Ungbamvu ku nggo Bulu à charr ku
Titu
Ure ku me̱me̱
Bulu nggo à gri ba iga yi ni me̱me̱ yi nga ni igbu nu Kreti. Igbu wa a si na atsutsu ka amasirr. Anu Bulu a kuma nabo tuku Titu nggo, u Bulu à ku ka ma du nabo di a bu ssu aki ka Abachi ka ki. Titu à si anu Girrki. Zhi nu undu ku Bulu ku yo u gri ma nga ni iga Kristi yi.
Ungbamvu unggo ku u ta nu Titu ukyekye ku hru aki ka Abachi ka nu Kreti. Ungbamvu ku u tsarr ma nggo à ta zirr na abangga ba nggo a karr iga yi nggo (1:5; 2:1, 7-8, 15; 3:9). U ta tsarr ma iso tuku uzirr ni iga yi. Gbye ku utu ni itu i abitsarr abi imu. Bulu à da ku Titu inkindirr yi nggo uwa à zu du uwa à ta na ku ni ichi (3:12).
Are ka nggo a charr ka nu ungbamvu unggo ku, tuku ankla ka nggo a charr ka nggo
Ichi 1:1-4
Ina abanu ki akikre 1:5-16
Ure ku abiga ba wemi 2:1-15
Uzirr ku nggo abiga ba a ta zirr 3:1-15