Ungbamvu ku nggo Bulu à charr ku
Anu Galatiya ba
Ure ku me̱me̱
Bulu, uni kuma na angu, uwa yo à charr ungbamvu unggo ku gri ku inggurr bi i abiga yi nggo a bwu nu Galatiya nu uzirr uma ku me̱me̱ ku.
Anu Yahuda abiga ba a kye uwa si ba inkindirr i ku ayisurr di abiga abangga ba nggo a si si ani Yahuda hen, a so ga iba i anu Yahuda yi. A zu ni isisurr di uwanggo nggo a ti ga Are ka Musa ka, aba a ta kpa ma ttungo (na kri kakami ni itu i iyo iji di ima yo i si angba wa nggo a lo azhi ka nggo), tuku iyo isisurr ni Kristi ku. Bulu à kisa ba ma, na tsarr ba di Are ka Musa ka a ka si kpa undurr ttungo hen. Iyo isisurr imunta nggi i ta kpa inta ttungo.
Unggonggo à ka sarr ma ttungo uwa kpanye na ka ku so ki ugarr zizo? Bulu à charr ni ima yo a kisa ku abangga ba nggo a da di abiga a bu ga Are ka Musa ka.
Are ka nggo a charr ka nu ungbamvu unggo ku, tuku ankla ka nggo a charr ka nggo
Bulu à tsi narr itu ima tuku Ure ku wre ku 1:1—2:21
Angu ndanda ka are ka a sama nu ukyekye 3:1-22
Ure ku wre ku u mri Are ka Musa ka 3:23—4:31
Uniga à si si ugarr ku inkindirr inuma hen 5:1-26
Ure ni itu i iso i uniga 6:1-18