Yesu zhi ku abiga ma ba isisurr
14
1 Yesu à da ku abiga ma ba di,
“Imba si di isisurr imba yi vri hen.
Imba yo isisurr na Abachi ku ni yo isisurr ni ingga ku.
2 Àkí se shishemi ni iko i Aki mungga yi.
I ka si si meme hen,
ingga ka si da ki imba hen?
Ingga ko kuma ko ina abubo ssubi ki imba.
3 Nggo ingga ti kuma ku ssu abubo wa ki ki imba,
ingga ta kanga ni gri imba ni kuma ndo,
wre ku unto ku nggo ingga ti so imba mi ta so meme.
4 Imba hi anko a ikuma nu unto ku nggo ingga ko kuma.”
5 U Toma ddu ma di,
“Atiko,
inta si hi unto ku nggo ùwà so kuma hen.
Inta ta na kingginggi ni hi anko wa?”
6 Yesu ddu ma di,
“Ingga yo sa anko wa,
ni su ujiji wa,
ni su iso tsitsirr yi.
Undurr ka si kuma na Aki mungga wa ku sa ni ba ni ingga ku hen.
7 Ka di imba hi ingga kakami,
imba ka hi Aki mungga wa meme.
Zhi ziza nggo,
imba hi ma,
ni sa ashishi na ku.”
8 U Filibu da di,
“Atiko,
tsarr inta Aki wa.
Uwanggo si inkindirr yi nggo inta zha.”
9 I Yesu ddu ma di,
“Ingga so ni imba ba zhi ngbangbamu,
imba si hi ingga hen,
Filibu?
Undurr wa nggo ti hi ingga,
uwa hi Aki mungga wa.
Anggi mu di imba ka so da di,
‘Tsarr inta Aki muwa wa’?
10 Imba si kpanye di ingga se nu umi ku Aki mungga ku,
ùwà se nu umi mungga hen?
Are ka nggo ingga di bre ki imba a si di zhi si ni ingga ku hen.
A sa Aki mungga wa yo nggo à rri so nu umi mungga na di na undu umaku.
11 Imba bi kpanye ni ingga ku nggo ingga da ki imba di,
ingga se nu umi ku Aki ku,
u Aki wa se nu umi mungga.
Ka imba bi kye aseki ka ikagri ka nggo ingga na,
ni kpanye.
12 Ingga da ki imba,
undurr wa nggo ti kpanye ni ingga ku uwa ta na aseki ka nggo ingga so di na.
U abangga ba nggo ti kpanye aba ta na aseki ankpinkpi mri kanga ka nggo ingga na,
ni itu yi nggo ingga ko kuma ko iso na Aki wa ku.
13 Inkindirr yi nggo imba ti zhi ni isa mungga,
ingga ta na ki imba na yi,
wre ku Uvuvurr wa bi tsarr anishirr inkpinkpye i Aki yi.
14 Inkindirr yi nggo imba ti zhi ingga ni isa mungga,
ingga ta na yi.”
Yesu da ku abiga ma ba du uwa ta nu ba Izhi Iwre
15 Yesu à kuchi da ku abiga ma ba di,
“Imba ti kpanye ni ingga,
imba ta na inkindirr yi nggo ingga da di imba bu na.
16 Ingga ta zhi Aki wa,
uwa ta ni imba Uni zia numa nggo ta ni so ni imba ba sese.
17 Izhi Iwre iyo i ta tsarr imba inkindirr yi nggo i si ijiji.
Anishirr bu ingbingbru ba a si kpanye na ku hen,
nggo a si hi ma hen.
Imba hi ma,
nggo à se ni imba ba,
na ta di so ni imba ba.
18 Ingga si ta du imba na akpambirr nâ ta si amumarr ba ako hen,
ingga ta kanga ni imba ba.
19 Ni ivi ntsɨmi ingbingbru yi si ta hi ingga zizo hen.
Imba ta di hi ingga.
Nu nggo ingga ta so tsitsirr,
imba mi ta so tsitsirr meme.
20 Na azhibarr ama yo imba ta hi di ingga se nu umi ku Aki mungga ku,
imba mi se nu umi mungga,
ingga se nu umi umba.
21 Abangga ba nggo a hi ure mungga ku na so ga ku,
aba yo sa abangga ba nggo a kpanye ni ingga ku.
Aki mungga wa ta kpanye na abangga ba nggo kpanye ni ingga.
Ingga mi ta kpanye na ba ni si ta ka sharri ba hen.”
22 I Judasi (si si Judasi Iskariyoti hen) à da di,
“Atiko,
angginggi du ùwà tsarr inta yo itu muwa yi,
ni si ta tsarr inkpu anishirr i ingbingbru yi hen?”
23 Yesu à ka sa ba di,
“Anishirr ti kpanye ni ingga ku aba ta na inkindirr yi nggo ingga da ba.
Aki mungga wa ta kpanye na ba.
Inta ta nga ni so na ba.
24 Abangga ba nggo kà ingga a si di ga itsarr mungga yi.
Itsarr nggo imba so wo yi i si si mungga hen,
i zhi na Aki mungga wa nggo tu ingga.
25 “Ingga bre ki imba aseki ka angga ka nggo ingga ni so ni imba ba.
26 Uni zi imba wa taka ni tsarr imba aseki ka we,
na ta ni imba amarr ka hi inkpu aseki yi nggo ingga bre ki imba.
Uni zi uwama yo si Izhi i Iwre yi nggo Aki mungga wa à taka turr nga ni isa mungga.
27 Ingga ni imba isu isisurr.
Isu isisurr i inggi yi nggo ingga yo di ni yi na ankpa mu.
Isu isisurr ima yi si si nâ ta si i ingbingbru yi hen.
Imba vu isisurr ni si kru isisu hen.
28 “Imba wo nggo ingga da ki imba di ingga ta kuma,
ni ta kanga ni imba ba.
Imba ti kpanye ni ingga ku,
imba bu se ni inyarr nggo ingga ta kakuma na Aki mungga ku,
nggo imba hi da Aki mungga wa à mri ingga.
29 Ingga ko da ki imba are ka ngga ka ziza,
ni du inkindirr inggi yi nise la,
wre nggo i ti la,
imba ta kpanye ni ingga ku.
30 Ingga si ta ka re ni imba ba ma mi zizo hen,
nu nggo uttu ni ingbingbru wa ko nga.
A sama nu ukyekye ni itu mungga.
31 Ingga zha da anishirr bi ingbingbru ba ka hi di ingga kpanye na Aki mungga wa ku.
Ima yo di ingga i so na aseki ka nggo à da ki ingga.
“Gru,
di inta kuma yi.”