Ungbamvu ku nggo Bulu à charr ku
Anu Kolosiya ba
Ure ku me̱me̱
Bulu à charr ungbamvu unggo ku ku abiga na aki ka barr ka nu Kolosiya tuku abiga wemi. Bulu à nise kuma nu Kolosiya kye. Ipafra yo na abanu ba nggo a kanga ni iga yi nggo, aba yo a bwu uki ku barr ku nu Kolosiya. Iga indanda i rri na abiga ba ba. Abanu a gru di na iga yi tankpami. Bulu à ga anishirr abama na kisa ba kakami di Kristi yo à si undurr wa nggo à ta ga ma nggo. A na meme nggo na gbyarr ku Kristi asa di uwa yo à si iyu i Abachi, uni na ingbingbru wa.
Bre ungbamvu ku Kolosiya ku zizo ni hi di Kristi yo à si nâ ta si Abachi kakami, na si anko a so ni iga yi (2:9, 10).
Are ka nggo a charr ka nu ungbamvu unggo ku, tuku ankla ka nggo a charr ka nggo
Bulu à bwu ungbamvu ku ni ibarr 1:1-14
Inkpinkpye i Kristi yi 1:15—2:3
Igbye utu ni itu i abitsarr itsarr imu 2:4-23
Itsarr iso i iga 3:1—4:1
Ure ni itu i ibarr tuku ibre ku ikikre 4:2-18