Shawulu à kaki uniga Yesu
9
1 Nggo Shawulu à ni so vri sasa na so ta anyinyirr du uwa ta ngɨ abiga Atiko ba.
Na kuma na ankpye unkpi abikye wa ku
2 di a bu ku charr ungbamvu angga ka nggo a ta da ba du uwa Shawulu à su unggonggo.
Na bu nu uwa na ka,
uwa à ta kpa ka na kuma na abubo a ssubi anu Yahuda wa nu Damasika,
wre ku à ti ku hi abangga ba nggo a ga anko nggo a tsarr nggo uwa à ta vɨ ba amba na aniru nga ni harr nu Urushalima.
3 Nggo Shawulu à zirr ki ywhiywhirr nu Damasika mre uru numa u gru ji zhi nu unkplassu nu la nzarr kago ma.
4 Uwa jaku ni imimi na wo ukorr u so ddu ma di,
“Shawulu,
Shawulu,
ùwà so ki ingga iha ngginggi?”
5 I Shawulu à zhi di,
“A su ùwà unggonggo,
Atiko?”
Ukorr ku da di,
“A si ingga Yesu wanggo nggo uwa i so ki ma iha yi nggo.
6 Gru kuma nu umi ìgbù ku aba ta ku da ku uwa inkindirr yi nggo uwa ta na nggo.”
7 Anishirr ba nggo a so zirr ni Shawulu ku à kukri sama nu ure na so wo ukorr ku na si hi undurr hen.
8 Shawulu à gru ni imimi yi na bwu ashishi ama ka nggo na si kye hi naka hen.
Aba a gbu ma nu ungo mu na rri nu Damasika.
9 Uwa ki ivi itarr sama ni hi abubo,
na si ri ka so inkindirr hen.
10 Uniga numa à se nu Damasika à yo di ma Ananiya.
Atiko wa à yo ma nu la di,
“Ananiya!”
Uwa kpanye ku di,
“Ingga nggo Atiko.”
11 Atiko wa à da ku di,
“Kuma ni iko i Judasia na anko a umi ìgbù wa nggo yo wa di Ntto,
ni kuma ku zhi ba ugo numa a yo ma di Shawulu a sa anu Taso,
à so barr.
12 À hi unushirr nu ula à yo ma di Ananiya uwa nga ni sa ango na ku da ashishi ama ka bu bwu.”
13 Ananiya à da di,
“Atiko,
ingga ka wo are ka ugo ma ba na anishirr ba shishemi na aseki ndanda ka nggo a na ku anishirr amuwa ba,
nu Urushalima.
14 Na nga ni inggya ni ikpanye i ankpinkpye abikye ba du uwa ta nga ni vɨ abangga ba nggo a so di barr ni isa imuwa yi nggo.”
15 Atiko wa à ddu Ananiya di,
“Kuma!
A su undurr wanggo nggo ingga ì ttu ma zu di a bu na ki ingga undu.
A ta da ure umungga ku ku abangga ba nggo a si si ani Yahuda hen,
na atuttu na anishirr bu Israila ni itu mungga.
16 Ingga ta tsarr ma iha yi nggo à ta ki yi ni itu mungga,
wre ku anishirr a bu hi ingga.”
17 Mre u Ananiya à gru kuma ni iko yi nggo Shawulu à so,
na ku sa ku Shawulu ango ni itu,
na ddu ma di,
“Uzumburr Shawulu,
Atiko Yesu à tu ingga.
Ùwà i hi uwa yo na anko.
À zha di ashishi amuwa ka a bu kye hi ni bu si undurr wanggo nggo Izhi Iwre i Abachi i ta tsarr ssu nu ùwà ku kakami nggo.”
18 Ankpa yirr mre,
inkindirr i si nâ ta si akpakpla ka ikikla issuzzu ku na ashishi kuhre ni imimi uwa kye hi zizo.
A gru kri aba a zzu ma na amasirr.
19 Uwa gru kpa ila à ri na ri kre nggo ukyekye umaku u kanga ku nu ukpa.
Shawulu à bre Ure ku wre ku nu Damasika
Shawulu à so ki ivi ntsɨmi na abiga ba ba nu Damasika.
20 A tsi kuma na abubo a ssubi anu Yahuda na gru so re ku anishirr di Yesu à su Uvuvurr a Abachi.
21 Abi wo ure umaku a ku ayisurr wemi,
na zhi da di,
“A si su ugo nggo a di ngɨ abi yo isa i Yesu ba nu Urushalima hen?
