Inggurr i ikikre i Bulu yi
13
1 Ingga i si na anko a nga ni imba ba ankpu a utarr.
Nâ ta si nggo Angbamvu ka Abachi ka a da di,
“A ti da du unushirr à na inkindirr,
anishirr aha ka atarr ngga a bu se ni inkla yi na da bari ida ima i ta si ijiji.”
2 Ni inye i ankpu aha imungga yi,
ingga i gba ki imba atu di ingga ta ttu imba iba,
undurr wa nggo à si ba ttungo ni ila ure ima yi hen.
Nu nggo ingga i ta anko mi ni imba ba ziza nggo,
ingga so gba ki imba atu meme.
Ankpa nggo ingga si taka du ba hen.
3 Ingga ta ni tsarr imba inkindirr yi nggo i ta du imba i kpanye di Kristi mu à so re ba ni ingga ku jiji.
Kristi wa à si sama nu ukyekye nu nggo a ti so re ni imba ba hen.
À se nu ukyekye unkpi nu umi umba.
4 Nu nggo à kaki latata nu nggo a klo ma nu unkunkurr ku mi,
ziza nggo ukyekye ku Abachi ku u du ma à so tsitsirr.
Inta i si latata nâ ta su nggo Kristi à se.
Ukyekye ku Abachi ku u ta ma si,
inta mi,
nu nggo inta i so nu umi umaku,
inta i si tsitsirr meme nâ ta si nggo Kristi à se,
ni se nu ukyekye ku bre ki imba amu.
5 Si tsarr ingga mu kye hen,
tsarr atu imba mu kye ka imba i so ni iga yi jiji.
Imba ti ri itsarr kye yi,
ima i tsarr di Kristi Yesu à se nu umi umba.
Uwa à ta si so ni imba ba hen,
imba i jaku.
6 Ingga surr ashishi di imba i ta hi di inta i si jaku hen.
7 Inta barr Abachi di imba i si ta na inkindirr indanda hen.
Inta i si so na di inta i ka ri itsarr ima yi mu ba hen.
Iya,
imba ti kye di inta i jaku mi,
imba bu na inkindirr yi nggo i si iwre.
8 Undu munta ku si su ku ika ure ujiji ku hen,
u di kri ku ure ujiji ku ttuttumi.
9 Inta ti sama nu ukyekye mi,
inta i nyarr nu nggo imba i si kyekye,
ni barr di imba i ta na sha.
10 Ingga i so kuchi charr ki imba bari ni kanga,
wre ki ingga ti kanga nggo ingga i si ta ni kpa imba varrvarr hen.
Ingga zha di ingga ta na undu nu ukyekye ku nggo Atiko wa à ni ingga,
ni bu me imba ssu ki,
ni si turr imba kahre mu hen.
Ichi i ikikre
11 Amuya amba na aniru,
abi so ki ingga ni isisurr,
ingga di imba bu nyarr.
Imba bu kasarr nu uzirr umba ku ni vu aseki ka nggo ingga i da ki imba ihan kye.
Du amarr amba ka a sa ayirr ni so su yi ni ikpa.
Ingga i barr ziza di Abachi wa nggo à di du anishirr a kpanye ni ikpa na so su,
a bu zi imba.
12 Imba chi ikpa ni ichi i abiga yi.
13 Abiga ba ni inggya so chi imba.
14 Ingga i barr di uzizi ku Atiko amunta wa Yesu Kristi,
ni ikpanye i Abachi yi,
tuku inggurr bi i Izhi Iwre yi a bu so ni imba ba we.a