19
1 I Bilatu da ba di a bu gri Yesu kuma ku hlo na amfarr.
2 Abi ta iku ba a nyarr intto yarr na ka yo ku ni itu,
na ku gri ikpo ankru asisarr ni surr ku,
3 na so nga na ku ni so me̱ ma di,
“Inta chi ùwà Uttu anu Yahuda wa.”
Na hlo ma na ashishi.
4 I Bilatu gru kanga ni ddu ankpinkpye ani Yahuda ba di,
“Imba kye,
ingga ta gri ma ssuzzu ki imba ziza nggo,
ni ima mi imba bu hi krizhizhi mi di ingga si vu ma ni ikpala hen.”
5 I Yesu huzzu na surr intto yi ni itu ikpo ankru sisarr yi.
I Bilatu ddu ba di,
“Kye!
Ugo wanggo nggo!”
6 Nggo ankpinkpye abikye ba na abi gbye Uki ku Ibarr ku a hi ma na hantu di,
“Kpa ma!
Kpa ma!”
U Bilatu ddu ba di,
“Imba ku kpa ma na akpambirr yi.
Ingga si vu ma ni ikpala hen.”
7 Anu Yahuda ba a kri karrkarr mi di,
“Inta se ni iba yi nggo i da da a bu ttu,
nggo a da du uwa su Uvuvurr a Abachi.”
8 Nggo Bilatu a wo meme,
i isisu ki ma kakami.
9 Uwa ka rri kuma na ando wa,
ku zhi Yesu di,
“Ùwà zhi nu momo nggo?”
I Yesu si sa ku hen.
10 U Bilatu da di,
“Ùwà kà i re yi ni ingga ku?
Ùwà si hi di ingga se nu ukyekye ki kpa ùwà ttungo nu ukyekye ki du ba a ngu ùwà hen?”
11 Yesu a ddu ma di,
“Ukyekye ku nggo ùwà se na ku ni itu mungga su ukyekye ku nggo Abachi nggo nu ùwà.
Undurr wa nggo à ba ingga nu ùwà,
uwanggo su uni la ure wa kakami.”
12 Nggo Bilatu wo meme,
na gru ta ukpa du uwa ta zha anko a ttu Yesu ttungo du à kuma,
anu Yahuda ba a kisa di,
“Ùwà ti du ugo nggo kuma,
ùwà si su ukpama a Kayisa zizo hen!
Undurr wa nggo ti ba du uwa su uttu,
undurr uwama à si kpanye ni Kayisa ku hen.”
13 Nggo Bilatu à wo ba ni ko re yi meme,
na gri Yesu ssuzzu,
na hun so ni Igbre Ingbinta Ibre Amu yi.
(Ni irrirri i Ibraniya,
unto kuma u ri “Gabata”.)
14 A si na azhi na atsutsu na azhibarr wa nggo a ta zzu na ambre ka na na Iga i Ivu Sarr.
U Bilatu à ddu anu Yahuda ba di,
“Kye uttu amba wa nggo!”
15 Aba kà na hantu di,
“Ngu ma!
Ngu ma!
Kpa ma!”
U Bilatu à zhi ba di,
“Imba zha di ingga bi kpa uttu amba wa?”
U ankpinkpye abikye ba a da ku di,
“Uttu munta wa nggo i su u Kayisa na nkpama!”
16 U Bilatu à ba Yesu nu abi ta iku ba di a bu kpa ma ngu.
A kpa Yesu
Aba kpa ma na kuma.
17 Uwa gri unkunkurr ku garr gi garr umaku na kpa ma ssuzzu nu umi igbu ku na kuma nu “Unto ku Ukpahe Itu ku,”
(nggo a yo ku ni irrirri i Ibraniya du,
“Goligota.”)
18 Na kuma ku kpa ma nabo,
na kpa abayi banu aha ndo na ku.
Uyirr wa nu ungo ri,
u unuma wa nu ungo mla,
i Yesu na atsutsu.
19 U Bilatu du ba charr ikpala ima yi ko ku klo ku ni itu i unkunkurr umaku du:
YESU ANU NAZARETI,
UTTU A ANU YAHUDA WA.
20 A charr ni irrirri i Ibraniya,
tuku irrirri i Latini tuku Girrki.
Unto ku nggo a kpa Yesu u si hinga nu umi ìgbù,
u anu Yahuda ba shishemi a bre icharr yi hi.
21 Ankpinkpye abikye ba a kisa ku Bilatu da à bu si charr du “Uttu a anu Yahuda” hen,
da a bu charr du,
“Ugo nggo da du uwa nggo su Uttu a anu Yahuda.”
22 Bilatu ddu ba di,
“Inkindirr yi nggo ingga charr,
ingga ka charr yi ba.”
23 Nggo abi ta iku ba a kpa Yesu kre na ba ikpo ankru ima yi nggarr ki anga ane̱,
ga ki ikpa aba ane̱ mi.
