Abi hru abiga ba
3
1 A di da su ure ujiji mu di,
uwanggo à ti zha du uwa ta hru inkpinkpye i abiga,
undurr wama à zha su undu ku wre kakami.
2 Uni hru abiga a bu si na inkindirr yi nggo ta du anishirr a glo ma hen.
A bu garr ayamba ayirr yo.
Na bu vu ukpa gri na si krizhizhi.
A bu zirr na anko nggo a si ta kpa ma chirr hen.
Na bu di kpa abichirr na ango aha ni iko ima yi.
A bu hi itsarr abiga ba kakami.
3 Na bu si si uni di so ahi kakami na hwa hen,
na bu si si uni zharr itsi hen.
A bu si chě na di so zizi na anishirr ba.
A bu si si uni zharr inklo hen.
4 A bu si uwanggo nggo ahi gri iko ima yi wre.
Na bu du amarr ma ba a si abi wo ure.
5 (Unushirr uwanggo à si hi gri iko ima mu hen,
à ka na ki angginggi na gri abiga Abachi shishemi?)
6 A bu si si uwanggo nggo à si uhe̱he̱ ni iga Abachi hen.
A ti si uhe̱he̱ uwa à ta gru gɨ itu.
Igɨ itu yi i ta du Abachi à kà ma da na ndanda mi nâ ta si a na ku Umimi wa.
7 Uni hru anishirr ba Abachi ba a bu si unushirr wanggo nggo anishirr na abi mi a si di kpa ma chirr hen.
Meme nggo uwa si ta jaku nu udduddu ku nggo Isheta à ya ku na ku nggo hen.
Abi zi nu undu nu Uki ku Ibarr
8 Na anko ayiyirr ama yo,
anishirr a bu kru isisu i abi zi nu undu ku ni iko i Abachi.
A bu si si aba angu aha hen.
A bu si di so ahi garrza hen.
Ni si du izharr inklo i ttu ku ùwà ashishi hen.
9 Isisurr imbarr yi i bu si ikikla sama na amarr a ndanda.
A bu so di yo isisurr kakami di are ka nggo Abachi a bwu ka tsarr inta nggo a si are ajiji.
10 Imba bu du ba a tsarr uzirr umaku kye bari.
Aba ta si hi inkindirr indanda bari hen,
imba nu ma undu ku.
11 Amba ambarr ba mi a bu si abangga ba nggo anishirr a kye ba ssu na ashishi.
A bu si si abi re ndanda ni itu i anishirr hen.
A bu vu ukpa gri na yo isisurr iyirr na aseki ka nggo a se na ka.
12 Uwanggo nggo a di zi nu undu ku iko i Abachi yi a bu garr ayamba ayirr yo mre,
na bu gri iko ima yi wre ma.
13 Abangga ba nggo a na undu ku zizi nggo a di nu ba inkpinkpye,
aba di kri na re ure ku Yesu Kristi ku sama ni isisu.
14 Ingga i hi di ingga i ki ywhiywhirr i nga nu ùwà ku ba,
ni ko charr ku ùwà ungbamvu unggo ku,
15 wre ki ingga ti si nga korr hen,
ùwà bu hi nggo ùwà ta zirr na anishirr ba Abachi ba ba.
Aba yo si anishirr bi iko i Abachi uni so sese wa.
Aba yo a si ichi i ure ujiji ku.
16 Kye abangga ba yo a si aseki ankpinkpi ka nggo Abachi à bwu ka tsarr inta.
Anishirr we a di da ka,
undurr ka si kisa na ka hen.
Abachi à nga ki inta nu ukpa ku unushirr,
Izhi Iwre yi i kpanye da à na wre.
Abitu ba Abachi ba a hi ma.
Aba a bre are amaka kago ku anishirr.
Anishirr bi ingbingbru ba a kpanye na ku,
Abachi à ba ma hun ko nu unkplassu ni nu ma inkpinkpye.