Ungbamvu ku me̱me̱ ku nggo Bulu à charr ku
Anu Korrintiya ba
Ure ku me̱me̱
Bulu à charr ungbamvu unggo ku zhi nu Afisa, ku abiga ba nggo a se nu Korrintiya. Korrintiya ni ima a di si igbu unkpi nggo anishirr tankpami a nggurr bi na ku. Ijirrigi i amasirr i di gri aseki nga nabo. Meme nggo, igbu wa à tsarr ssu na aseki ka nggo anishirr a na ka ki azhi ambarr tuku ina aseki ka ishisha. Ina ima i tsarr iyo isisurr i abiga yi kye ni iha kakami abanu ba a so kuhre ni itsarr kye yi.
Bulu à wo iso ta azaza imbarr yi nggo na charr ba ni itu i iga so na nkanka imbarr yi. Anishirr ba a di kurr ìga ni imuyirr imbarr ku. Na di gri ikpa kuma na aki ka bre amu. A si di na undu uzizi nu ukyekye ku nggo Izhi Iwre yi i nu ba nggo hen. A di na varrvarr na aki ka barr Abachi ka tuku nu nggo a ti nggurr bi ta ri na Agbugba a Atiko wa. Ndanda angga ka wemi.
Abiga ba a zhi Bulu are anuma ni itu i igarr, tuku iri ila inggi yi nggo a to ku anazhi, tuku itasi i Yesu yi ni ibe na abiga ama ba.
Aseki ka nggo a vri abiga ba nu Korrintiya nggo a ni so se ni inta ba ari mi kye.
Are ka nggo a charr ka nu ungbamvu unggo ku, tuku ankla ka nggo a charr ka nggo
Ichi i Bulu 1:1-9
Ivri ni itu i iga ki na nkanka 1:10—4:21
Ivri ni itu i ikurr ìga 5:1-13
Ivri ni itu i igri ikpa kuma ni bre amu 6:1-11
Ivri ni itu i ila abubo 6:12-20
Ivri ni itu i igarr 7:1-40
Ivri ni itu i aseki ka nggo anishirr a kye ka ki azhi ambarr 8:1—11:1
Ivri ni itu i igbyarr ku Abachi asa tuku ina undu nu ukyekye ku nggo Izhi Iwre yi i di ni 11:2—14:40
Amarr ni itu i itasi ni ibe yi 15:1-58
Ure ku ikikre 16:1-24