Ungbamvu ku me̱me̱ ku nggo Bulu à charr ku
Timoti
Ure ku me̱me̱
Timoti à su kpama a Bulu. Zhi nu Timoti à si ankpye nu uki ku barr Abachi ku nu Afisa, u Bulu à tu ma di a bu ku re kisa ku abitsarr abi imu ba (1 Timoti 3, 4). Bulu à ko ssu anko du uwa à ta ka ku rri ni Timoti ku ( 3:14, 15; 4:13), na charr ungbamvu unggo ku wre ku a bu tsarr Timoti aseki anuma nu undu umaku, tuku nggo à ta kri karrkarr ni iga yi.
A tsarr ma nggo anishirr ba a ta di nggurr bi na gbyarr ku Abachi asa, na bu kri karrkarr na tsi na abi bre abi imu ba ba, na bu zirr zizi na anishirr ba nu uki ku barr Abachi ku.
Bulu asi charr ungbamvu unggo ku ku atu ambarr yo mre hen, ungbamvu ku u ta zi ankpinkpye na aki ka barr Abachi ka na ase amunta ka mi kye. U ta tsarr ba ihru anishirr tuku i gri undu ku.
Are ka nggo a charr ka nu ungbamvu unggo ku, tuku ankla ka nggo a charr ka nggo
Igbye tu ni itu i abitsarr abi imu 1:1-20
Itsarr ni itu i ibarr Abachi tuku igbyarr ku Abachi asa 2:1-15
Ina anishirr ki akikre tuku abi na undu 3:1-16
Itsarr iso tuku undu ku uniga 4:1—5:25
Undu ku uniga tuku ure ku nggo Bulu à re ku Timoti 6:1-21