Ungbamvu ku ha ku nggo Bulu à charr ku
Anu Tesalonika ba
Ure ku me̱me̱
Ikanga i Kristi yi i shi ibwu ku abanu shishemi. Iha yi nggo a so ki yi nggo i du ba a kye di ikanga i Atiko yi i ki ywhiywhirr ba. Na kye nu ungbamvu ku Bulu ku di Kristi à ta nga ziza nggo yo. Amarr akama yo a du abanu ambarr ba a so ba kahre na si ta ukpa ku na inkindirr i zi atu ambarr hen. A da di aba a so kye anko a inga i Kristi.
Ungbamvu unggo ku u ga ugo ku ungbamvu ku me̱me̱ ku. Bulu à charr ku wre ku a bu bwu ku anishirr ashishi ni itu i ikanga i Kristi yi. A da di umimi u ta tsarr ssu hun ma ni ito. Ankpye wa a si unushirr wa nggo a yo ma di “Umimi wa” (2:3), uwa yo a ta kri angbachi nu Kristi ku.
Bulu à kri karrkarr di, ni iha yi nggo a so ki yi mi, abi bre ungbamvu ba a bu kri karrkarr ni iga imbarr yi. Na bu na undu zha ila iri nâ ta si nggo uwa Bulu na abu undu abanu ba a so na nggo, na a bu si abi di na uzizi.
Are ka nggo a charr ka nu ungbamvu unggo ku, tuku ankla ka nggo a charr ka nggo
Ure ni itu i ikanga i Kristi yi 1:1-12
Aseki ka nggo a ta hi ka bari i Kristi à kanga 2:1-12
Itsi ango ni igbye utu 2:13—3:5
Uzirr ku uniga tuku ichi ikikre 3:6-18