye unggo ku nggo u mri undu umbarr ku.
Uwa si na anko ayiyirr ama yo,
azhi ka nggo Abachi à lo na anishirr ba nggo a si Yesu yo a kri na atsutsu ambarr ka na ssu ka bi.
Ilo azhi ima i mri nu nggo aseki angga ka nggo ilo azhi yi ida ka zu nggo a mri.
7 Na ka di ilo azhi ime̱me̱ yi i sama na abla,
a ka si zha inuma nanka hen.
8 Abachi à hi di anishirr ama ba a ka kpala ba,
na ddu ba di:
“Ivi inuma i so nga
nggo ingga ta shi azhi ahe̱he̱
na anishirr bu Israila ba
tuku anishirr bu Yahuda ba.
9 À si ta si nâ ta si azhi ka
nggo ingga i shi na ábáchí ambarr ba ba nggo hen,
nu nggo ingga i vu ba nu ango
ssuzzu ni igbu nu Masarr.
Aba si na inkindirr yi nggo ingga i da na azhi akama di a bu na hen.
Ima yo i di ingga i ka ba du.
10 Ziza,
uwanggo yo a sa Azhi Ahe̱he̱ ka nggo ingga ta shi ku anishirr abu Israila ba
ni ivi i so nga yi.
Ingga ta du ba a hru are amungga ka ni isisurr imbarr,
ni ta charr ba na ka ni isisurr.
Ingga yo i ta sa Abachi ambarr wa,
aba a ta sa anishirr amungga.
11 Undurr à si ta tsarr uzayirr di,
‘Hi Akiko wa’ hen.
Aba wemi a ta hi ingga,
ba zhi nu uvutsa kakami wa ku kuma nu unkpi kakami wa.
12 Ingga ta nggurr ila ure imbarr yi zhi,
ni si ta gri ikpala imbarr yi ni isisurr hen.”a
13 Atiko wa à ti re ni itu i Azhi Ahe̱he̱,
ure ukuma u tsarr da azhi ka ime̱me̱ ka a chě ba.
Inkindirr i ti chě i sama nu undu ni ta gru ka nado.