Ungbamvu ku me̱me̱ ku nggo Bulu à charr ku
Anu Tesalonika ba
1
1 A si inta anu Bulu,
u Sila tuku Timoti.
Inta ngga ko charr ki imba abiga ba nu Tesalonika.
Ki imba nggo i si anishirr ba Abachi,
Aki munta wa tuku Atiko wa,
Yesu Kristi.
Abachi bu ni imba uzizi tuku isu ima yi.
Uzirr tuku iga i anu Tesalonika ba
2 Inta di nyarr ku Abachi ttuttumi ni itu imba wemi.
Ni so di barr Abachi ttuttumi ni itu imba.
3 Inta ti barr Abachi ni itu imba nggo inta si di kpamusu ni i yo itu nu undu imba yi hen,
tuku aseki ka nggo ikpanye imba yi i du imba i so na ka nggo.
Tuku nggo imba i vu gri ni so surr ashishi na Atiko amunta wa Yesu Kristi ku nggo.
4 Amuya abiga,
inta i hi da Abachi a kpanye ni imba ba na hla imba ki ama.
5 Uwa a si ni ima yo nggo inta i gri ki imba Ure ku wre ku.
Uwa a si si are amunta aka yo mre a di imba i kpa ku hen.
A su ukyekye ku Izhi Iwre yi,
u ku yo u gri ki imba Ure ku wre ku,
ni di imba i kpanye di inkindirr yi nggo inta i da ki imba i si meme yo jiji.
Imba i hi iso yi nggo inta i so ni imba ba nggo.
Iso ima i si ki imba inkindirr izizi.
6 Imba i ga aza amunta ka yo tuku ka Atiko ka.
Ni iha imba yi mi,
Izhi Iwre yi i di imba kpa ure ku Abachi ku ni inyarr.
7 Ina imba ima i du abiga ba nu Makidoniya tuku Akaya a zha da aba mi a ta na ina imba yi.
8 Ure ku Abachi ku nggo so zhi ni imba ba u si so kuma nu Makidoniya tuku Akaya yo mre hen,
a wo iyo isisurr imba yi nu re ku Abachi ku kago ni ingbingbru yi we.
A si zha di inta mu bu da ba inkindirr hen.
9 Anishirr abama na atu ambarr a bre nggo imba i kpa inta na ango ahaha ni inga imunta yi.
Tuku nggo imba i kasarr,
ni si di kye aseki anuma ki azhi amba hen,
ni kanga ni ga Abachi ujiji wa nggo a si di ttu hen.
10 Ni di so bi inga zhi nu unkplassu i Uzuma wa Yesu nggo a gru ni ibe yi na kpa inta ttungo nu unfu ku Abachi ku nggo a taka nga ni bre amu ku ingbingbru yi we.