Bulu bre ba Ure ku wre ku nu Korrintiya
18
1 Bulu à re kre na abubo a issubi a Ariyopagu wa nggo na gru nu Atina kuma nu Korrintiya.
2 A ku hi anu Yahuda numa nabo a ri Akila,
nggo a ngri ma nu Ponto.
Aba mi a nga ni ivivi ima yo zhi ni Italiya tuku uwama Priskila,
nu nggo Kayisa Kladiyu a han anu Yahuda ba share nu Roma nggo.
Bulu a kuma na ba,
3 na ku so nabo na di na undu na ba.
Undu umaku u si ku di na inggakpa i ttu ahru.
Akila mi a di na undu kuma yo.
4 Ni Ivi i Isu i anu Yahuda yi Bulu à di ga ba ku di ri anta na anu Yahuda,
na anu Girrki ba ba nu uki ku issubi ku di a bu kpanye na are ama ka.
5 Nggo ani Sila tuku Timoti a nga zhi nu Makidoniya,
Bulu a ba ivi na di bre ba ure ku Yesu ku na di tsarr ani Yahuda ba kakami di Yesu yo si Kristi wa.
6 Aba a gru kisa ku Bulu na bre aseki amimi ni itu ima yi,
uwa à tsɨ kisa na hɨ ihurra glo ni iki isurr ima yi na ddu ba di,
“Imba ti du Abachi à kà imba,
imba taka yì ku atu amba.
Ungo umungga ù sama nu umi.
Ziza nggo ingga ta di kuma na abangga ba nggo a si si ani Yahuda hen.”
7 A da meme mre na ka ku di so ni iko i Titiyu Yustu.
Uwama à si si ani Yahuda hen na di barr Abachi.
Iko ima yi i si hinga nu uki ku issubi ku ani Yahuda ku.
8 Krispu,
ankpye nu uki ku issubi ku ani Yahuda ku,
uwa mi na abi iko ma ba we a yo isisurr na Atiko wa ku.
Abanu shishemi nu Korrintiya a wo Bulu.
A zzu anishirr ba wemi nggo a yo isisurr na Atiko wa ku nggo na amasirr.
9 Azhibarr anuma ni ibittu Atiko wa a nye ku Bulu nu ula na ni ddu ma di,
“Si du isisu ki uwa hen.
So bre ure umungga ku meme yo ni si so ywiywimi hen.
10 Ingga i si ta kà ùwà du hen.
Undurr a si ta na ku uwa inkindirr indanda hen.
Anishirr shishemi ni ìgbù nggo a si amungga.”
11 Mre u Bulu a so ki ise ni inkpu nabo na di tsarr anishirr ba ure ku Abachi ku.
12 Nggo a na Galiyo ki ugona nu Roma na anga ka Akaya,
anu Yahuda ba a nggurr bi na vu Bulu na kuma na abubo a bre amu.
13 Na ku da di,
“Unushirr wa nggo à ko re anishirr di a bu di barr Abachi na anko anuma nggo are amunta ka a si di inta bu na hen.”
14 Bulu a ta so re nggo u Galiyo a ddu anu Yahuda ba di,
“Imba anu Yahuda,
ka di Bulu a na inkindirr indanda ingga ka shirr ki imba atu ni wo.
15 Uwa a si iri anta mu ni itu i ankpi are,
tuku asa,
na are amba ka.
Imba ku ssubi na ki imbirr yi.
Ingga nggo si ta si uni bre amu ku are a kama hen.”
16 Na han ba ssuzzu na akaba a bre are wa.
17 Aba we a vu Sositene,
ankpye nu uki ku issubi ku ani Yahuda wa,
na hlo ma na ashishi ka abi bre amu ba,
u Galiyo a si kakye ba mi hen.
Bulu ka kuma na Antakiya wa nggo a si nu anga ka Sirriya
18 Bulu a sha so mwe ivi na amuya abiga ba ba nu Korrintiya,
mre na gru ga ijirrigi i amasirr na anu Priskila tuku Akila na kuma nu Sirriya.
A nise gru,
u Bulu à shi ku Abachi azhi,
ima yo i du ma à kurr itub ima yi bari na gru ni ìgbù nu Kenkriya wa.
19 Nggo a rri nu Afisa nggo u Bulu à kà anu Priskila tuku Akila du.
Na rri nu uki ku issubi ku na ku so ri anta na ani Yahuda ba ba.
20 Aba ddu ma di a bu sha so ta anko na ba,
uwa kà.
21 Na ta so kuma na ddu ba di,
“Abachi ti kpanye ingga i taka kanga ni imba ba.”
Mre na ga ijirrigi yi kuma na Afisa.
22 Bulu à rri nu Kayisarriya nggo na ku kuma nu Urushalima ku chi abiga ba nabo bari na kuma nu Antakiya.
23 A so ki ivi ntsɨ na gru nabo,
na kuma na anga ka Galatiya tuku Frigiya,
na di da ku abiga ba di a bu kri karrkarr.
Apolo a bre ba ure ku nu Afisa tuku Korrintiya
24 Ani Yahuda numa a yo ma di Apolo,
a ngri ma nu Alezandra.
A nga nu Afisa.
A hi ure kakami na hi angbamvu ka Abachi ka kakami meme.
25 A kpa ibre ima yi na anko a Atiko wa na di re na tsarr ba ni isisurr iyirr ni itu i Yesu ni isisurr nu ukyekye umaku we.
Ni ina ima mi uwa hi ure ku izzu na amasirr uku yo mre nggo Yohana à bre nggo.
26 A gru so re sama ni kru isisu nu uki ku issubi ku.
Nggo Priskila tuku Akila a wo ma ni ire yi,
na gri ma na kuma ni iko imbarr yi a ku bwu ku ashishi zizi na anko a Abachi wa.
27 Nggo Apolo à gru du uwa à ta kuma nu Akaya,
abiga ba nu Afisa a zi ma na charr ku amuya ba nu Akaya di a bu kpa Apolo na ango ahaha.
Inga ni sha so ima yi i zi abangga ba nggo uzizi ku Abachi ku u du ba kaki abiga nggo.
28 Apolo a kri karrkarr na re mri ani Yahuda ba.
Nggo a tsarr ba na Angbamvu ka Abachi ka di Yesu yo a su Kristi wa.