Izi ku anishirr ba Abachi ba
9
1 Ingga i si ta di ingga i ta charr ki imba zizo ni itu i inklo yi nggo imba i di imba ta nu anishirr ba Abachi ba nggo hen.
2 Ingga hi imba se ni isisurr i zi.
Ingga so nggurr anke̱ ni imba ni ka di bre ku abiga ba nu Makidoniya ba di zhi ni sise mu,
amuya abiga ba na anga ka Akaya a kpanye di aba a ta shirr inkindirr.
Ziza,
amarr amba ka a ku du aba mi gru da aba mi ta ni meme.
3 Ima yo di ingga i so tu amuya abiga atarr angga ba ni imba ba.
Ingga i zha di imba bu ttu ukpa ku zi jiji mu.
Nâ ta si nggo ingga i da ku abanu di imba i so na amarr ka na meme,
wre ku iga angba imungga yi ni imba ba i si ta kuma gigye hen.
4 Imba mi hi du unuma nu umi ku abiga ku nu Makidoniya ti gru ga ingga ni hi di imba i kpamusu,
ishisha ta ki inta,
ni ta ki imba mi meme,
nu nggo inta i yo isisurr ni imba ba kakami di imba i ta na meme.
5 Ima yo di ingga kye i wre ingga bu du amuya abangga ba a bu ku ki inta ichi.
Aba yo ta kpa aseki ka nggo imba da ki inta nggo a nggurr ka bi bari di inta kanga.
Meme nggo imba i ta ni na ki imbirr,
ni si ta ni du undurr mu a kri ki imba na amfarr hen.
6 Si kpamusu ni inggi yi hen.
Imba bu hi du unushirr wa nggo a ttu ikiri ntsɨmi ta hwa ntsɨ,
unushirr wa nggo a ttu kri a ta hwa kri mwe.
7 Unushirr a bu ni inkindirr yi nggo a zu ni isisurr du uwa ta ni yi nggo.
Si kaki gbo nu nggo imba ti ta ni hen.
Ni si ba di a kri ku ùwà na amfarr mu bari ùwà ni hen.
Abachi à di kpanye nu unushirr wa nggo à ni ni isisurr iyirr.
8 Ima ta du Abachi mi ni imba aseki nggo imba mi so zha,
wre ki imba bu se na aseki shishemi ni ta ni ku indu i iwre yi.
9 A charr na angbamvu ka di:
“Abachi à di bwu ungo na ni abi iha ba sama ni kpa inkindirr na ba.
Aseki ka nggo à di na ka a sa azizi,
uwa à ta di na ka meme yo ase na ase.”a
10 Abachi yo di nu uni do wa ibibi ikiri yi na nu ma ila iri,
à ta ni imba ibibi ikiri yi nggo imba so zha na ta du yi hurr na ta du inkindirr yi nggo imba i se na yi nggo i si mwe,
wre ki imba bu se ni isisurr i ni abangga ba nggo a so zha nggo mwe.
11 Abachi à ta ni imba aseki shishemi,
wre ki imba ka di ttu ni ttuttumi.
I ini yi nggo imba so di ni i ta du anishirr shishemi a nyarr ku Abachi kakami,
nggo inta ti gri aseki ka nggo imba di shirr nggo ku nu ba.
12 Inkindirr yi nggo imba na,
i si si di imba zi anishirr ba Abachi ba yo mre hen,
i di du anishirr shishemi a nyarr ku Abachi.
13 Aseki ka nggo imba di ni aka yo tsarr iyo isisurr imba yi.
Anishirr shishemi ta gbyarr ku Abachi asa,
nggo a hi imba i kpanye nu ure ku ni itu i Kristi,
ni na inkindirr yi nggo ure ku u da.
Ima yo i du imba i bwu ango kakami ni ni anishirr ba Abachi ba na anishirr mremremu.
14 A ti ko barr,
aba ta da da ka kaki na angginggi du ba so ni imba ba ku ina wre yi nggo Abachi à ni imba.
15 Nyarr ku Abachi,
ku ini ima yi nggo i di inta i ku ayisurr ni zha inkindirr i da yi chankarr.