Ungbamvu ku ha ku nggo Bulu à charr ku
Anu Korrintiya ba
Ure ku me̱me̱
Bulu à charr ungbamvu unggo ku ku inggurr bi i abiga yi nu Korrintiya tuku aki ka nggurr bi ka Abachi ka kago nu Asiya.
Abiga ba nu uki ku nggurr bi ku Abachi ku nu Korrintiya a su ukpa. Aseki ka nggo anishirr a zu ka ki azhi ambarr a se kago abiga ba tuku nggo ina aseki ka ishisha i se tankpami ni igbu wa, ni ima yo abiga ba a so di tsi aza nyirr mu ni iga imbarr yi.
Bulu à charr ungbamvu ku Korrintiya ku ha unggo ku wre ku a bu narr itu ima ssuzzu na are abitsarr abi mu ba, na bu kisa ku abangga ba nggo a so vu ure ujiji ku a darr ka chi nggo. À charr ni itu i azo ka nggo à shirr ku abiga abi iha ba nu Urushalima.
Bre ungbamvu unggo ku nâ ta à charr ku uwanggo na ku, ni shirr atu ku are ka nggo Bulu à charr ni itu i ikpanye ni ikpa, tuku ikri karrkarr, ni iyo itu nu ure ujiji ku Abachi ku. Ni si kpanye ni itsarr imu hen.
Are ka nggo a charr ka nu ungbamvu unggo ku, tuku ankla ka nggo a charr ka nggo
Ichi i Bulu 1:1-11
Aseki ka wemi nggo Bulu à na 1:12—2:13
Undu ku kuma na angu ku Bulu ku 2:14—6:10
Ure ku Bulu ni itu ima 6:11—7:16
Ishirr aseki ku abi iha ba nu Urushalima 8:1—9:15
Bulu à narr itu ima ku undu ku ikuma na angu umaku 10:1—13:10
Ure ku ikikre 13:11-13