Yesu ngla ku abiga ma ba aza
13
1 A si azhibarr wa nggo a ta zzu na ambre ka na na Iga i Ivu Sarr yi,
i Yesu à hi da azhibarr yo a nga ba nggo uwa ta du ingbingbru inggi yi na kakuma na Aki wa ku.
À di kpanye na abiga ma ba ba nggo so ni ingbingbru yi kakami kuma ni ikikre yi.
2 Ni ingbahru Yesu na abiga ma ba a ko ri ila.
Umimi wa à na undu nu Judasi,
uvuvurr a Sima Iskariyoti,
nggo na nu ma amarr ka iba Yesu re.
3 Yesu hi du uwa zhi na Abachi ku na ta kakuma na Abachi ku.
Na hi da Abachi nu ma ukyekye ku we.
4 Ni ima yo Yesu gru kri na ttu ankru ama ka abi ka,
na ba upri inkru ki ihɨ ukpa lo na anklampi.
5 Na ba amasirr kasurr na agbugba na gru ko ngla ku abiga ma ba aza,
na ko hɨ ba aza ka nu upri inkru ku.
6 Nggo Yesu nga ni Sima Biturr ku,
uwa da di,
“Atiko uwanggo ta ngla ki ingga aza?”
7 I Yesu ddu ma di,
“Uwa si hi inkindirr yi nggo ingga ko na ziza hen,
uwa taka hi yi ni ichi.”
8 I Biturr ddu ma di,
“Uwa si ta ngla ki ingga aza mremremu hen.”
I Yesu ddu ma di,
“Uwa ta si kpanye di ingga bu ngla ku ùwà aza muwa ka hen,
uwa si su uyirr nu umi ku anishirr amungga ba hen.”
9 U Sima Biturr ddu ma di,
“Atiko,
ngla aza mungga ka kye na ango ka ni itu yi mi!”
10 Yesu da di,
“Nggo unushirr ti su ukpa,
ankizhi a sama ku nu ukpa zizo uwa à ta zha ingla aza yo mre.
Imba si shirr ankizhi wemi hen,
unushirr uyirr yo à se na ankizhi nu umi umba ku.”
11 (Yesu a hi wanggo wa nggo ta vu ma re,
ima yo du ma da di,
“A si si imba wemi mu a sama na ankizhi hen.”)
12 Nggo a ngla aza ka kre ba,
na ba ankru ama ka surr na ka ku ji so zizo.
Na zhi ba di,
“Imba hi inkindirr yi nggo ingga na ki imba?
13 Imba yo ingga du Unitsarr tuku Atiko.
Uwa a ma ki imba,
ingga su uwa yo.
14 Ingga nggo su unitsarr ni si Atiko a imba,
ni ngla ki imba aza.
Imba mi bi ngla ki ikpa aza meme.
15 Ingga na meme tsarr imba,
di imba mi ka bu na meme ki ikpa imba.
16 Ingga da ki imba ure ujiji du uvurr iko ni itu si di mri akiko ma hen.
Na anko ayiyirr ama yo unitu si di mri wanggo nggo à tu ma hen.
17 Nggo imba hi aseki angga ka,
imba ti na ka,
Abachi à ta yo angu ka iwre ki imba!
18 “Ingga si ko re na atu imba wemi hen.
Ingga hi abangga ba nggo ingga hla ba nggo.
Wre ku ure ku Abachi bu si meme nâ ta si nggo u da di,
‘Uwanggo wa nggo a so ri ni ingga ku nu unto uyirr uwa vu ingga re ba.’
19 “Ingga ko da ki imba ziza,
ni du inkindirr inggi yi nise la,
wre nggo i ti la,
imba ta kpanye di Ingga su Uwa Yo.
20 Ingga da ki imba ure ujiji mu,
undurr wa nggo ti kpa unushirr nu umi abangga ba nggo ingga tu ba,
uwa kpa si ingga.
Undurr wa nggo ti kpa ingga,
uwa si kpa si ingga hen,
uwa kpa si uwanggo nggo à tu ingga.”
Yesu à da ivu re ima yi
21 Nggo Yesu a bre ure kuma kre ba,
isisurr ima yi i se ni ivri kakami.
Uwa da di,
“Ingga so da ki imba,
uyirr amba nggo à ta vu ingga re ba.”
22 U abiga ma ba kakye ikpa,
nggo a si hi uwanggo wa nggo Yesu ko re ni itu ima yi hen.
23 Unuma nggo Yesu kpanye na ku nu umi ku abiga ma ku nggo à nga ni so hingaa ni Yesu ku.
24 I Sima Biturr zhi ma na ango di a su unggonggo?
25 Uwama mi à chi kuma na kuyi ni Yesu ku na zhi ma meme di,
“Atiko,
a su unggonggo?”
26 I Yesu ddu ba di,
“Ingga ti ba unfonfo wa na agbugba wa,
undurr wa nggo ingga ti ki ni inyi yi ni ka nu ma,
uwa su uwa yo.”
I Yesu ba unfonfo wa à ki ni inyi yi na ka nu Judasi,
uvuvurr a Sima Iskariyoti wa.
27 Nggo Yahuda ki ungo kpa unfonfo wa,
mre Umimi wa à rri ku ni isisurr.
I Yesu ddu ma di,
“Na inkindirr yi nggo ùwà ta ko na kokorr!”
28 Unushirr uyirr mi na abubo a iri wa si hi inkindirr yi nggo i du Yesu da ki Yahuda meme hen.
29 Nggo Judasi yo su uni zu ba inklo wa,
abanu kye di Yesu ko da di a bu ku re inkindirr mu ku iga yi,
ka a bu nu abi iha ba inkindirr.
30 Mre,
i Judasi à yo ungo ba unfonfo a gri na narr ssuzzu.
Uwa a si ibittu mu.
Are he̱he̱ ka
31 Nggo Judasi gru kuma,
i Yesu da ba di,
“Ziza yo,
Uvuvurr a Unushirr a kpa inkpinkpye.
Abachi yo a kpa inkpinkpye ni itu ima yi.
32 Abachi ti kpa inkpinkpye ni itu ima yi,
Abachi à ta nu ma inkpinkpye,
na ta nu ma na yi ziza yo.
33 “Amarr mu,
ingga ta so ni imba ba ntsɨmi yo.
Imba ta zha ingga lankarr.
Ingga da ki imba ziza,
nâ ta si nggo ingga da ku anu Yahuda ba di,
‘Imba ka si kuma nu unto ku nggo ingga ta ko hen.’
34 “Ingga ko ni imba su ure uhe̱he̱ mu.
Imba kpanye ni ikpa.
Nâ ta si nggo ingga kpanye ni imba ba,
imba bu kpanye ni ikpa meme.
35 Imba ti kpanye ni ikpa,
anishirr ba ingbingbru bu ta hi di imba sa abiga ingga.”
Biturr da di uwa si hi Yesu hen
36 Sima Biturr zhi Yesu di,
“Atiko,
ùwà ta kuma nu momo nggo?”
I Yesu ddu ma di,
“Ùwà ka si kuma nu unto kuma nggo ingga ta kuma ziza hen,
ùwà taka ga ingga nu ugo mu.”
37 I Biturr zhi ma di,
“Atiko,
angginggi ta han ingga ni iga ùwà ziza?
Ingga kpanye ingga ta ttu ku ùwà!”
38 I Yesu zhi ma di,
“Ùwà du ùwà kpanye du ùwà ta ttu ki ingga?
Di ingga da ku ùwà,
nggo agba wa ta nise tu,
ùwà ta da ki inkpu itarr du ùwà si hi ingga hen.”