À nga ni inggya ku ima yo,
wre ku a bu ni vɨ ba gri ku ankpinkpye abikye ba?”
22 Ni ina ima mi u Shawulu ka na re ure ku kyekye mi.
Ina ima i du anu Yahuda ba nggo a so nu Damasika a zha inkindirr ida chankarr di Yesu à su Kristi wa.
23 Ivi shishemi i vu sarr anu Yahuda ba a nggurr bi na ssu anko da aba ta ngu Shawulu.
24 Aba a farr da ku.
A kuma ku di sa ma na azhi ni ibittu na anko ka ìgbù ka da aba ta ngu ma.
25 Azhibarr numa nggo ni ibittu abi di ga Shawulu ba a ba ma na asa,
na lo ku asa izhizhi,
na to ma ji bwe ba ime yi nggo a me harr igbu wa kago nggo.
Shawulu nu Urushalima
26 Shawulu à kuma nu Urushalima na ku du uwa ta nggurr itu bi na abiga ba ba nabo,
aba si kpanye da a si uniga jiji hen.
Isisu i ki ba na ku.
27 Nggo Barrnaba à nga ni zi ma na gri ma na kuma na abi ko na angu ba ba.
Na ku bre ba nggo Shawulu a hi Atiko wa na anko,
na bre ba nggo Atiko wa à re na ku tuku nggo Shawulu à bre ure ku Abachi ku ni isa i Yesu nu Damasika sama ni ikru isisu.
28 Meme bari i Shawulu rri ki ambarr na zirr ga Urushalima kago sama ni ikru undurr na so di bre ure ku Abachi ni ku isa i Atiko yi.
29 À kuma ku di re na ri anta na ani Yahuda ba nggo a di re irrirri i Girrki nggo aba a zha anko da aba ta ngu ma.
30 Nggo amuya ba a wo meme na gru gri Shawulu na kuma nu Kayisarriya na ku tu ma kuma nu Taso.
31 Uwa a si ni ima mre abiga ba kago Yahudiya,
Galili tuku Samarriya a si ki iha ni ivi ima hen.
Izhi Iwre yi i nu abiga ba iso su,
aba gru so kri mwe na so ni isisu i Atiko wa.
Biturr à nga ni Lida tuku Jopa
32 Biturr à zirr kago ìgbù yi.
Azhibarr numa nggo uwa kuma ni chirr na anishirr ba Abachi ba ba nu Lida.
33 Na kuma ku hi ugo numa nabo a yo ma di Aniya.
A ttu ga anga yirr na ki ase atandarr sama ni igru na abubo a ikurr ama wa.
34 Biturr à ddu ma di,
“Aniya,
Yesu Kristi à du uwa wre,
gru chi abubo a ikurr amuwa.”
Mre u Aniya à gru.
35 Anishirr ba kago Lida tuku Sharroni a hi ma na kaki abiga.
Biturr à du Tabita à tasi
36 Ayamba numa nu Jopa à si uniga na ri Tabita (Tabita ni irrirri i Girrki à si Doka.)
Tabita à so di na uzizi na di zi abi iha.
37 Ni ivi ima uwa gru lo na ttu.
Aba a su ku iku yi ukpa na ba yi gri ku zu nu uki ku ussu ku.
38 Jopa à si ta anko zhi nu Lida hen.
Nggo abiga ba nu Jopa a wo di Biturr à se ni Lida,
mre na tu anishirr aha di a bu ku tsi ku ango di,
“Bubomi,
narrma nga ni inta ba!”
39 Nggo Biturr à gru ttu ukpa na ga ba.
À mirri nggo aba gri ma na hun kuma nu uki ku nggo à zu iku yi.
Amba shishemi nggo aniru ambarr ba a ka kɨ ba nggo a nggurr bi wemi kago Biturr na so yi na bu tsarr iki isurr yi nggo Doka à ni su tsitsirr na ru ba na yi nggo.
40 Biturr à han ba di a bu gru ssuzzu wemi nu uki ku,
na kuttu na barr Abachi.
À kakye iku yi na da di,
“Tabita,
gru.”
Uwa bwu ashishi na hi Biturr na gru so si so.
41 Biturr à chi kuma na gɨ ma gru,
na yo abiga ba na amba ba nggo aniru ba a ka kɨ ba a mirri,
na nu ba na ku.
42 Ure ukuma u zirr kago Jopa,
anishirr shishemi a kpanye na Atiko.
43 Biturr à sha so ta anko nu uni hu anggakpa numa ku nu Jopa à yo ma di Sima.