Abachi à ta nu anishirr ama ba Azhibarr a Isu
4
1 Ziza nggo,
Abachi à da zu ki inta di inta i taka kpa iso su yi nggo à da nggo,
di inta ki bwe,
wre ku numa amunta a si ka ssu iso isu yi nggo a da zu ki inta hen.
2 Kye inta mi wo Ure ku wre ku na ba meme.
A wo ure ku na si kpa ku ni isisurr iyirr hen,
ima yo du ure ku u si na ba inkindirr zizi hen.
3 Uwa a si ima yo di inta angga ba nggo kpanye nu ure ku nggo i so hi isu yi nggo Abachi a da du uwa a ta ni yi nggo.
I si meme yo na ti Abachi à da di,
“Ingga i ki unfu ni shi azhi di,
‘A si ta rri ni iso isu yi nggo ingga i ka da zu ba hen.’ ”
a
Abachi à da meme,
nu nggo à ka kre undu umaku ba, bazhi nu nggo à na ingbingbru yi mu nggo.
4 À da ni inkla numa na angbamvu ka ni itu i azhibarr a tangba wa di,
“Na azhibarr a tangba wa,
Abachi à so su nu undu ku nggo à na.”
5 Na à da ni inkla inuma zizo di,
“A si ta rri ni iso isu mungga yi hen.”
6 Ni ima yo,
iso su i Abachi yi i ni kurr ku anishirr di a bu rri na yi.
Uwa si nu nggo abangga ba nggo a wo Ure ku wre ku ni ikuchi yi a ka iwo ku Abachi,
na ma irri yi chankarr.
7 Inta i hi di Abachi à ka zu azhibarr anuma nggo a yo sa,
“Ari.”
Na ase anuma shishemi ni ichi,
Abachi à du Doda à charr na angbamvu ka nggo inta i ka re ni itu yi ba di:
“Imba ti wo ukorr ku Abachi ku ari,
imba bu si ta angbinta harr atu hen.”b
8 Na ka di Joshuwa à nu anishirr ba iso isu yi nggo Abachi à da du uwa a taka nu ba nggo,
Abachi ka si nga ni re ni ichi ni itu i azhibarr anuma zizo hen.
9 Abachi à da ki inta di iso isu yi i se ku anishirr ba Abachi ba,
ni nise nga mu.
10 Undurr wa nggo a ti mirri ni iso isu i Abachi yi,
uwa ta so su nâ ta su nggo Abachi a so su nu undu uma ku.
11 Uwa a si ni ima yo,
inta bu ta ukpa ni mirri ni iso su ima.
Uwanggo nggo à ti kà iwo ku Abachi na ta sa anishirr ba Israila ba a na nggo,
uwa mi à taka ma chankarr ni mirri yi.
12 Ure ku Abachi ku u su utsitsirr ni su ukyekye.
Nâ ta su nggo anjingba ka ri kakami à di gye attuttu sarr na du ulade u ssuzzu,
uwa si meme yo ure ku Abachi ku ù di mirri ni ga isisurr ki nanka ni izhi yi.
Ure ku Abachi ku u gri amarr tuku inkindirr yi nggo unushirr a zha du uwa a ta na ssuzzu.
13 Inta taka bre ku uzirr munta ku.
Inkindirr inuma ni ingbingbru yi wemi ka si sharri ku Abachi hen.
Aseki ka wemi a kurr kprendende mi na ashishi ama.
Yesu à su ki inta ankpye unkpi abikye
14 Meme nggo,
imba bu di inta i vu iga imunta yi gri ngbangba.
Nu nggo inta mi i se ni ankpye unkpi abikye wanggo nggo à kakuma ni inkla yi nggo Abachi à se ma ba.
Ankpye unkpi abikye uwama à si Yesu nggo à su Uvuvurr a Abachi.
15 Ankpye unkpi abikye amunta wa à hi nggo inta sama nu ukyekye ku nggo.
Inta se na Ankpye unkpi abikye amunta wanggo nggo Isheta à tsarr uwa mi kye na anko tankpami nâ ta su nggo à ko tsarr inta kye nggo,
ni ima mi uwa à si la ure hen.
16 Meme yo,
inta bu di zirr sama ni isisu kuma ni imburr i Abachi i itito yi,
ni na wre ku anishirr wa,
wre ku Abachi à bu ki itito ni inta ba,
na ta zi inta nggo inta ti zha izi.