Ungbamvu ku nggo Bulu à charr ku
Anu Afisa ba
Bulu chi abiga ba nu Afisa
1
1 A si ingga Bulu,
nggo Abachi kpanye di ingga bu su uni ko na angu ka Kristi Yesu.
Ingga nggo ko charr ki imba abiga ba nggo so nu Afisa,
abangga ba nggo a yo isisurr imbarr yi ni iga Kristi Yesu.
2 Inta i so barr Abachi nggo uwa yo à si Aki amunta wa,
ni so barr Yesu Kristi nggo uwa yo su Atiko amunta wa,
di a bu na wre ki imba na bu ni imba isu isisurr.
Abachi na ki inta aseki ka wre ni itu i Kristi
3 Di inta nyarr ku Abachi nggo à si Aki a Atiko amunta wa Yesu Kristi.
Aseki ka wre ka nggo a ta zi izhi imunta yi,
Abachi à ni inta na ka zhi nu unkplassu nu ungo ku Kristi ku yo.
4 Nggo Abachi à nise na ingbingbru yi,
na hla inta nu ungo ku Kristi zu di inta bu ga ma,
ni bu si anishirr a zizi,
nggo sama ni ila ure na age̱ ama.
5 Ikpanye i Abachi yi na atu munta wa i si kakami,
ima yo i du Abachi à hla inta ki amarr ma gbangba mu zu nu ungo ku Yesu Kristi bari na na ingbingbru inggi yi.
Isisurr ima nggi i kpanye ku meme.
6 Di inta nyarr ku Abachi ni inkindirr inkpi iwre yi nggo a na ki inta mi ni itu i uzuma wa sama ni kpa inkindirr.
Uwa yo à si ku isu isisurr ima yi.
7 Abachi à du uzuma wa à nga ni ka ayiyi ama wa hre,
wre ku a bu kpa inta ttungo na nggurr ila ure imunta yi zhi.
A na meme ku uzizi umaku nggo u si kakami na atu munta.
8 Abachi à bwu ungo na ná wre ki inta kakami nggo a bwu ki inta ashishi na ni inta amarr azizi ka kye hi.
9 Nggo Abachi kpanye ni inta ba na bwu ki inta isisurr ima yi na di inta hi amarr ama ka wre ka nggo a ssu ka zu sharri ni itu i Kristi.
Amarr ka nggo abi ingbingbru ba a si hi ka hen.
10 Amarr akama ngga a si di:
Nggo ivi ima yi ti ma,
uwa ta nggurr iki i unkplassu bi ni inggi yi nggo se ni ingbingbru nu ungo ku Kristi nggo uwa yo ta su uttu.
11 Abachi à hla inta nu umi ku Kristi na ná inta ki anishirr a ma.
Uwama yo à si amarr ka Abachi ka ngbangbamu na atu amunta na du aseki ka so zirr nâ ta si nggo isisurr ima yi i kpanye.
12 A na meme wre ki inta abangga ba nggo i si abi ime̱me̱ ba ni iyo isisurr yi ni ga Kristi,
di inta bu na aseki ka nggo ta gri inyarr nga ku Abachi.
13 Imba mi se nu umi ku abiga bu Kristi ba,
nu nggo imba i wo ure ujiji ku nggo u gri ki inta mi ikpa ttungo.
Nggo imba i kpa ku Abachi ni imba Izhi i Iwre yi,
nâ ta si nggo a da zu ngbangbamu.
Ziza nggo Izhi ima yo i si ki imba angba wa nggo a tsarr di imba si amumarr ba Abachi.
14 Izhi i Abachi iyo i si angba wa nggo a tsarr inta da Abachi taka ni inta aseki ka nggo a da zu ki inta,
na tsarr inta zizo di a taka kpa anishirr ama ba ttungo.
A na meme wre ki inta bu nyarr ku Abachi ni nu ma inkpinkpye ima yi!
Bulu à barr ku abiga ba nu Afisa
15 Ni itu i aseki angga ka nggo Abachi a na na atu amba wa,
nggo ingga wo iyo isisurr imba yi ngbangba ka ni ga Atiko Yesu Kristi,
tuku nggo imba kpanye na abiga Abachi ba.
16 Ingga nyarr kakami ku Abachi na atu a imba wa,
ni so di barr Abachi ttuttumi ki imba.
17 Ingga so di barr Abachi nu nggo uwa yo si ankpye,
na si Aki a Atiko munta wa Yesu Kristi,
di a bu ni imba Izhi i ihi na bwu ki imba ashishi di imba hi ma kakami.
18 Ingga mi so di barr Abachi di a bu bwu ki imba isisurr imba yi na di imba i hi aseki ka nggo a yo imba na ka.
Ni ko barr ma zizo di a bu di imba hi angbungbru aseki ka nggo a zu ku anishirr ba Abachi ba.
19 Ni ko barr ma zizo di a bu di imba hi ukyekye unkpi mri umaku nggo a se na ku na atu munta,
abangga ba nggo a di yo isisurr na ku.
A su ukyekye uyiyirr ukuma yo,
20 Abachi a na undu na ku nu nggo a ta Kristi si,
na du ma hun kuma ku kuso ku nu ungo ri umaku nu unkplassu,
nggo su unto ku inkpinkpye ku.
21 Abachi à gri ma ku zu nu unto ku inkpinkpye ku ikikre ku.
Ittu ima yi si inkpi mri i ingbingbru yi,
ni mri ankpinkpye ba,
na anishirr akyekye bi ingbingbru ba,
tuku nu unkplassu namri.
Isa ima yi i mri asa a atuttu ba ni ingbingbru nggi yi bazhi ziza nggo kuma na ase ka so nga ka tuku ase na ase.
22 Abachi à na ma ki uttu na atu a aseki ka namri.
Na du ma si ankpye na aseki ka namri,
ku iwre i abiga ba.
23 Anishirr ba Abachi ba a su ukpa ku Kristi.
Kristi à tsarr ssu nu umi ku abiga ba,
na tsarr ssu na aseki ka tuku ni into yi namri.