Melikizede à su unikye
7
1 Melikizede à su uttu nu Salemu na à su unikye a Abachi Unkpi Kakami wa.
Ibrayi à so ka zhi ni iku yi nggo à ku ri atuttu ane̱ ba nggo,
Melikizede ama na ku na anko na yo ku Ibrayi angu azizi.
2 Ibrayi à ga aseki ka wemi nggo à si na ka nggo ki ambwa awurr na ba imbwa iyirr yi a nu Melikizede.
Isa i Melikizede yi i si “Uttu ni na ku anishirr narrnarr.”
Nu nggo à su uttu nu Salemu,
isa ima inuma yi i si “Uttu ni isu.”
3 A si charr inkindirr na angbamvu ka Abachi ka ni itu i Melikizede hen,
na si charr ni itu i aki ka ayirr ka ábáchí ma unuma hen.
a A si charr ingri tuku ittu ima yi hen.
A si nâ ta su Uvuvurr a Abachi na su unikye nggo à di se sama ni ikikre.
4 Imba kye nggo inkpinkpye i Melikizede yi i se!
Ibrayi ábáchí wa nggo uwa yo a si ichi i igbu amunta yi,
a ga aseki ka nggo a vu ba kpa ni iku yi ki ambwa awurr na ba imbwa iyirr yi a nu Melikizede.
5 Are ka Musa ka a da di abi ine i Levi nggo a sa abikye,
aba yo a bu kpa uyirr ni itu iwurr a na aseki ka wemi.
Abikye ba a bu kpa iki ima yi zhi na anishirr ambarr ba ba,
ahinhan bu Ibrayi ba.
6 Melikizede à si zhi ni ine i nu Levi hen,
na kpa imbwa iyirr ni Ibrayi ku,
na yo ku angu azizi.
Ibrayi yo su uwanggo nggo Abachi à yo angu zu ku.
7 Anishirr a hi namri du undurr wanggo nggo a di yo ku anishirr angu azizi,
a mri abangga ba nggo a di kpa iyo angu izizi yi.
8 Abikye ba a di kpa uyirr na aseki awurr ka wemi,
na hi da aba mi a sa anishirr mu meme nggo a taka kɨ.
Uwa a ta si Melikizede nanko a kpa uyirr na aseki awurr ka Ibrayi ka,
a da di à di so sese.
9 Inta ka da di Levi mi nggo à kpa uyirr na aseki a awurr ka,
uwa mi à han nu umi ku ábáchí ama wa,
nggo Ibrayi à nu Melikizede uyirr na aseki awurr ka.
10 Meme mi nggo a nise ngri Levi nu nggo Melikizede a ma ni Ibrayi ku na anko aba ka hi krizhizhi mi ba du Levi taka su uhanma a Ibrayi.
Yesu à se nâ ta su Melikizede
11 Nu nggo Are ka Musa ka a da da abikye ba a bu sa ahinhan bu Levi mi.
A ka di undu ku abikye abu Levi ba u wre ma,
a ka si zha unikye inuma nanka di a bu nga nâ ta su Melikizede,
na si su uhunhan ku Aruna hen?
12 A ti ba ine i abikye yi a kasarr,
aba a ta ka are ka abikye ka mi a ka kasarr meme.
13 Akiko amunta wa nggo a re ni itu ima yi,
à zhi ni ine inuma mu.
Undurr nu uki umbarr ku a nise hru undu ku unikye na akikre ka ito ka.
14 Anishirr we a hi da a zhi nu uki ku Yahuda,
u Musa à si da da abikye à taka nga zhi nu uga ukuma hen.
15 Iba kasarr inggi yi i ta kaki krizhizhi nu nggo unikye unuma a nga nâ ta si Melikizede.
16 A si na ma ki unikye ku are ka anishirr ngga hen.
Aba si ttu undurr uwama ku ábáchí ama mu hen,
a ttu ma ku nggo à se nu ukyekye ku nggo à ba ittu nggurr.
17 A charr na angbamvu ka Abachi ka di,
“Ùwà ta su unikye ni so sese,
nâ ta su nggo Melikizede à se nggo.”b
18 Meme nggo,
aba a ka are ka ikuchi ka a zu na anga iyirr nu nggo are ka ikuchi ka a sama nu ukyekye na sama nu undu.
19 Are ka Musa ka a ka si na inkindirr wre ma hen.
Ziza nggo inta i se ni inkindirr i surr ashishi inggi nggo i mri nggo.
Isurr ashishi ima iyo i ta gri inta chinga na Abachi ku.
20 A si inkindirr inkpi mu nggo Abachi à shi azhi di Yesu à taka di su unikye,
uwa ta si abikye abanu ba,
Abachi à si shi azhi hen.
21 Abachi à shi azhi nu nggo à na Yesu ki unikye nggo,
na ddu ma di,
“Akiko wa à shi azhi kakami,
na si ta ka amarr ama ka kasarr hen.
‘Ùwà yo ta su unikye sese.’ ”c
22 Ina ima i tsarr di Yesu yo à si imbarr wa nggo Abachi à tsu lo azhi ama ka na anishirr ama ba ba,
nggo à si ida zu ishi azhi imri yi nggo Abachi à shi ku anishirr ama ba nggo.
23 Inkindirr inuma i se zizo nggo i na Yesu ki nanka:
Ankpinkpye abikye ba we a ka kɨ ba,
amumarr ambarr nggo a kpa ba nggo aba mi a kɨ,
uyirr ambarr mi a si so tsitsirr hen.
24 Uwa ta si Yesu nanko,
à si ta ttu hen,
na taka su unikye sama ni ikikre.
25 Ni ima yo Yesu à su uwanggo nggo à se nu ukyekye ku kpa abangga ba nggo a ga ma nga na Abachi ku ttungo ziza tuku ase na ase.
Na so di barr ttuttumi ni itu imbarr yi.
26 Yesu yo à si nâ ta si ankpye unkpi abikye wa nggo inta i zha nggo.
À su uni wre,
na sama ni ila ure,
na sama na ankizhi.
Aba a ttu ma ki nanka na abi la ure ba.
Na a gɨ ma ki tsa mri aseki ka unkplassu ka.
27 À si si nâ ta si ankpinkpye ankpinkpi abikye abanu ba nggo ni ivivi yi a di han ininazzu a to ku ila ure imbarr yi tuku i anishirr yi hen.
Kristi à ni ito ima yi nu nggo à ni itu ima yi ankpa yirr yo mre na si taka ni zizo hen.
28 Ni ida i Are ka Musa ka,
a di na anishirr ba nggo a si wre ma mi ki ankpinkpye ankpinkpi abikye hen.
Nu ugo ku nggo a ni Are ka Musa ka nggo Abachi à shi azhi na à na Uzuma wa ki ankpye unkpi abikye.
Uzuma uwa yo à su ankpye unkpi abikye sese wa nggo à wre ma.