Anko nggo abiga a ta zirr zizi nggo
2
1 A ta su ùwà nanko,
ùwà bu tsarr abiga ba inkindirr yi nggo a si kpanye da a si itsarr ijiji hen.
2 Tsarr achiche aniru ba du ba a vu ukpa gri,
na bu na aseki ka nggo anishirr a ta kye ba ssu na ashishi.
A bu si krizhizhi ni iga yi,
tuku ikpanye ni ikpa imbarr yi,
na bu sa abi vu isisurr.
Du ba a kri gbangba ni iga yi,
na kpanye na Abachi ku,
na bu nyarr ikpa gri kakami.
Ivri ti se mi aba bu ka na kri gbangba ni iga yi.
3 Tsarr achiche amba ba mi meme yo,
du ba a hru atu ambarr wa nâ ta amba abiga Abachi a di na nggo.
A bu si sa abi na anishirr ki ndanda hen.
Na bu si kaki agarr ku ahi hen.
A bu sa abitsarr anishirr iso zizi.
4 Meme nggo imba tsarr amba atsitsa ba anko nggo a ta kpanye na aniru na amumarr ambarr ba.
5 Du ba na ki krizhizhi,
sama na ankizhi.
A bu sa amba abi garr azizi nggo a di hru ako ambarr wa,
wre ku undurr a bu si re inkindirr indanda nu ure ku Abachi ku hen.
6 Ùwà bu re ku aniru atsitsa ba meme yo du ba si krizhizhi meme.
7 Ùwà mi ku itu imuwa bu yo agurr azizi nu uzirr umuwa ku we.
Si ki imu hen.
Ni si na ki irro ni bre ure ku Abachi ku hen.
8 Re are angga ka nggo undurr a si ta kisa na ka hen,
wre ku a bi kà are amuwa ka a ti zha inkindirr indanda chankarr nu ùwà ku,
meme nggo ishisha i ta ki ba.
9 Tsarr agarr ba du ba bu wo ku atitiko ambarr ba na bu na ba aseki ka su isisurr.
A bu si ri anta na ba hen.
10 Na bu si ki ba ayi hen.
Iya,
a bu na inkindirr yi nggo i ta du atitiko ambarr ba a bu hi da a si azizi,
na si abi kpanye na ba.
Ina zizi imbarr ima i ta du anishirr we a kye itsarr i ure ku Abachi,
Atiko uni kpa inta ttungo wa ssu na ashishi.
11 Kye Abachi a tsarr inta uzizi umaku nu nggo a na ku anishirr we anko a kpa ttungo.
12 Uzizi ku nggo Abachi à na ki inta u tsarr di inta bu si so iso imimi hen,
ni bu si zharr ingbingbru inggi yi hen,
ni bu su krizhizhi,
ni zirr zizi ni isisu i Abachi na ase angga ka.
13 Inta bu di na meme bi inkindirr yi nggo inta i so bi yi i taka nggurr surr nggo,
Yesu Kristi,
Abachi amunta unkpi wa tuku uni kpa inta ttungo wa,
à taka nggurr surr ni inkpinkpye ima yi.
14 Yesu a du anishirr angu ma,
wre ku bu kpa inta ttungo ni iso imimi zizo,
wre ku bu ngla anishirr zzu ki anishirr ama,
nggo a di zha ina uzizi.
15 Abangga ba yo a sa aseki ka nggo ùwà bu tsarr anishirr ba ni tsi ba ango ni glo ba ni inkpinkpye imuwa yi we.
Ni si du undurr a kpa ùwà chirr hen.