4
1 Amuya,
ingga kpanye ni imba ba kakami,
ni zha di ingga ka hi imba.
Imba yo ni ingga inyarr ni si azadi ka undu mungga ka.
Nâ ta si nggo ingga di da ki imba,
imba bu kri ngbangba ni iyo isisurr imba yi,
ni ga Atiko yi meme.
Bulu nggurr abiga ba nu Filipiya
2 Ingga ko tsi ki imba ango,
Yuwodiya tuku Sintike,
imba bu kpanye ni ikpa ni bu hi di imba sa anishirr ba Atiko.
3 Ukpamu ujiji,
nggo ko na undu ku ni ingga ku,
ingga ko barr uwa,
zi amba angga ba du ba kpanye ni ikpa.
A na undu ku kakami ni ingga ku ni bre ku anishirr Ure ku wre ku ni itu Yesu Kristi.
Amba angga ba kri ngbangba nu Klementi ku ndo ni inkpu anishirr abanu nggo a so di na undu ku ni ingga ku.
Abachi à ka charr asa ambarr wa nu ungbamvu ku abi so tsitsirr.
4 Imba bu so di nyarr ttuttumi nggo imba sa anishirr ba Atiko.
Ingga da zizo,
imba bu nyarr yi!
5 Imba na chě ni ikpambirr ku.
Meme nggo anishirr abiga abanu ba ta hi di imba su chě.
Imba bu hi di inga i Atiko yi i ki ywhiywhirr ba.
6 Imba si vri ni inkindirr numa hen.
A ti sa anggi mi imba so zha,
imba bu barr Abachi,
ni di barr ma ni inyarr ni isisurr.
7 Meme nggo,
Abachi à ta ni imba isu isisurr inggi yi nggo i mri ikye hi i unushirr.
Isu isisurr ima i ta lo amarr amba ka ni isisurr imba yi gri ni Kristi Yesu ku.
8 Amuya,
ziza,
uwanggo yo su aseki ka nggo imba bu ri amarr ambarr ka ni isisurr imba yi.
Imba bu ri amarr ka aseki ka nggo a sa ajiji,
nggo imba hi yi di a ta du anishirr kye imba ssu na ungo.
Amuya,
imba ri amarr ka aseki ka nggo Abachi à da di a si ka wre na sa ni ìlà,
na aseki ka nggo anishirr ta kpanye na ka hanhan mi,
na ta ni imba asa zizi.
Imba kri ngbangba na aseki angga ka nggo sa ka iwre anishirr di bre are zizi na ka.
9 Imba na aseki angga ka nggo ingga i tsarr imba,
imba kpa ka.
Ni na aseki ka nggo imba i wo ka ni ingga ku,
na angga ka nggo imba i hi ingga ni na ka.
Abachi nggo di ni isu isisurr ta so ni imba ba.
Bulu nyarr ku Anu Filipiya ba ku aseki ka nggo a ni
10 Ingga so di me̱ nyarr ku Atiko kakami na aseki ka nggo imba shirr ni tu ba na ka ga ki ingga.
Ima mi tsarr ingga di imba so di ri amarr mungga,
ni se ni isisurr izi ingga.
Ingga hi imba so di ri amarr mungga jiji.
Anko wa mu sama nggo imba ka tsarr ingga di imba so ri amarr mungga ka.
11 Ingga si ko da meme di ingga so zha inkindirr mu hen.
Ingga ka hi ba,
ni di vu isisurr ka na anko a ta wa.
12 Ingga hi nggo a di da du unushirr sama ni inkindirr,
ka à se na yi.
Ingga ka hi utirr ki ivu isisurr ni itu i aseki ka wemi ba,
ka ingga ti shi,
ka nu nggo ingga ti so ni iyo,
ka ingga ti se na yi shishemi,
ka ingga sama na yi kpukpurr.
13 Kristi nggo ni ingga ukyekye ku na meme ku.
14 Ingga nyarr ki imba kakami nggo imba zi ingga ni ivi inggi yi nggo i tsɨ ki ingga kakami.
15 Imba,
abiga ba nu Filipiya,
imba mi hi nâ ta si nggo ingga hi di ni ivi ime̱me̱ yi nggo imba i kpa Ure ku wre ku ni itu i Yesu Kristi,
nggo ingga bre ki imba,
ni ivi yi nggo ingga huzzu na anga ka Makidoniya ka.
Imba yo sa abiga abi ime̱me̱ ba nggo imba zi ingga na azo,
abanu si na meme zizo hen.
16 Tuku nggo ingga ni so nu Tesalonika,
imba i di tu ba na azo ttuttumi gri ki ingga nggo ingga ko zha izi.
17 Ingga i si ko bre ki imba meme di imba bu gri ki ingga aseki numa mu zizo hen.
Ingga i ko da meme di Abachi bu yo ki imba angu ka iwre ku izi yi nggo imba i so di zi ingga.
18 Zizami,
ingga ko da ki imba di ingga i ka kpa aseki ka nggo imba i tu Ipafroditu gri ki ingga ba.
Abama yo a si aseki ka nggo ingga i sama na ka,
zhi na azhibarr wa nggo Ipafroditu a gri iki inggi yi ga ki ingga,
ingga i si ko zha inkindirr numa zizo hen.
I si nâ ta si iki yi nggo a tu yi nu uru na du intsi i hun ingba wre yi i hun ko na Abachi ku,
uwa nyarr yi na kpa yi.
19 Abachi wa nggo ingga so ga ma à ta ni imba aseki ka nggo imba i so di zha ka namri.
Na ta ni imba na ka shishemi nu ungo ku Kristi Yesu.
20 Inkpinkpye ni inyarr i ta si i Abachi amunta nggo a si Aki,
ase na ase!
Du yi si meme yo.
Ichi i ikikre
21 Chi ki ingga anishirr abiga Abachi ba namri nabo.
Amuya aniru na amba abangga ba nggo a kpa Kristi Yesu,
na so zi ingga undu ku ni inggya a so chi imba.
22 Anishirr abiga Abachi ba ni inggya mi a so chi imba namri.
Abiga ba nggo a so ni iko i Kayisa,
aba mi a ko chi imba.
23 Ingga i ko barr di Atiko amunta wa Yesu Kristi a bu na wre ki imba na bu kpanye ni imba ba.