Anko azizi a barr Abachi
2
1 Uwa a si ni ima yo inkindirr ime̱me̱ yi nggo ingga ta da di imba bu na inggi i si di imba bu gri iyi nga ku Abachi ni itu i abanu,
ni tsi ku ango du ma a na ba uzizi umaku,
ni nyarr ku Abachi ku aseki ka nggo a na ku anishirr wemi nggo.
2 Barr Abachi ku atuttu na abanu ba nggo a sa ankpinkpye a bi hru anishirr wre ki inta bu so zizi,
ni bu so su nâ ta si anishirr ba Abachi ni zirr zizi na age̱ ka anishirr.
3 Ina ima i wre,
Abachi ni kpa inta ttungo wa à di nyarr yi kakami.
4 Abachi à zha di a bu kpa anishirr ttungo we,
na bu hi ure ujiji ku we.
5 Abachi wa à si uyirr yo.
Undurr wa nggo ka nggurr anishirr bi na Abachi ku a si uyirr,
uwa yo a si Yesu Kristi.
6 Uwa yo à ba itu ima à ni,
wre ku a bu sarr anishirr ikpa ttungo.
Ima yo i du anishirr a hi di,
Abachi à tsarr ivi yi ma nggo na kpa anishirr ttungo.
7 Abachi à ttu ingga,
wre ki ingga bu si uni ko na angu tuku unitsarr a abangga ba nggo a si si ani Yahuda hen.
Na da di ingga bu kuma ku da ba ure ku Abachi ku.
Uku yo u su ure ku iyo isisurr ku tuku ure ujiji ku.
Wanggo à si si ire are mu hen.
Ingga so da su ure ujiji.
8 Ingga i zha di aniru a bu barr Abachi.
Anishirr abangga ba nggo ango ambarr ka a sama na ankizhi a bu gɨ ka nu ssu sama nu unfu tuku iri anta.
9 Ingga i zha di amba ba a bu surr iki izizi nggo ta du anishirr a ta kye ba ssu na ango.
Na bu si ssu infunfutu imbarr yi bi ndanda mi hen.
A bu si klo inkpa na surr aseki ka kri inklo nu ukpa nggo a ta du anishirr a ka so kye aba yo mre hen.
10 Ayamba anggo nggo à ba du uwa a si a Abachi,
iwre ima inggi bu si na aseki azizi ka nggo à di na ka nggo.
11 Amba a bu so chě na so di shirr atu ywiywimi na abubo nggo a di bre are ka Abachi nggo na bu si ri anta na abitsarr ba ba hen.
12 Ingga si ta kpanye di ayamba a bu tsarr aniru hen.
Na bu si hun so ki ku aniru ankpinkpye hen.
A bu shirr atu ywiywimi.
13 Abachi à na Adamu kuchi na du Hawawu.
14 Isheta wa à si re Adamu nggo mi hen.
À si ayamba yo à du Isheta à re ma,
à na inkindirr yi nggo Abachi à han ba da a bu si na yi hen.
15 A ta si amba nanko,
a ti kuchi ni iyo isisurr imbarr yi na di kpanye na anishirr na zirr zizi,
sama ni izɨ iki,
Abachi à ta kpa ba ttungo ni ila ure imbarr yi nu nggo aba yo a ngri uvuvurr wa.