Na ba ankru ama ka umi ka,
nggo a ru ka su upri uyirr yo zhi na atu nga na achi.
24 Abi ta iku ba ddu ikpa di,
“Inta bu si nga ankru angga ka hre hen.
Di inta turr ni kye undurr wa nggo ta kpa ka.”
Ure kuma u si meme nâ ta si nggo a charr nu ungbamvu di,
“A ba ankru mungga ka ga ki ikpa
na ba ankru mungga a turr.”
a
U abi ta iku ba a na ma nâ ta si nggo a charr na angbamvu ka Abachi.
25 Ayirr wa,
tuku uvayirr a ayirr wa,
ni Maryamu ayamba a Klopa,
ni Maryamu wa nggo a zhi nu Magadala a kri hinga nu unkunkurr ku garr gi garr ku a kpa Yesu nggo.
26 Nggo Yesu hi ayirr ama wa tuku uniga ma wa nggo à kpanye na ku kakami nggo a kri ywhiywhirr mi,
na ddu ayirr wa di,
“Ayamba,
kye uzumi wanggo.”
27 Uwa ddu uniga ma wa di,
“Kye ayirr amuwa nggo.”
Bazhi ni ima nggo,
u uniga wa à ba ayirr a Yesu wa du ma ku so ni iko ima yi.
Ittu i Yesu yi
28 Nggo Yesu à hi du uwa à kre undu umaku ba,
na da di,
“Uhre ki ingga.”
À da meme,
wre ku icharr i angbamvu ka Abachi ka i bu si jiji.
29 Itsa numa i kri nu ususa ahi nabo.
Aba ba usoso a yo na wa na ka harr nu unflankurr ku nggo a yo ku di hiso,
ná nà hun ko ku Yesu na angu.
30 Nggo Yesu la ahi wa kye na da di,
“A kre ba!”
Na ki itu nggi na ttu.
A turr Yesu ni itankparr
31 Nggo anu Yahuda ba si kpanye da aku wa bi klo meme ni inkinkurr yi ma na Azhibarr a Isu wa hen,
anu Yahuda ba ku barr Bilatu di a bu du ba ku mɨ ba aza ka,
na ddu aku wa glo.
Uwa si na azhibarr wa nggo a ko ssu atutu ka Iga i Ivu Sarr yi,
unu uha wa ta su ku anu Yahuda ba Azhibarr a Isu ambarr ankpi wa.
32 Mre abi ta iku ba a nga ni mɨ aza ka ugo unuma wa nggo a kpa hinga ni Yesu ku nggo.
Na mɨ aza ka uyirr wa meme.
33 Nggo a nga ni Yesu ku na a ni hi ma uwa ka ttu ba,
aba si murr ku uza hen.
34 Uni ta iku numa wa su ku itankparr nu usa,
u ayiyi na amasirr a huzzu.
35 (Undurr wa nggo à kri nabo na hi inkindirr ima yi na ashishi ama,
uwa yo à bre.
Are ka nggo à bre ki imba a su jiji,
na hi du uwa à ko da su ure ujiji,
na bre ka di imba bu kpanye ni ga ma.)
36 Aseki ka a zirr meme nâ ta si nggo ungbamvu ku Abachi ku u da nggo di,
“A si ta murr uttuttu uma uyirr hen.”
37 U ungbamvu numa ku u da di,
“A taka kye uwanggo wa nggo a turr ma nggo.”
A zzu Yesu
38 Nggo a hi di Yesu a ttu ba u Isuhu nggo zhi nu Arrimatiya ko ku barr Bilatu di a bu nu uwa iku i Yesu kpa ku zzu.
(Isuhu a su nu umi ku abiga na yi ba nggo di kru anu Yahuda ba).
Nggo Bilatu kpanye ku,
uwa ku ttu iku i Yesu yi glo.
39 U Nikodemu,
uwanggo nggo a ka nga ni Yesu ku ni ibittu yi nggo,
à ga Isuhu.
Aba gri àgà a inkinkurr yi nggo a yo yi di mârr,
tuku unuma ku nggo a yo ku di alosi,
du ba ta ni gbo ku iku i Yesu du yi si kaki ndanda hanhan hen.
Àgà wa ka a rɨ ma atu ima ankpinkpi aha mu.
40 Anishirr aha angga ba,
a ba iku i Yesu yi nyarr nu upri inkru kukla ku nggo a di nyarr iku na ku,
na so bu surr àgà unkunkurr wa,
nâ ta si nggo anu Yahuda ba di zzu unushirr nggo.
41 Ila numa i se ywhiywhirr mi nabo nu unto ku nggo a kpa Yesu.
Ni ila ima yi aba a ya ibe numa nggi he̱he̱ mi nggo a nise na undu kye na yi.
42 Nu nggo a so ssu atutu ku Azhibarr a Isu Anu Yahuda wa,
aba a ba iku i Yesu zzu ni ibe ima,
nu nggo ibe yi i se ywhiywhirr mi nabo.