Yesu à ta si
20
1 Na azhibarr a ime̱me̱ wa nu ugo ki iga ku,
u Maryamu nggo zhi nu Magadala à gru han kuma ni ibe yi,
abubo wa ni ko shi ibwu.
Nggo a ko ku hi ba a ka ba ingbinta yi glo na angu ka ibe ka ba.
2 Na kru ko ku da ku Sima Biturr ndo tuku uniga unuma wa nggo Yesu à di kpanye na ku di,
“A ba Atiko wa nado ni ibe yi,
inta si hi unto ku nggo a zu ma hen!”
3 Mre i Biturr tuku uniga unuma wa kru na kuma ni ibe yi.
4 A so kru ki kru aha mi,
uniga unuma wa kru mri Biturr na ku rri ni ibe yi kuchi.
5 Nggo à ji kinggi na kye rri kuma nu upri inkru kukla ku nggo kurr nabo nggo,
na si rri kuma nu umi hen.
6 I Sima Biturr,
nggo à su ku nu ugo uma,
kru na kuma ku tsi rri kuma nu umi ki ibe ku.
Na ko ku hi upri inkru kukla ku yo ù kurr.
7 Na hi upri ku nggo a nyarr ku na ku ni itu.
Upri ankru ku a nyarr ku zu na nkpama,
na chi ku zu nanka nu unuma ku.
8 Uniga numa wa nggo a kru rri ni ibe yi kuchi a mirri ko meme,
na ku hi na kpanye.
9 (Ni ima mi aba a nise ssu hi unto kuma nu ungbamvu ku nggo u da di Yesu taka tasi nggo.)
10 Abiga ma ba a kakuma ni iko.
Yesu nggurr huzzu ku Maryamu nggo zhi nu Magadala
11 Maryamu nggo zhi nu Magadala à kri ni ibe yi so yi na abi ka.
À so yi nggo,
na ji klo kye rri kuma ni ibe yi
12 na hi abitu ba Abachi aha a surr iki ikikla a so nu unto ku nggo a ka Yesu yo nggo,
uyirr wa ni itu u uyirr wa na aza.
13 Aba zhi ma di,
“Ayamba,
ùwà so yi angginggi?”
Uwa da ba di,
“A ka ba Atiko mungga wa nado ba,
ingga si hi unto ku nggo a zu ma hen!”
14 Nggo Maryamu à da meme na kasarr na hi Yesu à kri nabo,
na si hi da a si Yesu hen.
15 I Yesu à zhi ma di,
“Ayamba,
ùwà so yi anggi mu?
Ùwà ko zha unggonggo?”
Uwa kye di à su uni di kye inkinkurr ni ila yi mu,
na zhi ma di,
“Ankpye,
ùwà ti ba ma glo,
ùwà da ki ingga unto ku nggo ùwà ka ma zu,
ni di ingga ku ba.”
16 U Yesu gru yo ma di,
“Maryamu!”
Uwa kasarr kye ma na da na ako ambarr ka,
ni irrirri i Ibraniya di,
“Raboni!”
(A si di “Unitsarr.”)
17 Yesu ddu ma di,
“Si so re̱ ingga gri hen.
Kye ingga nise hun kuma na Aki ku.
Iya,
kuma ku da ku amuyirr amungga ba di,
‘Ingga taka kuma na Aki mungga wa nggo sa Aki amba meme,
nggo sa Abachi mungga na Abachi amba meme.’ ”
18 Maryamu,
nggo zhi nu Magadala,
à wo meme,
na kuma na abiga ma ba,
ku da ba di,
“Ingga hi Atiko wa!”
Na da ba inkindirr yi nggo Yesu a da ku.
Yesu nggurr huzzu ku abiga ma ba
19 Ni ingbahru yi na azhibarr ama wa,
abiga ba a rri so nu uki na han anko wa kru anu Yahuda ba.
Mre,
aba kakye Yesu kukri ba na atsutsu na da ba di,
“Isu isisurr ku imba yi!”
20 Nggo à da meme nggo na tsarr ba inkpa ango ima yi,
nu usa ku,
abiga ma ba a nyarr kakami nggo aba hi Atiko wa nggo.
21 Yesu à da zizo di,
“Isu isisurr ku imba yi!
Nâ ta si nggo Aki mungga wa a tu ingga,
ingga ko tu imba ngga ziza.”
22 Nggo a da meme na ttu unddunddu surr ba di,
“Imba kpa Izhi Iwre yi.
23 Imba ti nggurr ila ure i unu zhi ku,
aba a ta nggurr zhi ki imba.
Imba ta si nggurr zhi ku unu hen,
aba si ta nggurr zhi ki imba hen.”
Yesu nggurr huzzu ku Toma
24 Toma (nggo a di yo ma da Didimo,
nggo ri Amuhe̱) nggo à su uyirr nu umi ku abiga ma awurr na aha ba,
a sama na ba nggo Yesu a nga nggo.
25 Nggo à ku nga nggo inkpu yi ni ko da ku di,
“Inta hi Atiko wa!”
U Toma à da di,
“Ingga si kpanye nu ure umba ku hen.
Ingga ti hi ma,
ni hi ku aywirr ka na ango,
ni yo ivirr ungo na aywirr ka inkpu inklo ka,
tuku nu usa ku bari ingga ta kpanye.”
26 Nu utangba wa abiga ba a rri so nu uki zizo,
u Toma a se na ba.
Aba han anko ka.
Nu nggo anko ka à kurr ni ihan mi,
i Yesu à nga na kukri na atsutsu ambarr,
na da di,
“Isu isisurr ku imba yi.”
27 Na ddu Toma di,
“Yo uvuvurr ungo muwa yi nu unggo mungga ku.
Yo ungo muwa ku nu usa mungga ku kye.
Si na isisurr muwa yi di yi tsi nanka hen,
kpanye!”
28 U Toma da di,
“Atiko amungga na Abachi amungga!”
29 Mre i Yesu à ddu ma di,
“A su nggo ùwà hi ingga,
ima yo du ùwà kpanye.
Abangga ba nggo a nise hi ingga na ka na kpanye ni ingga ku Abachi à ta yo ba angu azizi!”
Angginggi du Yohana charr ungbamvu unggo ku
30 Yesu à na iki i ikagri inuma shishemi na ashishi ka abiga ma ka,
nggo aba a si charr ka nu ungbamvu ku unggo ku hen.
31 Uwa ta si are angga ka na anko,
a charr ka wre ki imba bu kpanye di Yesu à si Kristi,
Uvuvurr a Abachi.
Ni bu hi di imba ti kpanye na ku,
imba ta kpa iso tsitsirr ijiji ni isa ima yi.