5
1 A di ttu ankpye unkpi abikye wa zhi na anishirr ba na du ma na undu na angu ka anishirr ba.
Undu umaku u si ku gri aseki nga ni to ku Abachi,
wre ku bu kpurr ila ure imbarr yi zhi ba.
2 Nu nggo ankpye unkpi abikye wa mi ku itu ima a si ni iklonyarr ima,
uwa di ki abangga ba nggo a vu sarr nggo bwe,
nu nggo a si hi mu na vu sarr wa hen.
3 Nu nggo ankpye abikye wa mi à se ni iklonyarr,
uwa à di to inkindirr ku ila ure ima yi tuku i anishirr yi,
4 Unushirr à si di ttu inkpinkpye i ankpye unkpi abikye yi na nkpama hen.
Abachi mu à di yo unushirr na na ma ki ankpye abikye.
Abachi à na ku Arunaa meme yo.
5 Ima yo i du Kristi à si gɨ itu ima na kaki ankpye unkpi abikye hen.
Iya,
Abachi mu à ttu ma,
na ddu ma di,
“Ùwà su Uzumu,
ari ingga i kaki Aki amuwa.”b
6 Abachi à da ni inkla numa zizo di,
“Ùwà ta so sese nu undu ku ankpye abikye ku,
na ti nggo Melikizede à se nggo.”c
7 Nggo Yesu à ni di se ni ingbingbru yi,
à di re kpokpo mi na Abachi ku na bu yì.
À yi na kye Abachi nggo à ka ttu ma ssuzzu ni ittu nggo.
Nu nggo Yesu à nu Aki ama wa inkpinkpye ima yi na wo ku ure.
8 Nu nggo à su uvuvurr mi,
iha yi i du ma à wo ure.
9 Nggo à na inkindirr yi nggo a ka na a kre,
uwa yo à kaki uni kpa anishirr ba nggo a wo ku ure ttungo sese.
10 Ni ina ima Abachi à na ma ki ankpye unkpi abikye,
nâ ta su Melikizede.
Kri karrkarr ni iga imba yi
11 Inta i se na aseki ka ida shishemi ni itu i ure ku unggo ku.
Imba i su bwe ni vu inkindirr gri,
ima yo i di ingga i si hi nggo ingga i ta bre ki imba ure ku,
wre ki imba bu hi ku hen.
12 Ka su uma imba i si abitsarr abanu mu,
i ziza nggo mi i wre imba i du undurr numa nggo a ta ni tsarr imba aseki ka ime̱me̱ ka nu ure ku Abachi ku.
Nggo ka su ma imba so ri ila jiji,
i ziza nggo,
imba i ni ko so àmà asisa.
13 Undurr wanggo nggo à ti ni so so àmà asisa,
uwa à ni su uvuvurr ulala,
na si hi inkindirr yi nggo i si zizi hen.
14 A ta si ila jiji nanko,
ima i si i abangga ba nggo a ka chě ba.
Aba ma a ka na undu na amarr ambarr ka ttuttumi,
wre ba bu hi uzizi tuku undanda nanka.