A vu Yesu
18
1 Nggo Yesu à barr kre na gru na abiga ma ba ba cha uhangbu numa nggo a yo ku du Kidro.
Ila numa nggo a ttu inkinkurr i olivu i se nabo,
u Yesu na abiga ma ba a rri ko na yi.
2 Judasi,
wanggo à vu Yesu à re ba nggo,
à hi unto kuma kakami,
nggo Yesu na abiga ma ba a di nggurr bi nabo na ankpu na ankpu.
3 Nggo Yesu na abiga ma ba a ni se ni ila yi,
u Judasi a nggurr surr ni inkirr i abi ta iku bu Roma ba na abi gbye Uki ku Ibarr ku,
nggo ankpinkpye abikye ba na anu Farrisi ba yo a tu ba.
Aba hru iki itsi ni ingba i murr uru.
4 Nggo Yesu a ka hi inkindirr yi nggo ta la na ku ba,
na zirr kuma na ba,
na zhi ba di,
“Imba di zha unggo?”
5 Aba ddu ma di,
“Yesu anu Nazareti.”
I Yesu ddu ba di,
“À si ingga yo nggo.”
(I Judasi uni ba Yesu re wa à kri na ba nu unto ku.)
6 Nggo Yesu à ddu ba di,
“À si ingga yo,”
aba kakuma nu ugo ku kuhre ni imimi.
7 I Yesu zhi ba zizo di,
“Imba di imba di zha unggonggo?”
Aba da di,
“Yesu anu Nazareti.”
8 Yesu ddu ba di,
“Ingga da ki imba di à si ingga yo.
Imba ti ko zha si ingga yo,
imba du inkpu anishirr yi kuma.”
9 (I si meme,
wre ku are ka nggo Yesu à da ba bu si jiji:
“Uyirr mi si nado nu umi ku anishirr ba nggo uwa ni ingga hen.”)
10 Sima Biturr à gri anjingba,
na kpo ka ssuzzu na ttu ku uvuvurr iko unuma a ankpye unkpi abikye wa utu ku ungo ri ku.
(Isa i ugarr yi ì ri Maluku.)
11 I Yesu à ddu Biturr di,
“Ka anjingba muwa ka yo nu uhorr.
Ùwà kye di ingga si ta so umplango ku iha ku nggo Aki mungga à ni ingga di ingga bu so hen?”
A gri Yesu na nga nu Anasi ku
12 Mre u abi ta iku ba na ankpye ambarr wa,
na abi gbye Uki ku Ibarr ku,
a vu Yesu,
na lo ma na azhizhi.
13 Na gri ma na kuma nu Anasi nggo ku ime̱me̱ yi.
Uwa yo si uhima a Kayafa,
ankpye unkpi abikye ba ni ise ima yi.
14 Kayafa wama yo à da ku anu Yahuda ba di i wre u unushirr uyirr bi ttu ku inkpu anishirr yi.
Biturr à da uwa si hi Yesu hen
15 Sima Biturr tuku uniga unuma wa a so ga Yesu.
Nu nggo ankpye unkpi abikye wa à hi uniga uwama wa,
aba a kpanye ku du ma a ga Yesu rri na ando wa.
16 I Biturr kukri na anko,
uwa uniga numa wa nggo a hi ankpye unkpi abikye wa na ka huzzu nga ni re nu uva wa nggo ì kri harr anko wa na du Biturr à mirri.
17 Uva wa kri na anko wa na ddu Biturr di,
“Ùwà si su uyirr nu umi ku abiga bu ugo uwanggo wa hen?”
I Biturr da di,
“Iya,
ingga si se hen.”
18 Abubo wa à su,
amirr iko ba na abi gbye abubo ba a kri so vri uru.
I Biturr mi kukri vri uru ku na ba.
Yesu na age̱ ka ankpye unkpi abikye wa
19 Ankpye unkpi abikye wa à zhi Yesu ure ni itu i abiga ma ba ni itsarr ima yi.
20 I Yesu ddu ma di,
“Ingga si re ku ingbingbru sharri hen.
Ingga so di tsarr ba na aki ka issubi ka nu Uki Unkpi ku Ibarr Abachi ku,
nggo ani Yahuda ba wemi a di nggurr bi.
Ingga si da inkindirr sharri hen.
21 Ùwà zhi ingga angginggi?
Zhi anishirr ngga ba nggo so di wo ingga.
A hi inkindirr yi nggo ingga di bre ba.”
