Iso yi nggo Abachi a nyarr yi nggo
4
1 Ni ikikre yi amuya abiga,
zirr uzirr ku nggo inta i tsarr imba,
wre ki imba bu su ku Abachi isisurr.
Ingga hi imba i di zirr meme yo.
Inta ko barr imba ni tsi ki imba ango di imba bu na mri meme.
2 Imba i hi are ka nggo inta i bre ki imba ni inkpinkpye i Atiko Yesu yi.
3 Wanggo yo a si inkindirr yi nggo Abachi a zha di imba i ta na yi nggo.
A zha di imba bu so sama na ankizhi ni si di na aseki ka ishisha hen.
4 Imba bu vu ukpa gri na anko anggo nggo a si iwre na ta du anishirr a kye imba ssu na ashishi.
5 Ni si kye ikpa imba yi ni imbwimbwe indanda nâ ta si abangga ba nggo a si hi Abachi hen.
6 Nu ure unggo ku,
unuma a bu si ka uzayirr uniga a mri na anko anuma hen.
Nâ ta si nggo inta i ka da ki imba ni ikuchi ba di Atiko wa à taka ki abangga ba nggo a so na aseki ndanda akama iha.
7 Abachi à si yo inta di inta bu so di zɨ iki ni ikpa ku hen.
A zha di inta bu sama na ankizhi nâ ta si nggo uwa mi à se nggo.
8 Uwa si ni ima yo,
uwanggo nggo à ti kà na si kpa itsarr inggi yi hen,
uwa si ka unushirr mu hen,
a ka si Abachi mu nggo a ni imba Izhi Iwre ima yi nggo.
9 A ti si ni itu ikpanye ni ikpa,
inta ka charr ki imba anggi mu zizo?
Abachi à ka tsarr imba nu nggo imba ta di kpanye ni ikpa ba.
10 Ingga i hi imba i kpanye meme yo na amuya abiga ba wemi nu Makidoniya.
Inta i tsi ki imba ango amuya,
imba bu na mri meme.
11 Zu ni isisurr imba di imba ta so iso imba ywi,
ni so kuchi nu undu umba ku ttuttumi.
Ni na undu na ango amba ka nâ ta si nggo inta i da ki imba nggo.
12 Imba ti na meme,
anishirr ba nggo a si si abiga hen a ta kye imba ssu na ango,
imba si ta so surr ashishi du undurr mu bu zi imba ni inkindirr hen.
Inga i Atiko yi
13 Amuya abiga,
inta i zha di imba bu hi ure ujiji ku ni itu i abangga ba nggo a ka kɨ ba nggo,
wre ki imba bu si ba azhittu nâ ta si abangga ba nggo a so sama ni inkindirr yi nggo a so surr ashishi bi yi hen.
14 Inta kpanye di Yesu a ttu na tasi zizo.
Uwa si ni ima yo inta i kpanye di Abachi à taka gri abangga ba nggo a kpanye ni Yesu ku na ka kɨ ba,
ssuzzu meme.
15 Uwanggo yo a si ure ku Atiko ku di:
Inta abangga ba nggo taka so tsitsirr na azhibarr a inga a Atiko wa,
inta i si taka kuchi ku abangga ba nggo a ka kɨ ba hen.
16 Atiko wa ni itu ima à taka ji zhi nu unkplassu,
nu ukorr unkpi,
ku ankpye a abitu wa,
ni ivirr ingba a Abachi wa.
Abi kɨ ba,
nggo a kpanye ni Kristi ku,
aba yo taka sa abi ime̱me̱ ba nggo a taka tasi.
17 Inta nggo i so tsitsirr na attuttu ama wa,
Abachi à taka gri inta ku nggurr bi na ba na akpa ka.
Inta taka hun ku ttu na Atiko wa ku nu ussu,
ni taka di so iso inggi na Atiko wa ku sese.
18 Imba bu di nggurr ikpa na are angga ka.