3
1 Ni ikikre yi inta i ma chankarr nu uzirr ku ni kye ni ka kuso nu Atina.
2 Ni tu Timoti uzayirr amunta ni ga wa,
nggo à di na undu ku Abachi ku ni ibre ku anishirr Ure ku wre ku Kristi ku.
Inta i tu ma di a bu ku zi imba na ni imba ukyekye,
wre ki imba bu kri karrkarr ni iyo isisurr ni iga imba yi.
3 Inta na meme wre ku uyirr amba bu si ttu iga yi ttungo nu nggo a so ki imba iha ku iga yi hen.
Imba mi i hi na atu amba di a su gbigbi mu inta bu ki iha ku iga munta yi.
4 Nggo inta i di si ni imba ba nggo ni marr da ki imba di a ta ki inta iha ku iga yi.
Imba mi i hi di a ki inta iha yi jiji.
5 Ima yo i di ingga i tu Timoti.
Nggo ingga i vu isisurr chankarr ni gru tu ma di a bu ni kye ka imba i si kingginggi ni iga imba yi.
Isisu i ki ingga di mi Isheta a ka re imba na du undu umunta u kaki ku gigye ba.
Timoti à bre ki ingga are ka wre ni itu imba
6 Ziza nggo,
Timoti a ka kazhi ni imba ba ba,
na gri ki inta are ka wre nu nggo imba i yo itu ni ga yi ni kpanye ni ikpa.
A ddu inta di imba i di ri amarr azizi ni itu imunta.
Na da di imba mi i zha di imba ka hi inta nâ ti inta i ko zha di inta ka hi imba nggo.
7 Amuya aniru na amba,
meme nggo iyo isisurr imba yi i di inta kaki akyekye ni ivri tuku iha imunta yi.
8 Ziza nggo yo inta ka ttu unddunddu,
nu nggo imba ti kri ngbangba ni ga Atiko wa.
9 Inta ka nyarr ku Abachi kingginggi,
nu nggo imba i ni inta ime̱ nyarr kakami na age̱ ka Abachi?
10 Na zhi ni ibittu inta so di barr Abachi di a bu di inta i sa ashishi ni imba ba,
ni bu na imba ki kyekye na ankla ka nggo a klonyarr ki imba ni iga imba yi nggo.
11 Abachi Aki amunta wa na nkima,
tuku Atiko munta wa,
Yesu à bu na ki inta anko a inga ni imba ba.
12 Atiko wa a bu di imba i kpanye kakami ni ikpa ni kpanye ni inkpu anishirr yi wemi nâ ta si nggo inta mi kpanye ni imba ba.
13 Meme nggo à ta na isisurr imba yi kaki kyekye,
na ta du imba sama na ankizhi na age̱ ka Abachi Aki amunta wa,
nu nggo Yesu,
Atiko amunta wa,
à taka nga ndo na abangga ba nggo a si ama ba nggo.