22 Nggo Yesu a re meme,
u uyirr nu umi ku abi gbye abubo ba à kri hinga na ku na nggurr ma na ashishi,
na zhi ma di,
“Uwanggo yo su anko a ire na ankpye unkpi abikye wa ku?”
23 Yesu ddu ma di,
“Ingga ti da inkindirr numa indanda,
ùwà tsarr ingga na yi.
Ingga ta si da undanda hen,
ùwà nggurr ingga na anggi mu?”
24 Mre u Anasi à du ba gri Yesu ni ilo ango yi na kuma ni Kayafa,
ankpye unkpi abikye wa ku.
Biturr da ba zizo du uwa si hi Yesu hen
25 Nggo Sima Biturr kri so vri uru ku na ba,
aba gru zhi ma di,
“Ùwà mi si su uyirr nu umi ku abiga ma ba hen?”
I Biturr à kisa di,
“Iya,
ingga si se hen.”
26 Uyirr nu umi ku agarr bi iko yi ankpye unkpi abikye wa a kri nabo.
Ugo wama a su umlama a ugo wa nggo Biturr a ttu ku utu ku nggo.
A gru da di,
“Ingga si hi ùwà na ku ni ila i Olivu yi hen?”
27 I Biturr kisa zizo di,
“Iya,
a si imu,
a si si ingga hen.”
Mre agba wa tu.
A gri Yesu na kuma ni Bilatu ku
28 Ni gambre yi,
ani Yahuda ba a gri Yesu zhi ni iko i Kayafa na kuma na ando a ugona anu Roma wa.
Na si mirri na ando wa hen.
A na meme,
wre ba bu gri ukpa umbarr ku zizi,
a na ka ni ri ila i Iga i Ivu Sarr yi.
29 U Bilatu wa a gru nga na ba na akpla ka,
ni zhi ba di,
“A la ki imba angginggi?”
30 Aba a da ku di,
“A ka si na inkindirr hen,
inta ka si gru gri ma ni nga nu ùwà ku gigyemi hen.”
31 Bilatu da ba di,
“Imba gri ma ni kuma ku bre ku amu ka ni itsarr imba yi.”
Aba a ddu ma di,
“Are amba ka a si kpanye di inta bi tsi undurr ngu hen mi.”
32 (Uwanggo à si meme,
wre ku ida i Yesu yi ni itu ittu ima yi bu si meme yo jiji).
33 U Bilatu ka rri kuma ku ji so na ando wa na yo Yesu,
ku zhi ma di,
“Ùwà yo su uttu a anu Yahuda ba?”
34 I Yesu a zhi ma di,
“Uwanggo yo si izhi muwa yi,
ka undurr a bre ku ùwà ure ni itu mungga?”
35 U Bilatu a da ku di,
“Ingga su anu Yahuda?
A sa anishirr a imba ba mu na ankpinkpye abikye ba a gri ùwà na nga.
Ùwà na ba angginggi?”
36 I Yesu da ku di,
“Ittu mungga yi si si ingbingbru inggi yo hen.
Ka di i si imimi inggi yo amirr iko mungga ba a taka tsi,
wre ba bu si ba ingga nu anu Yahuda ba hen.
I ittu mungga yi i zhi nu unto numa mu!”
37 U Bilatu à ka sa di,
“Nggi ùwà su uttu mu?”
I Yesu à ka sa ku di,
“Ùwà mu di ingga su uttu.
Ima yo du ba ngri ingga ni ingbingbru yi,
di ingga bu ni da ku anishirr ure ujiji.
Undurr wa nggo ti kpanye nu ure ujiji ku uwa yo di shirr atu ku ure mungga ku.”
38 U Bilatu à zhi ma di,
“Angginggi su ujiji?”
A bre amu ni itu i Yesu da a ta ngu ma
Nggo Bilatu à da meme na gru kuma na anu Yahuda ba na ábì,
ku da ba di,
“Ingga si hi ma ni ikpala hen.
39 Imba i hi di iba imba ì da di ingga bu ttu uni kri iharr uyirr ttungo ki imba ni ivi Iga i Ivu Sarr yi.
Imba zha di ingga bi ttu ‘Uttu a anu Yahuda’ wa yo ttungo?”
40 Aba kisa vo di,
“Iya,
si su uwa yo hen!
Inta zha Barraba mu!”
(Barraba à su ugo wa nggo su uni tsi sharri narr igbu ambarr).